Search results

RSS feed for this result

5,944 results

Book
299 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning
 • Værdighed i fattighistorien
 • Velgørenhed : det frivillige aspekt i fattighjælpen
 • Hvem var de fattige?
 • Litteratur- og forskningsgennemgang
 • Teoretiske greb
 • Relationen imellem fattigforsorgens dagsordenssættere og de fattige
 • Kildemateriale
 • Bogens opbygning
 • København og fattigforsorgen
 • København vokser
 • Københavns middelstand
 • Københavns Fattigvæsen
 • Forskellige former for fattighjælp og antallet af understøttede
 • Perioden 1770-1799 : Patrioternes Fattigvæsen- mellem velgørenhed og socialpolitik
 • Patriotisme og det kobenhavnske borgerskab
 • Betleriforbud og de 'rette Almisselemmer'
 • De kristnes pligt til at donere til fattigvæsenet
 • 1771-fattigforordningen : Uddannelse og arbejde- vejene ud af fattigdom
 • Velgørenheden som årsag til dovenskab
 • 1792-fattigforordningen : Arbejdspligt og værdighed
 • Velgørenhed til patrioternes fattigvæsen
 • Det københavnske fattigvæsen og debatkulturen
 • Det patriotiske narrativ : Fokus på de værdige fattige
 • Fattigskat, en odelæggende faktor for velgørenhed
 • Arbejdshusenes funktion i det københavnske fattigvæsen
 • Behov for ensartet behandling af de fattige
 • Fattigvæsenets plejekommissioners finansiering : En blandingsøkonomi
 • Velgørenhed : Den implicitte kontrakt mellem donatorer og forvaltere
 • 1799-fattigplanen for København . Fejl i fattigvassenets indretning?
 • Byen som forsørgelsesfællesskab
 • Forskning om 1799-fattigplanen
 • Trangskriteriet : Fattigvæsenets ansvar for alle fattige
 • Den personlige relation mellem de fattige og fattigforstanderen
 • De fattiges pligter
 • Velgørenhed inden for og uden for fattigvæsenet
 • Perioden 1800-1849 : Københavns moderne fattigvæsen etableres
 • Økonomisk krise og fattighjaslpens retsvirkninger
 • De frivillige bidrag i fattigvæsenet mister betydning
 • Fattigskatten 1814
 • Særbehandling af stræbsomme fattige og fattige med særlige behov?
 • Civilsamfundets ansvar for de fattige
 • Ladegården : fattigvassenets nye arbejdsinstitution
 • Fattigkategorier ved Københavns Fattigvæsen i 1822
 • De husvilde som arbejdere
 • Værdighed som styringsmekanisme
 • De farlige i bymiljøet
 • 'Den fremsynede medborger'
 • Efterspil : Ladegårdens udvikling i 1800-tallet
 • Kampen om kirkens velgørenhed i 1840'erne
 • Velgørenhed må ikke ende i samme kasse som fattigskatten
 • Efterspil : København og 'De Fattiges Kasse'
 • De københavnske myndigheders ulovlige særordninger for de mere værdige trængende
 • Krig, filantropi og de værdige trængende
 • Velgørenhedens spontane karakter
 • Perioden 1850-1874 : De værdige trasngende- mellem filantropi og fattigvassen
 • Borgerskabets Kobenhavn
 • Grundloven, København og dyrtidslovene for de værdige trasngende
 • Middelstanden onsker offendig hjælp
 • Kommunalbestyrelsens og fattigvæsenets konservative strategi
 • Folketingsdebat om Københavns Kommunes tolkning af dyrtidslovgivningen
 • Skt. Annæ Plads : et særligt uddelingssted for de vasrdige fattige
 • De borgerlige rettigheder og vasrdigheden
 • En bestyrelse for den private velgørenhed?
 • Kritik af den private velgørenheds tilfældige uddelingspolitik
 • Form̉let med en privat velfasrdskomite
 • Det offentlige fattigvassen som velgorenhedens antimodel
 • Kategorien af værdige trasngende udvides
 • En strategi : Understottelsesføreninger over hele byen
 • Viljen til at leve et uafhasngigt liv
 • 1871-reformen af det københavnske fattigvassen
 • Den moralske nedbrydelse
 • Fattigborgmesterens vision for det offentlige fattigvæsen
 • Kampen for oprettelsen af Københavns Understottelsesforening
 • Københavns Understottelsesforening 1874
 • Filantropi som udtryk for sand menneskekærlighed
 • Københavns Understøttelsesforenings første år
 • Arbejdsdeling og specialisering i filantropien
 • Efterspil : Københavns Understøttelsesforening de første 25 år
 • Syntese over den københavnske fattigforsorgs udvikling 1770-1874
 • Konklusion
 • Resumé
 • Summary
 • Litteratur
 • Arkivaliefortegnelse Københavns Stadsarkiv (KSA)
 • Arkivaliefortegnelse Rigsarkivet (RA)
 • Betænkninger, lovforslag og lovgivning
 • Samtidig litteratur, skrifter og årsberetninger
 • Litteratur.
Green Library

2. Elle [2016]

Video
1 videodisc (approximately 131 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA; Dolby digital 5.1. Video: 1080p. Digital: video file; Blu-Ray; region A; region B; region C.
Michèle seems indestructible. Head of a successful video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game--a game that may, at any moment, spiral out of control.
Media & Microtext Center
Book
270 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
341 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Af "Fortale" til Nordiske Digte / Adam Oehlenschlæger
 • "Brev til en Dame" / Poul Martin Møller
 • Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen / N.F.S. Grundtvig
 • Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller / J.N. Madvig
 • Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama / Johan Ludvig Heiberg
 • "Poesiens Californien" / H.C. Andersen
 • Af "Indledning" til Hovedstromninger i det 19de Aarhundredes Litteratur / Georg Brandes
 • To indlæg om kvindelitteraturens vilḱr / Pauline Worm
 • Af "Lidt om dansk Řalisme" / Herman Bang
 • Af brev til Edvard Brandes / J.P. Jacobsen
 • Af Det moderne Gjennembruds Mænd / Georg Brandes
 • Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes
 • Af "Moderne Digtning" / Valdemar Vedel
 • Af "Impressionisme" / Herman Bang
 • Af "En ny Digtning" / Johannes Jørgensen
 • Af "Symbolisme" / Johannes Jørgensen
 • Af "Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark" / Sophus Claussen
 • Af "Livet og Poesien" / Jeppe Aakjær
 • "Forord" til Artikler og Taler / Jeppe Aakjær
 • "Om Kunst og Menneskelighed" / Martin Andersen Nexø
 • Forsvarstale for Blod / Rudolf Broby-Johansen
 • Af "Det moderne Menneske" / Johannes V. Jensen
 • Af "Den unge Lyrik og dens Krise" / Tom Kristensen
 • "Literatur og Tendens" / Hans Kirk
 • Af "Varieterevyen" / Poul Henningsen
 • Af "Hjul og Stejle" / Poul Henningsen
 • Af Fragmenter af en Dagbog / Paul La Cour
 • Af "Konvention og Formaand" / Martin A. Hansen
 • Af "Forsvar for prosæn" / Tage Skou-Hansen
 • "De tomme sokler" / Ivan Malinowski
 • "Det umådelige mådehold" / Torben Brøstrom
 • "Digteren og virkeligheden" / Villy Sørensen
 • "Den kvindelige forfatters situation igår og idag / Elsa Gress
 • "Facts : dødvægt eller poesi?" / Anders Bodeisen
 • "Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme" / Hans-Jørgen Nielsen
 • Af "Modernismens tredie fase : Fra erkendelse til eksempel" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Jeg er eklektiker . Manifest" / Per Kirkeby
 • Af "Was ist ein Bild?" / Svend Åge Madsen
 • "Alligevel skriver man jo en bog, af og til" / Per Højholt
 • "Sprogets Tredie Øje" / Dan Turèll
 • Af Intethedens grimasser / Per Højholt
 • "Litteraturens 'omfunktionering'" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Inderligt talt : Om bekendelseslitteraturen som livseksperiment" / Suzanne Brøgger
 • Om "Mentalt manifest, schizofren symfoni" / Dan Turèll
 • "Det der er s̃ fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget..." / Soren Ulrik Thomsen, Michæl Strunge, Sam Fleischer og Bo Green Jensen
 • Af Mit lys brænder / Søren Ulrik Thomsen
 • "At udfylde et tomrum" / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michæl Kvium
 • Af Over vandet går jeg : Skitse til en poetik / Pia Tafdrup
 • "Hemmelighedstilstanden" / Inger Christensen
 • "Kulturens moblement : og naturens" / Solvej Balle
 • Af "For en verdensvendt poesi : En poetikskitse fra sidelinjen" / Niels Lyngsø
 • Af En dans p̃ gloser / Søren Ulrik Thomsen
 • "Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage" / Jan Sonnergaard
 • Af Livet i troperne / Niels Frank
 • Af Bruger De ord i kaffen? / Kirsten Hammann
 • "Subkultur og sovepude" / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø
 • "Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman" / Christina Hesselholdt
 • Af Alt andet er logn / Niels Frank
 • Af Over for en ny virkelighed / Mikkel Thykier
 • "Af en rektors bekendelser" / Pablo Llambías
 • "Generation etik" / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen
 • Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler / Asta Olivia Nordenhof
 • "Åbent brev til Lars Bukdahl" / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad
 • "Manifest : Sorry Mallarm̌" / Olga Ravn.
Green Library
Book
273 pages : illustrations (some color), maps ; 23 cm.
 • Forord ved Therkel Stræde
 • Prolog
 • Vikingejøder og de russiske jøder
 • Optakten til aktionen mod de danske jøder
 • Samarbejdspolitikken
 • August og september 1943
 • Passivitet? Eller blinkede advarselslamperne ikke tilstrækkeligt?
 • Skæbnetelegrammet? Bests telegram af 8. september 1943
 • Stukket og interneret
 • Vi gik under jorden
 • Så blev det 4. oktober : opsamling på Syrefabrikken
 • Hjælper eller stikker?
 • Støj og larm og råb og skrig : aktionen på Syrefabrikken
 • I førhor på Dagmarhus og en nat i Vestre Fsengsel
 • Horserødlejren
 • Aftalen, der forhindrede de danske jøder i at blive sendt i transport
 • Måske en hjernesvulst . Forsog på at få min farmor løsladt
 • Vi bliver tilbage i Horserødlejren
 • Den 23. november : deportation til Tyskland
 • Ravensbrück : "Velkommen til helvede"
 • Min mors og mine fern måneder i Ravensbrück
 • Sachsenhausen
 • Min fars seks uger i Sachsenhausen
 • Min fars 10 dage i Berlin
 • Theresienstadt
 • Transport af nr. 9 og 10, XXV, 4 til Theresienstadt
 • Theresienstadts historie
 • Theresienstadts organisering
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Beskrivelser af vores ankr̲nst til Theresienstadt
 • Arresteret allerede den 1. Oktober 1943
 • Hvorfor blev de hjemme? Og hvorfor lukkede de op?
 • Hohenelber-kasernen og et børnehospital
 • Glimt af min moster Annies dagligdag det første halve år
 • Røde Kors og potemkinkulissen
 • Røde Kors-delegationens besøg
 • Røde Kors-fødevarepakkerne
 • Rathausgasse 1
 • En tegning og en tegner
 • De Hvide Busser : myten, der er svær at slå ned
 • Tilbage til en ny hverdag
 • Tylösand
 • Efter krigen
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Retfeerdighed : ikke hævn
 • Epilog
 • Litteratur og kildemateriale
 • Bemserkninger om bogens kilder.
Green Library
Book
294 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
 • Litteraturens mange køn : Nordisk kvindelitteratur i de ferste tiår af det 21. århundrede / Anne-Marie Mai
 • Et godt sted at græde og le hos Helle Helle / Per Krogh Hansen
 • Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik / Unni Langås
 • Den mørke historie hos Sofi Oksanen / Ebba Witt-Brattström
 • Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg / Lilian Munk Rösing
 • Jeg : eller mor : Om mor-datter-konflikter hos Auđur Jónsdóttir / Dagný Kristjánsdóttir
 • Legen og den frygtelige alvor hos Monika Fagerholm / Pia Ingström
 • Stemningsdræbere, familiedramaer og læserkonfrontationer : Immigrations- og adoptionslitteratur i Norden / Iben Engelhardt Andersen
 • Burlesk stil og performativ æstetik : Om krop, køn og normalitet? / Anne Scott Sørensen
 • Mangfoldige former : Aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur i et kønsperspektiv / Nina Christensen og Mia Österlund
 • Kvindelighedens snubletråde : Chicklit i et nordisk perspektiv / Charlotte Jørgensen
 • Nordiske krimidronninger 1990-2015 / Jakob Stougaard
 • "Jeg er afvigende : Kan vi drage fordel af det?" : Om kønslig ambivalens og kreativitet i den nordiske samtidslitteraturs fortællinger om galskab og psykiatri / Camilla Schwartz
 • Nye veje mellem tegnene : Forfatterfunktionens forvandlinger omkring århundredskiftet / Jon Helt Haarder
 • Krop + sprog = politik : Nordisk lyrik ved årtusindskiftet
 • Åsa Arping
 • Hadet i kroppen : Sprog, køn og tilhørsforhold i ny grønlandsk litteratur / Kirsten Thisted
 • Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder : Om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur / Anne Heith
 • Gotiske kvindemonstre / Yvonne Leffler
 • De sande fortællingers genkomst og forvandlinger / Lisbeth Larsson.
Green Library
Video
2 videodiscs (300 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; DTS Digital surround 5.1 (French); DTS Digital surround 2.0 (Latin Spanish); DTS-HD Master audio 5.1 (English). Digital: video file; Blu-Ray; 1080p High definition; region A.
With a new, no-nonsense CEO at Pied Piper, Richard and the guys must find a way to triumph in the war of Art vs. Commerce.
Media & Microtext Center
Music score
1 score (37 pages) ; 30 cm.
Music Library

