Leland Stanford House (Sacramento, Calif.)

Librarian view | DRUID: tf065xz5464