FOERBEHANDLING OCH MALNING AV FOERZINKAD PLAT, EN LABORATOIRE-OCH FAELTUNDERSOEKNING. / PRETRAITEMENT ET PEINTURAGE DE L'ACIER GALVANISE. RECHERCHE AU LABORATOIRE ET ESSAIS INDUSTRIELS