10. Trolls [2017]

Video
2 videodiscs (92 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround. DTS-HD Master audio 7.1. Dolby Digital 5.1. DTS 5.1. Dolby Digital 5.1. Dolby Digital 2.0. Video: NTSC. Digital: video file. Blu-ray; region A. DVD video; region 1.
When their village is invaded by the grumpy Bergens, two mismatched friends must work together in perfect harmony to save the day. Featuring hit songs performed by Justin Timberlake, Anna Kendrick, and more.
Media & Microtext Center

11. 18 songs [2016]

Music recording
1 online resource (1 sound file) Sound: digital. Digital: audio file.
 • 8 songs. Für Dich (2:58) ; Sie Schläft (4:07) ; Die Sonne meines Lebens (2:44) ; Das Auge (3:53) ; Sterben (6:12) ; Frühlingsnacht (8:45) ; Halte still (2:36) ; Mit Hellen Augen (2:38)
 • Fünf Lieder. Frühlingsgruss (:59) ; Morgendämmerung (2:45) ; Was ist mir denn so wehe? (2:16) ; Ich weiss einen grossen Garten (1:05) ; Ein Fichtenbaum (2:52)
 • Fem erotiske digte. Og atter ser jeg (2:05) ; Naar du kommer (2:12) ; Lys nat (2:50) ; Serenade (3:20) ; I de forunderlige, blonde nætter (3:33).
Book
63 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Introduktion
 • Den danske indvandringspolitik og udviklingen i anfallet af nyankomne indvandrere
 • Hovedtrsek i indvandringen frem til 1997
 • Vilkår for nye indvandrere fra 1997 og frem
 • Antallet af nyankomne indvandrere fra 1997 og frem
 • Ledigheden i Danmark 1997-2015
 • Data
 • Hvad kendetegner nye indvandrere i perioden 1997 til 2011?
 • Indvandringstidspunkt, opholdsgrundlag og oprindelsesland
 • Køn, alder og uddannelse
 • Opholdstid
 • De nye indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse fordelt på opholdstid i Danmark
 • Beskæftigelsen i årene efter ankomsten til Danmark
 • Lønindkomsten i årene efter ankomsten til Danmark
 • Overførslerne i årene efter ankomsten til Danmark
 • Model
 • Resultater
 • Konklusion
 • Litteratur
 • Appendiks.
Green Library

13. As dreams [2014]

Music recording
1 audio disc (61:08) : CD audio, digital ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; stereo; surround. Digital: audio file; CD audio; SACD.
 • Drømmesange = Dream songs : for mixed choir, percussion ad lib. (1981) / Per Nørgård (13:13)
 • Consolation II : (Wessobrunner gebet) : for 16 voices (mixed choir) (1968) / Helmut Lachenmann (6:19)
 • Nocturne for double choir, 2 cellos, harp and 2 percussionists (1967) / Alfred Janson (9:02)
 • Überzeugung : for three female voices, crotale, violin and cello (2001) / Kaija Saariaho (1:44)
 • Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst : for eight-part choir and 8 instruments (1974) / Per Nørgård (10:58)
 • Nuits : for 12 mixed voices or mixed choir (1967-68) / Iannis Xenakis (8:38)
 • Nuits, adieux : for mixed choir and four soloists (1991/96) / Kaija Saariaho (9:45).
Music Library

14. En chance til [2016]

Video
1 videodisc (98 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; region.
"Detectives and best friends Andreas and Simon lead vastly different lives; Andreas has settled down with his beautiful wife and son; while Simon, recently divorced, spends most of his waking hours getting drunk at the local strip club. But all that changes when the two of them are called out to a domestic dispute between a junkie couple, caught in a vicious cycle of violence and drugs. It all looks very routine – until Andreas finds the couple's infant son, crying in a closet. The usually collected policeman finds himself confronted with his own powerlessness and is shaken to his core. As Andreas slowly loses his grip on justice, it suddenly becomes up to the unruly Simon to restore the balance between right and wrong."--Zentropa website.
Media & Microtext Center

15. Codegirl [2016]

Video
1 videodisc (107 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; DVD video.
Join high school-aged girls from around the world as they try to better their communities through technology and collaboration. The Technovation Challenge aims to empower girls worldwide to develop apps for an international competition.
Media & Microtext Center
Book
375 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Baggrund : Nedgangen for den europæiske værftsindustri
 • Problemformulering, teori og metode
 • Lukningen af B&W i 1980
 • Introduktion til værftets historie
 • Sommeren og efteråret 1979 : Likviditetsproblemer : Forhandlinger med MAN
 • Vinteren 1979-80 : Udskillelsen af B&W Diesel
 • Foråret 1980 : Bestyrelsen udskiftes : B&W sælger ud
 • B&W Diesel efter salget til MAN-koncernen
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Scandinavian Contractor
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Energi
 • Juli 1980 : Etableringen af Burmeister & Wain Skibsværft
 • September 1980 : Etableringen af B&W Shipbuilding Service
 • Salget af de øvrige virksomheder fra B&W-koncernen
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986-87
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj 1982-december 1983 : de første tanker om at lukke værftet
 • Januar 1984-maj 1986 : Offshoresatsningen
 • Maj 1986-august 1986 : ØK skrider ind : Etableringen af fonden Lalandia Invest
 • Juli 1986-januar 1987 : Etableringen af erhvervsparken Nakskov Skibsværft
 • Oktober 1986 : Etableringen af Skibs- og Maskin Consult
 • Marts 1987 : Etableringen af konsulentvirksomheden Viktor Møller
 • November 1987 : Etableringen af Remming & Co.
 • Juli 1988 : Etabieringen af Nakskov Skibsentreprise
 • April 1989 : Etabieringen af BM Sektionsbyggeri
 • Investeringsselskabet Lalandia Invest 1986-1994
 • Værftsområdet efter år 2000 : Etabieringen af Vestas' vindmøllefabrik
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Aalborg Værft i 1987-88
 • Introduktion til vaerftets historie
 • 1985-1986 : Rekordunderskuddet og McKinsey-rapporten
 • Januar 1987 : Etabieringen af Danyard : den nye virksomhedsstruktur
 • Januar 1987 : Etabieringen af Aalborg Boilers
 • April 1987 : Etabieringen af Logimatic
 • Etabieringen af O.C. International i 1987 og Danish Interior i 1992
 • 1987 : Etabieringen af Dan Skilte
 • Januar 1987-marts 1988 : Lukningen af stålskibsværftet i Aalborg
 • Januar 1989 : Etabieringen af Danyard Aalborg
 • November 1989 : Etabieringen af Aalborg Stålkonstruktioner
 • Januar 1994 : Etabieringen af Aalborg Rør og Aalborg Aluminiumskonstruktioner
 • 1998 : Etabieringen af Nordjyllands Industriservice
 • Værftsgrunden frem til i dag : Fra NICA til Stuhrs Brygge
 • Sammenfatning
 • Lukningen af B&W Skibsværft i 1996
 • Introduktion til værftets historie
 • Juni 1993-juni 1994 : Forsøget på at styrke koncernens finansielle beredskab
 • Maj 1994-januar 1995 : Begyndende problemer : Ledelsen udskiftes
 • December 1994-maj 1995 : Splittelse i ledelsen : Aktionærerne skrider ind
 • Juni 1995 : Betalingsstandsning : Salget af BurWain Tankers International
 • Juli-december 1995 : Forsøgene på at rekonstruere værftet
 • Januar-april 1996 : Etabieringen af B&W Skibsværft af 1996 : Konkursen
 • Spinoffs fra B&W : BurWain Tankers, B&W Shipdesign og Refshaleøens Ej endomsselskab
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Danyard Frederikshavn i 1999
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj-september 1996 : Ledelsen udskiftes : Beslutningen om nedtrapning
 • 1996-1997 : Amin Shah og Malaysia-eventyret
 • December 1997-november 1998 : Jagten på investorer
 • Oktober 1998-februar 1999 : Beslutningen om lukning : Baggrunden for FME
 • Maj 1999 : Forsøget på at etablere et nyt værftsselskab
 • Maj 1999 : Etabieringen af Frederikshavn Maritime Erhvervspark
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Pipe
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Engineering
 • Marts 2000 : Videreførelsen af Danyard Aalborg
 • Værftsområdet frem til i dag : Fra fremstillingsaktiviteter til maritim service
 • Sammenfatning
 • Sammenlignende analyse : Lukningen af de danske stålskibsværfter 1980-2000
 • De danske værftslukninger : Brud eller kontinuitet?
 • Brug af kompetencerne fra de danske værfter frem til i dag
 • Medarbejderne fra de danske værfter
