טעם שמצינו בסיפור יציאת מצרים 'כל המרבה לספר הרי זה משובח'