Application of the rapid prototyping technique to design a customized temporomandibular joint used to treat temporomandibular ankylosis