%{search_type} search results

17 catalog results

RSS feed for this result

1. Wo yan zhong di Chen Yun [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.C52164 W66 1995

2. Wo yan zhong di Mao Zedong [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.M3 W63 1990

3. Zhong gong dang shi bian yi [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 Z5435 2006

4. Suo wo li xiang zhi Zhonghua : ge ming xian qu shi wen xuan cui [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2516.5 .P37 S86 2001

5. Wo yan zhong di Mao Zedong : xu ji [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.M3 W633 1995

6. Wo yan zhong de Liu Shaoqi [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .L49 W6 1992

7. Wo yan zhong de Zhu De [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.C6 W62 1992

8. Di ba jie guo ji xiu zhen diao su zhan = The 8th international shoebox sculpture [2004]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NB17 .T28 I68 2004

9. Hai yang Taiwan : ren min yu dao yu de dui hua = Oceanic Taiwan : a dialogue between the people and the island [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.24 .H35 2005

10. Hun hou hua zi : Huang Binhong shu hua ji nian zhan = Sublime blossoms : a memorial exhibition of Huang Binhong's painting and calligraphy [2005]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : ND1049 .H78 A4 2005 F

11. Wei xiao cai yong : Han Jingdi de di xia wang guo = The smiling kingdom : the terracotta warriors of Han Yang Ling [2009]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NB1265 .W45 2009

12. Ci you pu ti : guo ji tao yi jia Wang Junwen zuo pin ji = The glaze from a merciful heart : the ceramic art of Chun Wen Wang [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK4565.7 .W36 2007

13. Miao qu ning xiang : 2007 Zhonghua cha hua yi shu zhan = Fascination with fragrance : 2007 flower arrangement exhibition [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : SB449.15 .M536 2007

14. Lei feng ta : mi bao yu bai she chuan qi zhan = From the legend of lady white snake : the hidden treasures in the Leifeng Pagoda [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK1676 .L46 2005

15. Taiwan chuan tong ci xiu zhi mei [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK9283 .A3 T35 2006 F

16. Dan er you wei : yu Han Baode de dui hua [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NA2460 .T28 D35 2007

17. Zhan hou Taiwan xian dai yi shu fa zhan : jian tan Guo li li shi bo wu guan de jiao se ban yan yan tao hui lun wen ji = The developmant of modern art in postwar Taiwan : with a particular focus on the role of the National Museum of History [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : N7349.8 .Z436 2005

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.