%{search_type} search results

5,988 catalog results

RSS feed for this result
Book
299 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning
 • Værdighed i fattighistorien
 • Velgørenhed : det frivillige aspekt i fattighjælpen
 • Hvem var de fattige?
 • Litteratur- og forskningsgennemgang
 • Teoretiske greb
 • Relationen imellem fattigforsorgens dagsordenssættere og de fattige
 • Kildemateriale
 • Bogens opbygning
 • København og fattigforsorgen
 • København vokser
 • Københavns middelstand
 • Københavns Fattigvæsen
 • Forskellige former for fattighjælp og antallet af understøttede
 • Perioden 1770-1799 : Patrioternes Fattigvæsen- mellem velgørenhed og socialpolitik
 • Patriotisme og det kobenhavnske borgerskab
 • Betleriforbud og de 'rette Almisselemmer'
 • De kristnes pligt til at donere til fattigvæsenet
 • 1771-fattigforordningen : Uddannelse og arbejde- vejene ud af fattigdom
 • Velgørenheden som årsag til dovenskab
 • 1792-fattigforordningen : Arbejdspligt og værdighed
 • Velgørenhed til patrioternes fattigvæsen
 • Det københavnske fattigvæsen og debatkulturen
 • Det patriotiske narrativ : Fokus på de værdige fattige
 • Fattigskat, en odelæggende faktor for velgørenhed
 • Arbejdshusenes funktion i det københavnske fattigvæsen
 • Behov for ensartet behandling af de fattige
 • Fattigvæsenets plejekommissioners finansiering : En blandingsøkonomi
 • Velgørenhed : Den implicitte kontrakt mellem donatorer og forvaltere
 • 1799-fattigplanen for København . Fejl i fattigvassenets indretning?
 • Byen som forsørgelsesfællesskab
 • Forskning om 1799-fattigplanen
 • Trangskriteriet : Fattigvæsenets ansvar for alle fattige
 • Den personlige relation mellem de fattige og fattigforstanderen
 • De fattiges pligter
 • Velgørenhed inden for og uden for fattigvæsenet
 • Perioden 1800-1849 : Københavns moderne fattigvæsen etableres
 • Økonomisk krise og fattighjaslpens retsvirkninger
 • De frivillige bidrag i fattigvæsenet mister betydning
 • Fattigskatten 1814
 • Særbehandling af stræbsomme fattige og fattige med særlige behov?
 • Civilsamfundets ansvar for de fattige
 • Ladegården : fattigvassenets nye arbejdsinstitution
 • Fattigkategorier ved Københavns Fattigvæsen i 1822
 • De husvilde som arbejdere
 • Værdighed som styringsmekanisme
 • De farlige i bymiljøet
 • 'Den fremsynede medborger'
 • Efterspil : Ladegårdens udvikling i 1800-tallet
 • Kampen om kirkens velgørenhed i 1840'erne
 • Velgørenhed må ikke ende i samme kasse som fattigskatten
 • Efterspil : København og 'De Fattiges Kasse'
 • De københavnske myndigheders ulovlige særordninger for de mere værdige trængende
 • Krig, filantropi og de værdige trængende
 • Velgørenhedens spontane karakter
 • Perioden 1850-1874 : De værdige trasngende- mellem filantropi og fattigvassen
 • Borgerskabets Kobenhavn
 • Grundloven, København og dyrtidslovene for de værdige trasngende
 • Middelstanden onsker offendig hjælp
 • Kommunalbestyrelsens og fattigvæsenets konservative strategi
 • Folketingsdebat om Københavns Kommunes tolkning af dyrtidslovgivningen
 • Skt. Annæ Plads : et særligt uddelingssted for de vasrdige fattige
 • De borgerlige rettigheder og vasrdigheden
 • En bestyrelse for den private velgørenhed?
 • Kritik af den private velgørenheds tilfældige uddelingspolitik
 • Form̉let med en privat velfasrdskomite
 • Det offentlige fattigvassen som velgorenhedens antimodel
 • Kategorien af værdige trasngende udvides
 • En strategi : Understottelsesføreninger over hele byen
 • Viljen til at leve et uafhasngigt liv
 • 1871-reformen af det københavnske fattigvassen
 • Den moralske nedbrydelse
 • Fattigborgmesterens vision for det offentlige fattigvæsen
 • Kampen for oprettelsen af Københavns Understottelsesforening
 • Københavns Understottelsesforening 1874
 • Filantropi som udtryk for sand menneskekærlighed
 • Københavns Understøttelsesforenings første år
 • Arbejdsdeling og specialisering i filantropien
 • Efterspil : Københavns Understøttelsesforening de første 25 år
 • Syntese over den københavnske fattigforsorgs udvikling 1770-1874
 • Konklusion
 • Resumé
 • Summary
 • Litteratur
 • Arkivaliefortegnelse Københavns Stadsarkiv (KSA)
 • Arkivaliefortegnelse Rigsarkivet (RA)
 • Betænkninger, lovforslag og lovgivning
 • Samtidig litteratur, skrifter og årsberetninger
 • Litteratur.
Green Library
Book
321 pages : illustrations ; 20 cm.
 • Forord og tak til
 • Indledning
 • Ædel kriger eller forbryder?
 • Barndom, ungdom og den første soldatertid
 • Den tyske hær mellem der Kaiser og der Führer
 • Angrebet på Polen : tjenestetid ved den tysk-russiske grænse
 • Felttoget mod Frankrig : Toepke såres
 • Operation Barbarossa : Toepke i Heeresgruppe Nord
 • En oplevelse i Riga
 • Belejringen af Leningrad : uddannelse til generalstabsofficer
 • Stalingrad, som det virkeligt var
 • Toepke hos feltmarskal von Manstein
 • Ingen fortrydelse
 • Generalstabsofficeren
 • Atlantvolden, spærrestillingerne og de tidsfrivillige
 • Attentatet på Hitler
 • Flygtningestrømmene rammer Danmark
 • Toepke i Berlin
 • Lægehjælpen og de tyske flygtninge
 • Flere flygtningeskibe
 • Kapitulation og udmarch
 • 30 lastbiler, hvis sagen falder
 • Minerydningen og "Dienstgruppe Dänemark"
 • Fra Verdenskrig til Kold Krig
 • Skurken
 • Helten
 • Danmark en god mand
 • Bekymring blandt de allierede
 • Kurt Waldemar Tank
 • Retsopgøret og Den Parlamentariske Kommission
 • Toepke og Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Retur til Tyskland og hønsefarmen i Mölln
 • Varulven Horst Paul Issel, Petergruppen og Günter Toepke
 • Oberst i. G. Toepke, Bundeswehr
 • Livsanskuelse : var Toepke naziforbryder?
 • Frontoplevelser og ideologi : Toepke mellem Remarque og Jünger
 • Toepke i dansk historie
 • Sammenfatning og konklusion
 • Noter
 • Kildemateriale
 • Register.
Green Library
Book
229 pages : color illustrations ; 23 cm.
 • Forord af Jan Rose Skaksen
 • Skatter i velfærdssamfundet
 • Indledning
 • Forvridningstab ved skatter og sammenhæng med sort arbejde og gør det selv-arbejde
 • Udviklingen i skatterne og deres sammensætning
 • Afsluttende bemærkninger
 • Bogens videre gang
 • Oversigt over de seneste skattereformer
 • Indledning
 • Personbeskatning i Danmark
 • Skattereformer siden 2010
 • Boligjobordningen
 • Yderligere omkostninger ved at betale skat
 • Sammenfatning
 • Definition af sort arbejde : og lidt om, hvordan det undersøges
 • Indledning
 • Direkte konfronteret med skatten : Den lovlige måde at nedbringe den på
 • Direkte konfronteret med skatten : Den ulovlige måde
 • Definition af det sorte arbejde
 • To datakilder ved bogens beregninger
 • Et omfattende datamateriale
 • Sammenfatning
 • Forsøg på at begrænse det sorte arbejde
 • Indledning
 • Et generelt faldende skattesnyd
 • Kontrolmuligheder og nye tiltag i bekæmpelsen af sort arbejde
 • En generel nedsaettelse af skatterne
 • Selektive skattelettelser
 • Sammenfatning
 • Sort arbejde i dag
 • Indledning
 • Et nyt datamateriale fra 2016
 • Den sorte frekvens
 • Den sorte timepris og arbejdsuge
 • Hvilken slags sort arbejde udføres?
 • Hvem arbejder man sort for?
 • Sammenfatning
 • Timepris på det hvide og det sorte arbejdsmarked
 • Indledning
 • Datamaterialet
 • De sorte priser
 • Sammenligning mellem sorte priser og hvide lønninger
 • Sammenfatning
 • De lange linjer i udviklingen af sort arbejde : perioden fra 2000 til 2016
 • Indledning
 • Beregning af sort arbejde i forhold til BNP
 • Udviklingen i den sorte deltagelsesfrekvens 2000 til 2016
 • Udviklingen i det sorte tidsforbrug i perioden 2000 til 2016
 • Udviklingen i det sorte arbejdes omfang i forhold til BNP fra 2000 til 2016
 • Sammenfatning
 • Hvem arbejder sort?
 • Indledning
 • Data
 • Hvem udfører sort arbejde, og hvor meget arbejder de sort?
 • Typer af sorte udbydere
 • Hvem arbejder man typisk sort for?
 • Den sorte villighed for personer, der (endnu) ikke har arbejdet sort
 • Sammenfatning
 • Privatpersoners køb af sort arbejde i Danmark
 • Indledning
 • Metode og data
 • Hvor mange køber : og udviklingen fra 2010 til 2014
 • Købernes karakteristika
 • Ydelsernes karakteristika
 • Hvorfor køber folk sort?
 • Sammenfatning
 • Det sorte danmarkskort
 • Indledning
 • Deltagelse i sort arbejde fordelt på kommuner
 • Arbejder jyder mere sort end sjællaendere?
 • Læs mere om din egen kommune
 • Sorte livsindkomster
 • Indledning
 • Datagrundlaget
 • Markant højere sorte livsindkomster til faglærte og ufaglærte mænd
 • Det sorte arbejde har kun lille betydning for den gennemsnitlige livsindkomst
 • De sorte indkomster har dog stor betydning for dem, der rent faktisk arbejder sort
 • De sorte indkomster øger forskellen i livsindkomst mellem kvinder og mænd
 • Betydningen for skattestrukturen
 • Sammenfatning
 • Kriminalitet og sort arbejde : Er de, der arbejder sort, overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken?
 • Indledning
 • Den analytiske tilgang
 • Hvor stor en procentdel sigtes?
 • Alder, sort arbejde og sigtelser
 • Unge mænd under 30 år
 • Sammenlignelige mænd
 • Konklusion
 • Det sorte arbejde og samfundet
 • Indledning
 • Sort arbejdes betydning i form af mistede skatteindtaegter
 • Indkomstfordelingen
 • Det sorte arbejdes betydning for Produktionen : et større eller mindre BNP?
 • Uheldig anvendelse af ressourcer
 • Betydningen for fastholdelse af sociale netværk
 • Betydningen for demokrati og velfærdsstat
 • Sammenfatning
 • Gør det selv-arbejde : en anden måde at undgå beskatning på
 • Indledning
 • Definition af gør det selv-arbejde
 • Data og teknik
 • Reparationer, vedligeholdelse og forbedringer i danske husholdninger : et overslag over udviklingen i perioden 1996-2016
 • Fordelingen af aktiviteten mellem ejere og lejere
 • Andel af gør det selv-arbejde
 • Motivation for at udføre gor det selv-arbejde
 • Hvem fik udført arbejde på boligen i 2016?
 • Hvem udfører gør det selv-arbejde i 2016?
 • Sammenfatning
 • Sammenfatning og perspektivering
 • Bogens sigte og hovedresultater
 • Fremstillingen i de enkelte kapitler
 • Summary in English
 • Aim of the book and principal research results
 • Contents of each chapter
 • Oversigt over bogens figurer og tabeller
 • List of figures and tables
 • Appendiks : Bortfaldsanalyse af stud. polit. Lise Lam Hansen
 • Udviklingen i bortfaldet
 • Bortfaldsanalyse på udvalgte personkarakteristika
 • Populationsvægte
 • Konklusion
 • Indeks
 • Analyser af sort arbejde publiceret af Rockwool Fondens Forskningsenhed i perioden 1987 til 2017
 • Anden udvalgt litteratur om sort arbejde i Danmark
 • Udvalgt litteratur om gør det selv-arbejde i Danmark
 • Referencer.
Green Library

4. Elle [2016]

Video
1 videodisc (approximately 131 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA; Dolby digital 5.1. Video: 1080p. Digital: video file; Blu-Ray; region A; region B; region C.
Michèle seems indestructible. Head of a successful video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game--a game that may, at any moment, spiral out of control.
Media & Microtext Center
Book
270 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
xiii, 469 pages : illustrations ; 25 cm.
 • Vorwort
 • The Finn episode in Beowulf : its beginning, its conclusion, and some further textual notes / Alfred Bammesberger
 • Manuskript-Runen im Kontext des medizinisch-botanischen Schrifttums : zur Funktion bestimmter Runeneinträge / Alessia Bauer
 • Eddische Dichtung und skandinavische Ballade : eine schwierige Nachbarschaft / Klaus Böldl
 • Í eino briósti ec sác aldregi fleiri forna stafi : der Begriff stafr in der eddischen Dichtung und den metrischen Runeninschriften / Vivian Busch
 • Die dreizehn Geschichten auf dem Runenstein von Rök / Lydia Carstens
 • The Porosity of Kennings and Kenning Patterns / Margaret Clunies Ross
 • Überlegungen zur Bild- und Runenritzung von Aspö in Södermanland (Sö 175) / Klaus Düwel und Sigmund Oehrl
 • The Term rekit in Háttalykill and Háttatal / Kari Ellen Gade
 • Norwegian runestones with inscriptions in the older Futhark : a socio-topographical sketch from an archaeological point of view / Oliver Grimm und Frans-Arne Stylegar
 • The Fatal Role of Women in Medieval Icelandic Literature : the example of Njáls saga / Stefanie Gropper
 • The Northernmost Runic alu / Jan Ragnar Hagland
 • Was ist die Mehrzahl von "Milch"? Lexikalische Plurale im Nordfriesischen und im Jütischen / Jarich Hoekstra
 • Gamle fund : nye opdagelser / Lisbeth M. Imer
 • Hier mun standa stainn at merkt : Ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203) / Magnus Källström
 • Love and Eroticism in Medieval Norwegian Runic Inscriptions / James E. Knirk
 • Ironische Kenningar / Jana Krüger
 • Was bedeuten die Runen rmþï in der Runeninschrift auf dem Stein von By? / Jurij Kusmenko
 • Unsichtbare Grabhügel / Michael Müller-Wille
 • The phonological systems of Biblical Gothic and Crimean Gothic compared / Hans Frede Nielsen
 • Bergakker Revisited / Arend Quak
 • Darraðarljóð and Njáls saga / Judy Quinn
 • Die Überlieferung des Jütischen Gesetzes (1241) / Thomas Riis
 • Fuþorc Rune 31 : Überlegungen zu Form und Funktion / Elke Ronneberger-Sibold und Kerstin Kazzazi
 • Historische Anthropologie in der Altnordistik / Katharina Seidel
 • Hans Kuhn, das Nordische Institut und die Anfänge der Nordfriesischen Wörterbuchstelle / Alastair Walker
 • The name of the rune æsċ : the transformation of the common Germanic rune *ansuz ... to Pre-OE rune æsċ ... / Gaby Waxenberger
 • A far-travelled word : Old Norse skeið 'racecourse, running track' in early literature and place-names / Diana Whaley
 • Þórr and wading / Tarrin Wills
 • Interdisziplinäre Interpretation : Theoretische Grundlagen und methodische Ansätze / Christiane Zimmermann
 • Schriftenverzeichnis Edith Marold
 • Indices.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
236 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Det sønderjyske spørgsmål i sidste halvdel af 1800-tallet
 • Kildemateriale
 • Opvækst, Ungdom og de Første År I den Sønderjyske Sags Tjeneste
 • Rigsdagskandidat I 2. Valgkreds
 • Det politiske system i Tyskland i slutningen af 1800-tallet
 • ʹ 5 og edsstriden i den danske bevægelse
 • Gustav Johannsen som rigsdagskandidat
 • Jordskredssejren ved rigsdagsvalget i 1881
 • Den Første Periode I Berlin : "Prøvelsens Og Lidelsens tid"
 • En svær start i Berlin
 • I Rigsdagen for 2. valgkreds
 • Gustav Johannsen og den danske efterretningstjeneste
 • Jens Jessen overtager Flensborg Avis
 • Nederlaget ved rigsdagsvalget i 1884
 • "Den Nordslesvigske Befolkningstillidsmand I Dobbelt Forstand"
 • Junggreens død og Gustav Johannsens tilbagevenden til Rigsdagen i Berlin
 • Gustav Johannsen sætter en national dagsorden i Berlin
 • Landdagsvalget i 1888
 • Gustav Johannsen og Venstres Indtog I Sønderjylland
 • Mødet med H.P. Hanssen og Vælgerforeningens oprettelse
 • Planen om at oparbejde den sønderjyske sag i Venstre
 • H.V. Clausens sprogkort
 • Kampen om Dansk Sprog og Kultur
 • 2. skolesprogsinstruks : kampen om sproget intensiveres
 • Bogsamlingen på Margrethes Minde
 • Sønderjyske Årbøger
 • Georg Brandes og det sønderjyske spørgsmål
 • Intern Rivalisering I den Danske Bevægelse
 • Mislykket forsøg på forsoning med Jens Jessen
 • H.P. Hanssen som kronprins
 • Forholdet til pressen
 • H.P. Hanssen eller Wolff : kampen om at efterfølge Hans Lassen i Landdagen
 • Underslæb i de dansksindede sparekasser
 • Köllerperioden og Bruddet med H.P. Hanssen
 • Udvisningssagen tages op i Rigsdagen
 • Tiltagende spændinger mellem Gustav Johannsen og H.P. Hanssen
 • Wildenrath-Krabbe som redaktør for Dannevirke og folketingsvalget i 1901
 • De Sidste År
 • Nordslesvig i bytte for De Vestindiske Øer
 • Gustav Johannsen og de venstreradikale
 • Den sidste tid
 • Konklusion
 • Litteraturliste og Kilder
 • Utrykte kilder
 • Trykte kilder og Litteratur
 • Noter
 • Personregister.
Green Library
Book
341 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Af "Fortale" til Nordiske Digte / Adam Oehlenschlæger
 • "Brev til en Dame" / Poul Martin Møller
 • Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen / N.F.S. Grundtvig
 • Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller / J.N. Madvig
 • Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama / Johan Ludvig Heiberg
 • "Poesiens Californien" / H.C. Andersen
 • Af "Indledning" til Hovedstromninger i det 19de Aarhundredes Litteratur / Georg Brandes
 • To indlæg om kvindelitteraturens vilḱr / Pauline Worm
 • Af "Lidt om dansk Řalisme" / Herman Bang
 • Af brev til Edvard Brandes / J.P. Jacobsen
 • Af Det moderne Gjennembruds Mænd / Georg Brandes
 • Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes
 • Af "Moderne Digtning" / Valdemar Vedel
 • Af "Impressionisme" / Herman Bang
 • Af "En ny Digtning" / Johannes Jørgensen
 • Af "Symbolisme" / Johannes Jørgensen
 • Af "Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark" / Sophus Claussen
 • Af "Livet og Poesien" / Jeppe Aakjær
 • "Forord" til Artikler og Taler / Jeppe Aakjær
 • "Om Kunst og Menneskelighed" / Martin Andersen Nexø
 • Forsvarstale for Blod / Rudolf Broby-Johansen
 • Af "Det moderne Menneske" / Johannes V. Jensen
 • Af "Den unge Lyrik og dens Krise" / Tom Kristensen
 • "Literatur og Tendens" / Hans Kirk
 • Af "Varieterevyen" / Poul Henningsen
 • Af "Hjul og Stejle" / Poul Henningsen
 • Af Fragmenter af en Dagbog / Paul La Cour
 • Af "Konvention og Formaand" / Martin A. Hansen
 • Af "Forsvar for prosæn" / Tage Skou-Hansen
 • "De tomme sokler" / Ivan Malinowski
 • "Det umådelige mådehold" / Torben Brøstrom
 • "Digteren og virkeligheden" / Villy Sørensen
 • "Den kvindelige forfatters situation igår og idag / Elsa Gress
 • "Facts : dødvægt eller poesi?" / Anders Bodeisen
 • "Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme" / Hans-Jørgen Nielsen
 • Af "Modernismens tredie fase : Fra erkendelse til eksempel" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Jeg er eklektiker . Manifest" / Per Kirkeby
 • Af "Was ist ein Bild?" / Svend Åge Madsen
 • "Alligevel skriver man jo en bog, af og til" / Per Højholt
 • "Sprogets Tredie Øje" / Dan Turèll
 • Af Intethedens grimasser / Per Højholt
 • "Litteraturens 'omfunktionering'" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Inderligt talt : Om bekendelseslitteraturen som livseksperiment" / Suzanne Brøgger
 • Om "Mentalt manifest, schizofren symfoni" / Dan Turèll
 • "Det der er s̃ fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget..." / Soren Ulrik Thomsen, Michæl Strunge, Sam Fleischer og Bo Green Jensen
 • Af Mit lys brænder / Søren Ulrik Thomsen
 • "At udfylde et tomrum" / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michæl Kvium
 • Af Over vandet går jeg : Skitse til en poetik / Pia Tafdrup
 • "Hemmelighedstilstanden" / Inger Christensen
 • "Kulturens moblement : og naturens" / Solvej Balle
 • Af "For en verdensvendt poesi : En poetikskitse fra sidelinjen" / Niels Lyngsø
 • Af En dans p̃ gloser / Søren Ulrik Thomsen
 • "Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage" / Jan Sonnergaard
 • Af Livet i troperne / Niels Frank
 • Af Bruger De ord i kaffen? / Kirsten Hammann
 • "Subkultur og sovepude" / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø
 • "Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman" / Christina Hesselholdt
 • Af Alt andet er logn / Niels Frank
 • Af Over for en ny virkelighed / Mikkel Thykier
 • "Af en rektors bekendelser" / Pablo Llambías
 • "Generation etik" / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen
 • Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler / Asta Olivia Nordenhof
 • "Åbent brev til Lars Bukdahl" / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad
 • "Manifest : Sorry Mallarm̌" / Olga Ravn.
Green Library
Book
247 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
 • Indledning
 • Opium for folket : Besværgelsen af hjemmet hos Carl Larsson og Ellen Key
 • I lampens ånd : Sanselighed og funktion hos Poul Henningsen, Mogens Lassen og Arne Jacobsen
 • lnteriøret som Stilleben : Poul Kjærholms møbeldesign i Keld Helmer-Petersens optik
 • Stueren bosætningspornografi : Bo Bedres mediering af livsstilshjemmet
 • Scener fra et barndomshjem : Klaus Rifbjergs interiørbilleder fra jeghuset
 • Litteratur.
Green Library
Book
335 pages : 1 portrait ; 22 cm
Green Library
Book
370 pages : illustrations ; 25 cm.
 • Forord
 • Kommunalvalget 2013 / Jørgen Elklit, Christian Elmelund-Prœstekcer og Ulrik Kjœr
 • Kommunalvalg i landspolitikkens skygge? / Ulrik Kjœr og Kristof Steyvers
 • Hvor får vælgernes deres viden om valget fra? / Christian Elmelund-Prœstekœr og Morten Skovsgaard
 • Partiers og kandidaters forskellige valgkampagner / Kasper Møller Hansen
 • Hvem går ind for en nedsættelse af den kommunale valgretsalder? / Erik Gahner Larsen, Klaus Levinsen og Ulrik Kjœr
 • Kan mobiliseringskampagner øge valgdeltagelsen? / Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen og Kasper Møller Hansen
 • Hvorfor steg valgdeltagelsen? / Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jørgen Elklit og Kasper Møller Hansen
 • Valgdagen som socialt ritual / Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen og Klaus Levinsen
 • Havde GGGI-skandalen betydning for Venstres kommunalvalg? / David Nicolas Hopmann
 • Vælgeradfærd i de danske kommuner / Christian Elmelund-Prœstekœr og Martin Vinœs Larsen
 • Placering på stemmesedlen og valgresultatet : Hvor er det godt at stå? / Jens Blom-Hansen, Jørgen Elklit, Søren Serritzlew og Louise Bové Villadsen
 • Hvordan gik det partiafhopperne ved valget? / Christian Elmelund-Prœstekœr
 • Ligner kommunalpolitikerne deres væigere? / Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen og Ulrik Kjœr
 • Den nationale valgvind blæser ikke med samme styrke for alle partier / Christian Elmelund-Prœstekœr, Kasper Møller Hansen og Martin Vinœs Larsen
 • Den stadig ikke helt fuldendte landspolitisering af de lokale partisystemer / Martin Bœkgaard, Jørgen Elklit og Ulrik Kjœr
 • DR's prognoseskandale på valgdagen / Søren Risbjerg Thomsen
 • Hvem kan forudsige, hvem der bliver borgmester? Modellernes dumhed, massens klogskab? / Martin Vinœs Larsen og Asmus Leth Olsen
 • Kommunale konstitueringskoalitioner : Spiller "kernekoalitioner" alligevel den centrale rolle? / Jørgen Elklit, Sune Welling Hansen og Robert Klemmensen
 • Borgmesterpartierne og borgmestrene / Ulrik Kjœr og Niels Opstrup
 • Appendiks : Kommunalvalgsundersøgelse / Ulrik Kjœr
 • Forfatterne.
Green Library
Book
273 pages : illustrations (some color), maps ; 23 cm.
 • Forord ved Therkel Stræde
 • Prolog
 • Vikingejøder og de russiske jøder
 • Optakten til aktionen mod de danske jøder
 • Samarbejdspolitikken
 • August og september 1943
 • Passivitet? Eller blinkede advarselslamperne ikke tilstrækkeligt?
 • Skæbnetelegrammet? Bests telegram af 8. september 1943
 • Stukket og interneret
 • Vi gik under jorden
 • Så blev det 4. oktober : opsamling på Syrefabrikken
 • Hjælper eller stikker?
 • Støj og larm og råb og skrig : aktionen på Syrefabrikken
 • I førhor på Dagmarhus og en nat i Vestre Fsengsel
 • Horserødlejren
 • Aftalen, der forhindrede de danske jøder i at blive sendt i transport
 • Måske en hjernesvulst . Forsog på at få min farmor løsladt
 • Vi bliver tilbage i Horserødlejren
 • Den 23. november : deportation til Tyskland
 • Ravensbrück : "Velkommen til helvede"
 • Min mors og mine fern måneder i Ravensbrück
 • Sachsenhausen
 • Min fars seks uger i Sachsenhausen
 • Min fars 10 dage i Berlin
 • Theresienstadt
 • Transport af nr. 9 og 10, XXV, 4 til Theresienstadt
 • Theresienstadts historie
 • Theresienstadts organisering
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Beskrivelser af vores ankr̲nst til Theresienstadt
 • Arresteret allerede den 1. Oktober 1943
 • Hvorfor blev de hjemme? Og hvorfor lukkede de op?
 • Hohenelber-kasernen og et børnehospital
 • Glimt af min moster Annies dagligdag det første halve år
 • Røde Kors og potemkinkulissen
 • Røde Kors-delegationens besøg
 • Røde Kors-fødevarepakkerne
 • Rathausgasse 1
 • En tegning og en tegner
 • De Hvide Busser : myten, der er svær at slå ned
 • Tilbage til en ny hverdag
 • Tylösand
 • Efter krigen
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Retfeerdighed : ikke hævn
 • Epilog
 • Litteratur og kildemateriale
 • Bemserkninger om bogens kilder.
