Ch'ŏngnyŏn hyŏnjaesa tangsin i mal hanŭn ch'ŏngnyŏn ŭn "uri" ka anida

청년 현재사 당신 이 말하는 청년 은 '우리' 가 아니다?

Sŏul : Sidae ŭi Ch'ang, 2019
Librarian view | Catkey: 13091728