Ḥeleḳ rishon mi-Sefer ha-ʻOlamot, o, Maʻaśeh Ṭoviyah : kolel ha-'arba' 'olamot : ve-nehlak le-hamishah halakim : ha-helek ha-rishon medaber be-'olame ha-'elyon she-hu ha-ruhani : ha-shene ba-'olam ha-'emtsa'i she-hu ha-'olam ha-galgalim : ha-shelishi ba-'olam ha-shefel she-hu 'olam shelanu : ha-rivi'i ba-'olam ha-katan she-hu ha-'adam : ha-hamishi be-yesode ha-'olam : ve-heno kolel kama 'alafim yedi'ot

חלק ראשון מספר העלומות, או, מעשה טוביה : כולל הארבע עולמות : ונחלק לחמשה חלקים : החלק הראשון מדבר בעולי העליון שהוא עלום הרוחני : השני בעולם האמצעי שהוא העולם הגלגלים : השלישי בעולם השפל שהוא עולם שלנו : הריביעי בעולם הקטן שהוא האדם : החמישי ביםודי העולם : והנו כולל כמה אלפים ידיעות

Responsibility
hakram gam ha-kinam tsa'ir ha-hakhamim ve-katan ha-rof'im Tuvyah m.k.k. Mits sheba-'arets Tsorfat y.'.'.
חלק ראשון מספר העלומות, או, מעשה טוביה : כולל הארבע עולמות : ונחלק לחמשה חלקים : החלק הראשון מדבר בעולי העליון שהוא עלום הרוחני : השני בעולם האמצעי שהוא העולם הגלגלים : השלישי בעולם השפל שהוא עולם שלנו : הריביעי בעולם הקטן שהוא האדם : החמישי ביםודי העולם : והנו כולל כמה אלפים ידיעות/ חקרם גם הכינם צעיר החכמים וקטן הרופאים טוביה מק״ק מיץ שבארץ צרפת יע״א.
Language
Hebrew. Hebrew
Imprint
Ye'snits : nidpas paʻam rishon be-Ṿinitsiʼah, ṿe-ʻatah nidpas paʻam shenit poh ḳ.ḳ. be-Yesnits ...Be-mitsṿat baʻal ha-madpis Yiśraʼel bar Avraham, 481 [1721]
יעסניץ : נדפס פעם ראשון בויניציאה, ועתה נדפס פעם שנית פה ק״ק יעסניץ ... במצות בעל המדפיס ישראל בר אברהם, 481 [1721]
Physical description
3 v. in 1 ([4], 122 l.) : ill. ; 21 cm.

Browse related items

Start at call number:
Librarian view | Catkey: 5713662