Shai ʻAgnon "Fernhaym": metsiʾut enoshit ṿe-khamah mi-darkhe ʻitsuvah ba-sipur Fernhaym