การพัฒนาแหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 5 กิโลโวลต์ 5 แอมแปร์ที่ปรับความถี่ได้ในช่วง 10-500 เฮิรตซ์ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง