ขั้นตอนวิธีปรับเปลี่ยนโครงข่ายในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจร และดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดัน