%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Rojin : yasō to zassō [2016]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PL2754 .S5 Y4533 2016

2. Ro Jin "Yasō" zenshaku [1991]

3. Tan xun "shi xin" : "Ye cao" zheng ti yan jiu = Inquire the heart of poetry : research on Lu Xun's Wild grass as a whole [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754 .S5 Y45393 2014

4. Shi, senryū, haiku no tekusuto bunseki : goi no zushiki de yomitoku [2014]

 • East Asia Library : Japanese Collection : P325 .N55 2014

5. Du xing zhe yu ta de deng : Lu Xun "Ye cao" xi du yu yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754 .S5 Z992234 2013

6. The Chinese Prose Poem : a Study of Lu Xun's Wild Grass (Yecao) [2014]

 • Green Library : Stacks : PL2754 .S5 Y4577 2014

7. Qi jue de xin ling tu ying : "Ye cao" yi shi yu wu yi shi guan xi zhi tan tao [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754 .S5 Y45798 2003

8. "Ye cao" yan jiu [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754 .S5 S86 2007

9. Hei an zhong de sheng yin : Lu Xun "Ye cao" di shi xue yu jing shen mi ma [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754 .S5 Z45 2007

10. Lun "Ye cao" [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5553 6244.2

11. Bei liang bei zhuang de xin yin : "Ye cao" xin du [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754.S5 Z485 2002

12. Xian shi de yu zhe xue de : Lu Xun "Ye cao" chong shi = Xianshideyuzhexuede : Luxunyecaochongshi [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754.S5 Y4579 2001

13. Lu Xun "Ye cao" tan suo [1989]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2754.S5 Y438 1989

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.