ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิทธิผล ของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน