Zeh ketav yadi: hu ha-sefer Ṿa-yelaḳeṭ Yosef, divre Torah ṿe-agadah she-naśa ha-rav li-fene bene ḳehilato