Yi bai qi shi wu zhong Riben qi kan zhong Dong fang xue lun wen pian mu fu yin de = A bibliography of Orientological contributions in one hundred and seventy-five Japanese periodicals with indices

一百七十五種日本期刊中東方學論文篇目附引 得= A bibliography of Orientological contributions in thirty-eight Japanese periodicals with indices /

Responsibility
Yu Shiyu, Liu Xuanmin bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu jiao ding ; Hong Ye ... et al.].
于式玉,劉選民編; [哈佛燕京大學圖書館引得編纂處校訂;洪業 ... et al.].
Edition
Taiwan authorized reprint ed.
Imprint
Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
Physical description
xilix, 198, 131, 124, 36 p. ; 27 cm.
Series
Hafo Yanjing xue she yin de te kan ; 13.
Yin de. Te kan ; index no. 13.
Librarian view | Catkey: 4216781