Zhongguo da yue jin - da ji huang shu ju ku, 1958-1962 [electronic resource] = Chinese great leap forward and great famine database, 1958-1962

中国大跃进-大饥荒数据库, 1958-1962 [electronic resource] = Chinese great leap forward and great famine database, 1958-1962

Language
Chinese, English. In simplified Chinese, with optional English version.
Imprint
Meiguo : Ha fo da xue Fei Zhengqing Zhongguo yan jiu zhong xin ; Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, 2013-
美国 : 哈佛大学费正清中国研究中心 ; 香港 : 香港中文大学中国硏究服務中心, 2013-
Librarian view | Catkey: 10208633