%{search_type} search results

149 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Dokkinhō no furontia : wagakuni ga kakaeru jitsumujō no kadai [2019]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX3242 .D6331928 2019

2. Kōporēto gabanansu kōdo no jitsumu = Practical guide to the corporate governance code [2018]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1056 .K668 2018

3. The civil code of Japan [1897 - 1899]

 • Law Library (Crown) : Online resource : eResource

5. Torihikijohō chūkai [1923]

 • Law Library (Crown) : Online resource : eResource

7. Gender and the koseki in contemporary Japan : surname, power, and privilege [2018]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1854 .W45 2018

8. Shintaku to sōzoku no shakaishi : beikoku shishuhō no tenkai [2016]

 • Law Library (Crown) : Stacks 1 : KF753 .F75165 2016

9. Chiteki zaisanken sosho ni okeru kokusai saiban kankatsu saiko : Aratana saibanrei kaishaku no moto de no yosoku kanosei no kakuho = Reconsidering international jurisdiction in intellectual property rights litigation : Ensuring predictability under new interpretations of judicial precedents [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : K1401 .K87 2014

10. Tokkyo ga sangyō ni ataeru keizai kōka no keiryō bunseki : Nihon no jidōsha sangyō yo rei ni = A quantitative analysis of the economic effects of patents on industry : The case of Japanese automobile industry [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1194 .T36 2014

11. Shihō kaikaku to gyōsei saiban = Justizreform und Verwaltungsrechtsbehelfe [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX2764 .K57 2016

12. Shiminhō to fuhō kōihō no riron [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX834 .Y675 2016

13. Gendai shakai to kenpōgaku [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX2070 .G467 2015

14. Beilegung individualarbeitsrechtlicher Streitigkeiten in Japan [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX1388 .A95 2015

15. An empirical study of pharmaceutical patent harmonization = Igakuhin tokkyo kūremu chōwa no jisshō kenkyū [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNX3090 .L58 2015

16. Rittai keijō, chiteki zaisan to kyōsō seisaku jō no kadai : Nihon no shōhyō hogo seido ni kansuru hikakuhō iken = Three dimensional shapes : issues of IP and competition policy : comparative comments on the Japanese system of trademark protection [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1220 .C47 2015

17. Shihō shinsa to minshu shugi [1991]

 • Law Library (Crown) : Basement : KF5425 .M38 1991

18. Tokkyo seido no senryakuteki riyō to kenkyū kaihatsu sokushin kōka ni kansuru kenkyū = A study on strategic use of the patent system and its effects on R&D [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1194 .S89 2015

19. Hatsumei gaitōsei ni kansuru hikakuhōteki kōsatsu ichi hōhō no hatsumei o chūshin to shite = A comparative law study on the patent eligibility : focus on the method invention [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNX1194 .Y67 2015

20. Tokkyoken shingai no hanketsu kisoku ni kansuru Nitchŭ̆̆ hikaku kenkyu = Comparative study on judgment rules of patent infringement in China and Japan [2015]

 • Law Library (Crown) : Folios in the basement : KNQ1215 .Z34 2015