 • Afrunding og opsummering
 • English Summary
 • Forkortelser
 • Figurer
 • Tabeller
 • Kilder
 • Litteratur
 • Noter
 • Virksomhedsregister
 • Navneregister.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Video
3 videodiscs (329 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; Dolby digital 5.1. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; region 1.
 • The keeper of lost causes = Kvinden i buret (2013) / produced by Peter Aalbæk Jensen, Louise Vesth ; written by Nikolaj Arcel ; directed by Mikkel Nørgaard
 • The absent one = Fasandræberne (2014) / produced by Jonas Bagger, Peter Aalbæk Jensen, Louise Vesth ; written by Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg ; directed by Mikkel Nørgaard
 • A conspiracy of faith = Flaskepost fra P (2016) / produced by Peter Aalbæk Jensen, Louise Vesth ; written by Nikolaj Arcel ; directed by Hans Petter Moland.
Police inspector Carl Mørck and his assistant Assad investigate a cold case about a disappeared woman; when the murder of young twins implicates a group of students as the killers, Carl Mørck investigates; Department Q must catch a serial killer before time runs out.
Media & Microtext Center
Book
283 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Status quo & kilder
 • Danske kilder
 • Film, opfattelser & verdensbilleder
 • Mennesket & naturen
 • Definition af begrebet natur
 • De grundlæggende natursyn og naturopfattelser
 • Den holistiske naturopfattelse
 • Den mytologisk-dramatiske naturopfattelse
 • Den mekanisk-praktiske naturopfattelse
 • Den romantisk-hengivne & æstetiske naturopfattelse
 • Den darwinistisk-pædagogiske naturopfattelse
 • Den holistisk-økologiske naturopfattelse
 • Foranderlighed
 • Dokumentarfilmens skiftende idealer
 • Den dramatiske virkelighed
 • Nye idealer
 • Idealerne sammenfattet
 • Den danske vej til den kritiske dokumentarfilm
 • State ofthe art : æstetik & teknik i et international historisk perspektiv
 • Perioden 1929-1939
 • Perioden 1940-1949
 • Perioden 1950-1959
 • Perioden 1960-1973
 • Tema : adventurerejser & ekspeditioner
 • Osa & Martin Johnson
 • Ingvald Lieberkind, Hans Hvass og Clyde E. Elliott
 • En brydningstid
 • Tegn på holdningsskifte
 • Jørgen Bitsch og Erik Ole Olsen
 • Tema : jagt & jagtetik
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til en mytologisk-dramatiseret natur og jagtetik
 • Tema : naturdokumentarfilm til undervisnirtg
 • Undervisningsfilm og faktuelle oplysninger
 • Det darwinistisk-pædagogiske natursyn
 • Claus Bering : transformator mellem to natursyn
 • Tema : å-udretninger & landindvindinger
 • Historisk overblik
 • Film og jordforandringer fra 1930'erne
 • Den første spæde kritik
 • Film sendt ud for at forklare og forsvare
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for især det romantisk-hengivne og æstetiske natursyn
 • Tema : naturpoeter & -romantikere
 • Sucksdorff : naturromantiker og ekvilibrist
 • Walt Disney : naturromantiker og forretningsmand
 • Efterligninger af Disneys og Sucksdorffs stil
 • Tema : dyrebeskyttelse & dyreetik
 • Kinematografiens tidligste præg af dyreetik og dyrebeskyttelse
 • Forsvar for upopulære og truede dyr
 • Wolfgang Bayer og den kritiske naturfilm
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til truede dyr og dyrebeskyttelse
 • Tema : spildevand & forurening
 • Øresundsforurening og første film om vandforsyning
 • Vandet paa Landet stoppes
 • Spildevand og vandrensning tages (næsten) alvorligt
 • Sprøjtemidler og gødning
 • Konsekvenser og kritik i 1960'erne
 • Øgede konsekvenser og intensiveret kritik i 1970'erne
 • Menneskeskabt forurening vises eller skjules
 • Tema : naturbeskyttelse & -fredning
 • Fredningsinitiativer i Danmark
 • Konflikt mellem to naturfredningsforeninger
 • Besættelse, friluftsliv og skovsvineri
 • Transnationale strømninger, interessekonflikter og effektivisering
 • Moderniseringen og effektiviseringen kritiseres
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til forurening og naturfredning
 • Naturopfattelser
 • 1929-1938 : den mytologisk-dramatiske naturopfattelse
 • 1939-1954 : den mekanisk-praktiske naturopfattelse
 • 1955-1969 : den romantisk-hengivne og æstetiske naturopfattelse
 • 1970-1973 : den holistisk-økologiske naturopfattelse
 • Afrunding & perspektivering
 • Filmregistrant
 • Litteraturliste.
Green Library

