%{search_type} search results

144 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Gender and the koseki in contemporary Japan : surname, power, and privilege [2018]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1854 .W45 2018

3. Shintaku to sōzoku no shakaishi : beikoku shishuhō no tenkai [2016]

 • Law Library (Crown) : Stacks 1 : KF753 .F75165 2016

4. Chiteki zaisanken sosho ni okeru kokusai saiban kankatsu saiko : Aratana saibanrei kaishaku no moto de no yosoku kanosei no kakuho = Reconsidering international jurisdiction in intellectual property rights litigation : Ensuring predictability under new interpretations of judicial precedents [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : K1401 .K87 2014

5. Tokkyo ga sangyō ni ataeru keizai kōka no keiryō bunseki : Nihon no jidōsha sangyō yo rei ni = A quantitative analysis of the economic effects of patents on industry : The case of Japanese automobile industry [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1194 .T36 2014

6. Shihō kaikaku to gyōsei saiban = Justizreform und Verwaltungsrechtsbehelfe [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX2764 .K57 2016

7. Shiminhō to fuhō kōihō no riron [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX834 .Y675 2016

8. Gendai shakai to kenpōgaku [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX2070 .G467 2015

9. Beilegung individualarbeitsrechtlicher Streitigkeiten in Japan [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1388 .A95 2015

10. An empirical study of pharmaceutical patent harmonization = Igakuhin tokkyo kūremu chōwa no jisshō kenkyū [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX3090 .L58 2015

11. Rittai keijō, chiteki zaisan to kyōsō seisaku jō no kadai : Nihon no shōhyō hogo seido ni kansuru hikakuhō iken = Three dimensional shapes : issues of IP and competition policy : comparative comments on the Japanese system of trademark protection [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1220 .C47 2015

12. Shihō shinsa to minshu shugi [1991]

 • Law Library (Crown) : Basement : KF5425 .M38 1991

13. Tokkyo seido no senryakuteki riyō to kenkyū kaihatsu sokushin kōka ni kansuru kenkyū = A study on strategic use of the patent system and its effects on R&D [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1194 .S89 2015

14. Hatsumei gaitōsei ni kansuru hikakuhōteki kōsatsu ichi hōhō no hatsumei o chūshin to shite = A comparative law study on the patent eligibility : focus on the method invention [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1194 .Y67 2015

15. Tokkyoken shingai no hanketsu kisoku ni kansuru Nitchŭ̆̆ hikaku kenkyu = Comparative study on judgment rules of patent infringement in China and Japan [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNQ1215 .Z34 2015

16. Chosakukenhō gairon [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1160 .S343 2014

17. Minji soshō jitsumu seido yōron [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1710 .S44 2015

18. EU to senshin sho kuni to no FTA ni okeru chiteki zaisan senryaku to sono seiji katei = FTA policy-making in the EU and its effects : policies toward intellectual properties [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KJE2636 .N57 2014

19. Shōhyō no kishakuka, paburishiti, shōzōken : Nihon, Ōsutoraria, Eikoku, Beikoku ni okeru hōritsu no hikaku bunseki = Trade mark dilution right of publicity, image rights : a comparative analysis of Japanese, Australian, UK and US law [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : K1568 .A93 2014

20. Baioinfuomatekkusu to tokkyosei no mondai = Bioinformatics materials and issue of patentability [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX3115 .K37 2014