articles+ search results

216 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. Yerel Yönetimlerin Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Hizmetlerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

2. Kadınlar Hasta Olur, Erkekler Ölür: Sağlıkta Cinsiyet Temelli Farklılıkların Sosyolojik Analizi

3. Modernite ve Ontolojik Güvenlik Bağlamında Yoga Kültürü: Yoga Eğitmenleri ve Uygulayıcıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

4. Suriyeli Göçmen İşletmelerin Hedef Ülkede Marka Değerini Koruması: Gaziantep Örneği

5. Narrative, Practice and Reality: Historical Criticism of Ümit Kurt’s Book Antep 1915 as a Diaspora-oriented Narrative

6. Jürgen Habermas’ın İletişimsel Akıl Kavramı Perspektifinde Modernite Eleştirisi ve Demokrasi Arayışları

7. Doğal Afetler Karşısında Dini Tutum ve Ritüellerin Rolü

8. Yeni Anneliğin Sosyolojisi: Postmodern Zamanda Anne Olmak

10. Sosyal Bağlar Bireylerin Suçluluğunu Engelleyebilir Mi?

11. Digital-Awareness Age and Foam Consciousness Cycle: A Model Essay on the New Form of Consciousness

12. Genç Yetişkinlerin Aile Aidiyeti ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Yalnızlığın Aracı Rolü

13. Dijital Çağda Dini Ritüel Algısının Dönüşümü

14. The Success of Public Private Partnerships with Transparency and Accountability Principles

15. Avrupa Kamusal Alanında Sivil Bir Hareket Olarak Alevi Toplumu: Almanya Örneği

16. Sanal Gerçeklikten Fiziksel Gerçekliğe Yeni İlişki Tarzları

17. Modern Çatışma Kuramının Öncüleri Üzerine Bir Değerlendirme: Ralf Dahrendorf, Lewis A. Coser ve Randall Collins

18. Farklı Tarihsel Yaklaşımlarla Toplumsal Gerçekliğin Analizi: Fukuyama ve Huntington Karşılaştırması

25. Pandemi Sürecinde Orta Sınıfın Değişen Tüketim Pratikleri: Nevşehir ve Eskişehir Örneği

26. Diyarbakırlı Kadın Girişimciler Üzerine Bir Araştırma

27. Mühendislik Perspektifinden İnsan ve Yapay Zekâ İşbirliğinin Toplumsal Boyutu

28. Functional Perception of Artificial Intelligence and Robot Technology

29. Syrian Forced Migration and Social Cohesion Process in Türkiye

30. An Investigation of the Relationship between Fingerprints and Anaerobic Powers of Sports Sciences Students

31. Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Değerler ve Dindarlık İlişkisi: Isparta Örneği

39. Zorunlu Göç Sürecinde Sığınmacılar ve Yerel Üniversite Öğrencilerinin İlk Karşılaşma Deneyimleri

40. Aile Yapısı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Ayşe Kulin’in 'Adı: Aylin' İsimli Romanının Değerlendirilmesi

41. Covid-19 Karantina Döneminde Gençlerin Mecburi Ev Halleri: Van Kent Merkezi Örneği

42. Cumhuriyet Döneminde Türk Sporunda Alman Etkisi ve Türk Spor Kurumu Dergisi

43. Reklam Sloganlarında Narsisizm ve Söylemin Eleştirisi

44. Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Sorunlar ve Sosyal Destek Ağlarının Rolü

45. Tüketim Olgusunun Değişimi ve Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisi

54. Tiflis’te Kentleşme ve Kentsel Sorunlar Üzerine Sosyolojik bir Araştırma

55. Sivil Toplum Kuruluşu Yürütücülerinin Spor Etkinliklerine Yönelimleri: Nicel Bir Araştırma

56. Deprem Mağduru Yaşlı Bireylerin Mekân Memnuniyetlerinin İncelenmesi: Elazığ Örneği

57. Teoriler Işığında Devletin Dönüşümü ve COVID-19 Sonrası Dünyadaki Durumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım

58. An Analysis of Georgia-EU Relations through the Expectation of Candidacy Status

59. Kültürel Şiddet ve Din İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

60. Etkin Özne'den Edilgen Olana: H. Lefebvre ve J. Baudrillard’ın Gündelik Hayat'a Pratik Katkıları

61. Max Weber’den Peter Ludwig Berger’e: Din Sosyolojisi Bağlamında Sekülerleşme Teorisi

75. Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Melez Mutfaklar: Sakarya’da Göçmenlik Deneyimleri (Çerkez Mutfağı Örneği)

76. Dijital Reklamların Tüketici Davranışlarına Etkisi: Kırgızistan Örneği

77. Sosyal Bilişim Perspektifinden Bireyselleşme ve Yalnızlaşma Sorunu Üzerine Bir Analiz

78. Cizre’de Bajari Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma

79. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

80. 1980 Sonrası Dönemde Afganistan'da Terör Eylemleri ve Toplumsal Sonuçları

81. Factors that Affect Usage of Educational Information Technologies by Children and Inequalities related with Such Usage

83. Covid-19 Salgını Döneminde Yoksulların Geçinme Stratejileri: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

84. Ağ Teorisi Çerçevesinde Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin İletişim Biçimleri ve Kültürlerarası İletişim

85. Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk Romanının Göç Politiği Bağlamında İncelenmesi

86. Yöneticilerin Kişilik ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Türkiye’de Aile Şirketlerine DKT Uygulaması

87. Sosyal Bilimlerde Kitap/Metin İnceleme ve Kritiğinin Temel Sorunları ile Kitabın Metamorfozu Üzerine

88. Akışkan Modernite ve Performans Toplumu Bağlamında Eğitimi Yeniden Düşünmek

89. Sosyoloji, Kriminoloji ve Fotoğraf

97. Yerinde Yaşlanma ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği

98. Suriyeli Göçmenlere Yönelik Ayrımcı, Dışlayıcı Söylem ve Eylemlerin Meşrulaştırıcı Kaynakları: Mardin İli Örneği

99. Afgan Göçmenlere Yönelik Tutum ve Algıların Sosyolojik Analizi: Erzincan Örneği

100. Evde Bakım Hizmetlerinin Almanya ve Türkiye Örneğinde Karşılaştırılması: Nitel Bir Araştırma

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.