19. Dramatik [2016]

Book
704 pages : 20 illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Forord af Knud Arne Jürgensen
 • Indledning af Knud Arne Jürgensen
 • Editionsprincipper
 • Illustrationer
 • Skuespil
 • Offret Liv (trykt efter manuskript)
 • Ellen Urne
 • Mikaël (trykt efter manuskript)
 • Proverber og enaktere
 • Hverdagskampe
 • Du og jeg
 • Inden fire Vægge
 • Graaveir
 • "Ord"
 • Brødre
 • Naar Kærligheden dør-
 • Lejlighedsværker
 • Epilog for Severin Abrahams (trykt efter manuskript)
 • "Efter Ballet" (trykt efter manuskript)
 • "Hjemme" (trykt efter manuskript)
 • Prolog (trykt efter manuskript)
 • Fragmenter
 • Hun vil ikke gifte sig
 • Trubadurens Vise
 • Tidstavle over Herman Bangs dramatiske arbejder og øvrige teateraktivitet
 • Anvendt litteratur
 • Kommentarer og ordforklaringer.
Green Library
Book
315 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Fattigdom og fattigforsørgelse omkring reformationstiden
 • Middelalderens syn på fattigdom
 • Luthers opgør med den hidtidige teologi og fattigdomsopfattelse
 • En senere tids syn på middelalderens fattigunderstøttelse
 • Augsburg, Nürnberg og Strasbourg
 • Belgien og Holland
 • Karl V
 • Juan Luis Vives : Luthers samtidige
 • Hvem var Vives?
 • Vives' tankeverden : Den første bog
 • Vives' tankeverden : Den anden bog
 • Lidt mere om Vives' arbejde
 • Fattigførsorgelse i det 16. århundrede : en mere generei betragtning
 • Elementer af Luthers socialetik
 • Hvem var Luther?
 • Luther om fattigdom
 • Teserne. Aflad eller fattigdomsforsørgelse?
 • Sola fide
 • Til den kristne adel
 • Om synet på arbejdet
 • Om kald og stand
 • 'Toregimentelasren'
 • Om indkomstfordelingen
 • Wittenberger- og Leisniger-ordinansen
 • Homo incurvatus in se
 • Fyrstespejlet
 • Kristendom og politik
 • Den Lutherske socialetik i punktform
 • Vinden vender
 • Bugenhagen. Kirkeordningernes fader
 • Dansk sociallovgivning fra reformationen til 1708
 • Reformation i Danmark
 • Braunschweiger- og Hamburger-ordinansen
 • Reformationsrecessen 1536 : Ingen blandt de kristne skal tigge
 • En forløber
 • Kirkeordinansen
 • Kirkeordinansen i praksis : Palladius' visitatsbog
 • Tiggeriforordninger
 • Christian V's Danske Lov af den 15. aprii 1683
 • Den københavnske fattigforordning af 1698
 • Luther og udviklingen frem til 1708
 • Dansk sociallovgivning fra 1708 til 1890
 • 1708-forordningen
 • 1730'nesindgreb
 • Kommissionen ang̉ende fattigvazsenets bedre indretning
 • Oplysningstidens socialreform : København
 • Oplysningstidens socialreform : Købstad og land
 • Oplysningstidens reformer under pres
 • De fattiges kasse
 • Krebs, Martensen og Monrad
 • Den filantropiske idé
 • Ratzingers og Ehrles konklusioner på deres historiske fremstilling
 • Luther og udviklingen fra 1708 til 1890
 • Dansk sociallovgivning fra 1891 til velfærdsstaten
 • Lovgivningen i 1890'erne
 • Arbejdsløshedsforsikring og hjælpekasselov
 • Fra skøn til ret
 • Fortsat uddifferentiering og introduktion af retsprincippet : Venstres'lille socialreform'
 • Steinckes socialreform
 • Socialreform og filantropi
 • Toregimentelsere i det 20. århundrede
 • Fra socialhjaelps- til socialsikringsstaten : En Luthersk vurdering
 • Velfærdsstaten
 • Velfærdsstaten
 • Den politiske debat
 • Kirkefolket om velfærdsstaten
 • To teser om Luther og velfærdsstaten
 • Begrebet civilreligion
 • Den klassiske velfaerdsstat
 • Dekommodificering
 • Den socialdemokratiske civilreligion
 • En normativ teori om velfærdsstaten
 • Det 'rent-søgende' menneske
 • Luther og velfærdsstaten
 • Mod aktiveringskultur og konkurrencestat
 • Legitimitetsproblemer
 • Moderniseringsredegørelserne
 • Socialdemokratisk modernisering
 • Venstre bevæger sig mod midten
 • Aktiveringslinjen vinder frem
 • Aktivering under socialdemokratisk ledelse
 • Socialdemokratisk aktiveringstænkning
 • Incitamentstænkning
 • Mod konkurrencestaten
 • Fra ret til pligt
 • Fra samfundsmenneske til Opportunist
 • Synet på afhængighed
 • 'Værdigt' og 'ikke værdigt' trængende
 • Fællesskabsbegrebet
 • Den aendrede civilreligion
 • Luther og konkurrencestaten
 • Noter
 • Referencer.
Green Library