Green Library
Book
536 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Forord
 • Introduktion
 • Den internationale AO-forskning
 • "En mand ved navn Dalldorf"
 • Alle højtstående tyskere i Danmark samt Dalldorf
 • Nye kildegrupper og nye problemstillinger
 • NSDAP-AO : Organisation og politik
 • Organiseringen af eliten
 • Organiseringen af masserne
 • NS Frauenschaft
 • Deutsche Arbeitsfront
 • Mobiliseringen af de tyske forretningsfolk i udlandet
 • Sondringen mellem rigstyskere og folketyskere
 • NSDAP og Partiets nøglepersoner i København : Netværket omkring Sankt Petri Kirke og Skole
 • Gustav Modis
 • Walter Jahn
 • Hans Wäsche
 • Alfred Bethge
 • NSDAPs Organisation, ledelse og hvervning i Danmark 1932-1945
 • Organisation og ledelse på Landes-, Kreis- og Ortsgruppenniveau
 • Organisation og ledelse på Zelle- og Blockniveau
 • Hvervepolitikken
 • Hvervningen under Gustav Modis
 • Hvervningen under Wilhelm Haupt
 • Hvervningen under Friedrich Karl Frielitz
 • Hvervningen under Ernst Schäfer
 • Hvervningen under Julius Dalldorf
 • Sammenfatning af NSDAPs hvervning i Danmark 1932-1944-45
 • Partimedlemmernes og partiledernes sociologiske profil og repræsentativitet i forhold til den samlede rigstyske befolkningsgruppe i Danmark
 • "Subjektive klassetilhørsforhold" og "falske arbejdere"
 • De nye partimedlemmers erhvervs-økonomiske profil
 • Lavere middelklasse- eller folkeparti?
 • De tyske lærere i Nordslesvig
 • De tyske præster i Nordslesvig
 • De tyske lærere på Sankt Petri Skole i København
 • Repræsentativiteten for samtlige partimedlemmer i Danmark, 1942-44
 • Partimedlemmernes repræsentativitet med hensyn til Køn og alder, 1942-44
 • Partimedlemmernes sociale og erhvervsmæssige repræsentativitet, 1942-44
 • Sammenfatning af den erhvervsøkonomiske profil for medlemmerne af NSDAP i Danmark 1942-44
 • Partiledernes sociologi
 • Hitler Jugend
 • Landesjugendführer Walter Jahn
 • Den nye besættelsespolitik
 • Hitler Jugends gennembrud i Danmark
 • Sammensmeltningen af Sankt Petri Skole og Standort Kopenhagen
 • "Nicht ganz reinrassig" : Udrensningen af Sankt Petri Skoles jødiske elever
 • "Gottgläubigkeit" som erstatningsreligion
 • Medlemstilgangen i Standort Kopenhagen
 • Rekrutteringen af partimedlemmer fra Hitler jugend
 • Selvopfattelsen på Sankt Petri
 • Tilgangen af HJ-medlemmer i Nordslesvig
 • Fra adskillelse mod enhed : Det politiske forhold mellem rigstyske og folketyske nationalsocialister i Danmark
 • De principielle retningslinjer
 • Undtagelser, dispensationer og daglig praksis
 • Centraliseringen af den ideologiske indoktrinering og propaganda
 • Germansk ungdoms enhedsfront i Danmark
 • Med førerne som forbillede
 • SS som leder af den germanske ungdom
 • Guleroden
 • Deutsche Jugendschafts medlemstal og struktur
 • Pisken
 • Den udvidede Kinderlandsverschickung i Danmark
 • Fra social forsorg til ideologisk indoktrinering
 • "Samme slags blod kæmper i faellesskab mod den samme fjende"
 • Implementeringen af aftalen mellem Möckel og Blume
 • Sympatisørerne : NSDAPs øvrige forgreninger og tilsluttede organisationer i Danmark
 • Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
 • Deutsche Arbeitsfront (DAF)
 • Reichsarbeitsdienst (RAD)
 • Spionage
 • NS Frauenschaft
 • Det Tyske Handelskammer
 • Under Partiets kontrol
 • Arieseringsbestræbelserne
 • "Ich bin Däne aus einer alten dänischen Familie (100 % arisch)"
 • Den danske selvjustits
 • De tyske storrumsplaner
 • Hvem var de typiske NSDAP-medlemmer i Danmark?
 • Nationalsocialismen som familieprojekt
 • Familierne Danielsen og Reimers i København
 • Familien Holm i København
 • Familien Jahn i København
 • Familien Christopher i København
 • Familien Hesse i Tonder, København
 • Familierne Hensel og Renthe-Fink i København
 • Familien Huth i Haderslev
 • Familien Horstmann i Rinkenæs
 • Danske mediøbere og "nyttige idioter"
 • Fanatismen som fællestraek
 • Første Verdenskrigs betydning for fremkomsten af den nationalsocialistiske idealtype
 • Idealtypens sociale Integration
 • Idealtypen og ondskabens banalitet
 • Offerviljen
 • Nationalsocialismen som parentes
 • Udbringelse eller tildeling af indfødsret
 • Et juridisk galehus?
 • Nationalsocialisterne iblandt os
 • Curt Georg Preuss og "den gode tysker"
 • Alfred Bilstein
 • Ekskurs : Berlin Document Center
 • Zentralkartei og Ortsgruppenkartei
 • Genindmeldelser og eksklusioner
 • Andre kartoteker og registraturer
 • Praktiske problemer og hjælpemidler
 • Sammenfatning
 • Summary
 • Forkortelser
 • Oversigt over rangordenen inden for NSDAP og Hitler Jugend
 • NSDAP
 • Hitler Jugends førerstab, rangorden
 • Hitler Jugend, tjenestegrader
 • Bund Deutscher Mädel, tjenestegrader
 • Fortegnelse over det benyttede materiale
 • Utrykt materiale
 • Trykt materiale
 • Internetsider, e-bøger o.l.
 • Telefoninterviews
 • Dokumentarfilm
 • Noter
 • Bilagsfortegnelse
 • Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landesvertrauensmann Gustav Modis i perioden august 1932 : august 1934
 • Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter Wilhelm Haupt i perioden august 1934 : juni 1937
 • Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter Friedrich Karl Frielitz i perioden juli 1937 : august 1939
 • Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter, Landesgruppenleiter Ernst Schäfer i perioden august 1939 : august 1942
 • Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landesgruppenleiter Julius Dalldorf i perioden august 1942 : maj 1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 1 : København m.v. 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 2 : Fyn 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 3 : Nordjylland 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 4 : Haderslev 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 5 : Aabenraa 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 6 : Tønder 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 7 : Tinglev 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 8 : Sønderborg 1932-1945
 • Alfabetisk oversigt over personer, der iflg : Berlin Document Center var Pg., og som på et eller andet tidspunkt havde fast bopæl et eller andet sted i Danmark uden at være blevet rekrutteret af partiorganisationen i Danmark og uden at kunne placeres lokalt
 • Alfabetisk oversigt over personer, der på et eller andet tidspunkt i perioden havde fast bopæl i Danmark, og som var : Applikanter; men hvor de pågældendes (evt.) medlemsnr : er ukendt; Partimedlemmer; men hvor medlemsnummeret i dag er ukendt som følge af, at person-oplysningerne er blevet fjernet fra medlemsarkiverne i forbindelse med eksklusion eller i forbindelse med igangværende forskning; Partimedlemmer; men hvor det pga : mangelfulde personoplysninger ikke har været muligt at finde personerne i Berlin Document Center
 • Oversigt over partimedlemskab for de rigstyske lærere (incl. gymnasie- og børne-havelærere) i Den Tyske Lærerforening i Nordslesvig i perioden 1935-39 (1940)
 • Medlemmer af Det Tyske Handelskammer i København, 1936-45
 • Den rigstyske befolkningsgruppes medlemskab af NSDAP samt Partiets forgreninger og tilsluttede organisationer i Aabenraa-distriktet, ca. 1942
 • Noter til bilag 1-18
 • Personregister.
Green Library
Book
294 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
 • Litteraturens mange køn : Nordisk kvindelitteratur i de ferste tiår af det 21. århundrede / Anne-Marie Mai
 • Et godt sted at græde og le hos Helle Helle / Per Krogh Hansen
 • Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik / Unni Langås
 • Den mørke historie hos Sofi Oksanen / Ebba Witt-Brattström
 • Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg / Lilian Munk Rösing
 • Jeg : eller mor : Om mor-datter-konflikter hos Auđur Jónsdóttir / Dagný Kristjánsdóttir
 • Legen og den frygtelige alvor hos Monika Fagerholm / Pia Ingström
 • Stemningsdræbere, familiedramaer og læserkonfrontationer : Immigrations- og adoptionslitteratur i Norden / Iben Engelhardt Andersen
 • Burlesk stil og performativ æstetik : Om krop, køn og normalitet? / Anne Scott Sørensen
 • Mangfoldige former : Aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur i et kønsperspektiv / Nina Christensen og Mia Österlund
 • Kvindelighedens snubletråde : Chicklit i et nordisk perspektiv / Charlotte Jørgensen
 • Nordiske krimidronninger 1990-2015 / Jakob Stougaard
 • "Jeg er afvigende : Kan vi drage fordel af det?" : Om kønslig ambivalens og kreativitet i den nordiske samtidslitteraturs fortællinger om galskab og psykiatri / Camilla Schwartz
 • Nye veje mellem tegnene : Forfatterfunktionens forvandlinger omkring århundredskiftet / Jon Helt Haarder
 • Krop + sprog = politik : Nordisk lyrik ved årtusindskiftet
 • Åsa Arping
 • Hadet i kroppen : Sprog, køn og tilhørsforhold i ny grønlandsk litteratur / Kirsten Thisted
 • Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder : Om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur / Anne Heith
 • Gotiske kvindemonstre / Yvonne Leffler
 • De sande fortællingers genkomst og forvandlinger / Lisbeth Larsson.
Green Library
Book
170 pages ; 21 cm.
 • Indledning
 • Skriftlige læringsaktiviteter : hvorfor?
 • "De studerende i dag kan jo ikke skrive!"
 • De studerendes skrivekompetencer
 • Teksterne
 • Problemerne
 • Mulighederne
 • Den akademiske tekst
 • Akademisk identitet
 • Forståelse af viden
 • Plagiering eller imitation
 • En hemmelig loge?
 • Tavs viden
 • Viden
 • Skrivning er en læringsaktivitet
 • Skrivning gør tanker synlige
 • Vidensbegreb og læringsbegreb
 • Flere typer skriveaktiviteter
 • Kompetencer fra den gymnasiale uddannelse
 • Akademisk skrivning er fagspecifik
 • Forskellige tænkemåder
 • Forskellige skrivekonventioner
 • Forskellige videnskabssyn
 • Forskellige læsestrategier
 • Skrivning som bindeled
 • Forskellig praksis
 • Fire metadiscipliner
 • At lære faget gennem at skrive
 • Skrivepædagogik
 • Tre indgange til skriveforskning
 • Skrivepædagogiske holdninger : et historisk blik
 • Skrivepædagogiske udfordringer
 • Stadier på vejen til akademisk skrivning
 • Vidensdomæner
 • Viden om diskursfællesskabet
 • Viden om faget
 • Genrekendskab
 • Retorisk viden
 • Viden om skriveprocesser
 • Skriftlige læringsaktiviteter : hvordan?
 • En ramme for skriftlige læringsaktiviteter
 • Skrivesituationer
 • Laeringsmål
 • Faglig viden
 • Læsning er ikke bare læsning
 • Modstand mod det ukendte
 • Læsestrategier
 • Nøgle til læsning
 • Brug den faglige terminologi
 • Sæt i relation
 • Genrekendskab
 • Argumentation
 • Om at argumentere
 • Kildernes funktioner
 • Om at håndtere kilder
 • Metagenrer
 • Retorisk viden
 • Retoriske situationer
 • Andre opgavetyper
 • En plads i diskursfællesskabet
 • Om at udvikle en akademisk stemme
 • Retoriske virkemidler
 • Viden om skriveprocesser
 • Faglig læreproces
 • Den sociale proces
 • Med i diskursfællesskabet
 • Kunsten at formulere relevante spørgsmål
 • Kunsten at vejlede
 • En ramme for akademisk skrivning
 • Skriveaktiviteter og læringsmål
 • Skriveaktiviteter som svar
 • Skriftlige læringsaktiviteter og faglige læringsmål
 • Litteratur.
Green Library
Book
242 pages : illustrations ; 22 cm.
 • Forord
 • Den rette blanding
 • Metropoler og kolonier
 • Grønlands historiografi
 • Form og indhold
 • Bogens optik
 • Foucaults subjektiveringsprocesser
 • Selvledelse
 • Governmentalitet som forskningsposition
 • Kolonial governmentalitet
 • De andre
 • Ledelse i metropol og koloni
 • Koloniseringen af de fattige københavnere
 • Samkvem og kulturpåvirkning i 1700-tallets Grønland
 • Graahs huse : kolonial biopolitik på fremmarch
 • Tampeslag under Dannebrog
 • Godthåbs styrmænd og hyrder
 • At påvirke de indfødte gennem deres fornuft
 • Retspleje og oprindelighedspolitik
 • Selvledelse og sociale klasser
 • Den rette blanding
 • Det ideelle arbejderhjem
 • Oprindelighedsinstallationen og den rette blanding
 • Modernitetens koloniale karriere
 • Oprindelighedens tyngde
 • Litteratur.
Green Library
Video
2 videodiscs (300 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; DTS Digital surround 5.1 (French); DTS Digital surround 2.0 (Latin Spanish); DTS-HD Master audio 5.1 (English). Digital: video file; Blu-Ray; 1080p High definition; region A.
With a new, no-nonsense CEO at Pied Piper, Richard and the guys must find a way to triumph in the war of Art vs. Commerce.
Media & Microtext Center
Book
xv, 329 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 25 cm.
 • Einführung / Klaus Müller-Wille, Kate Heslop, Anna Katharina Richter, Lukas Rösli
 • Bokn / Stefan Brink (Aberdeen)
 • Theoderic rides on / Lars Lönnroth (Göteborg)
 • A note on the rhythms of Rök (with special reference to 1. 20) / Joseph Harris (Harvard)
 • Glavendrupstenen : Forbandelse og forvandling / Pernille Hermann (Aarhus)
 • Gulli von Högby und seine Söhne : Runensteindichtung der Wikingerzeit / Hans-Peter Naumann (Zürich)
 • Varpsund : Schrift und Ornament / Edith Marold (Kiel)
 • Vikings in Maeshowe / Judith Jesch (Nottingham)
 • The Analogous Ape of Physiologus / Mats Malm (Göteborg)
 • Der Elefant als doppelter Repräsentant des Fremden in der altisländischen Literatur / Hendrik Lambertus (Tübingen)
 • Legenda om Cosdroe og Eraclius i tekst og bilete / Odd Einar Haugen (Bergen)
 • Marginalien des Ágrip (AM 325 II 4to) / Janina Fontantve (Zürich)
 • Calling attention to the past : the decorated initial of Gamle kongelige Samling 2365 4to, 20r / Judy Quinn (Cambridge)
 • Body Description as a Genre Marker : Jómsvíkinga saga / Marie Novotná (Praha)
 • Der Zweite Grammatische Traktat : Spielfeld für Schrift und Klang / Sandra Schneeberger (Zürich)
 • Der sogenannte Zweite Grammatische Traktat : Sprache und Musik / Stefanie Gropper (Tübingen)
 • A Textscape : On Sámsey / Carolyne Larrington (Oxford)
 • '[...]f Sueins .k.' Glælognskviða and its contexts / Kate Heslop (Berkeley)
 • The sun's companions : the Heliocentric orbits of Mercury and Venus, Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar, GkS 1812 4to, fol. 10v (1315-c. 1400) / Dale Kedwards (Odense)
 • Herr Peter Bingel i Vallstena / Anders Andrén (Stockholm)
 • Identiteten af Rígr / Jens Peter Schjødt (Aarhus)
 • Lamech, cain and the death of Baldr / Karl G. Johansson (Oslo)
 • Der Bischofssitz Hólar : ein Netzwerk administrativer Schriftkultur in Raum und Zeit / Lena Rohrbach (Berlin)
 • Stafkarlaletr, die Schrift im Bettlerkleid / Kevin Müller (Zürich)
 • Skaði kennir mér minni minn : on the relationship between trauma, memory, revenge and the medium of poetry / Torfi H. Tulinrjs (Reykjavík)
 • Schriftbewusstsein im isländischen Spätmittelalter / Ellen E. Peters (Basel)
 • Die lange Liminalität der Áslaug / Anna Katharina Heiniger (Reykjavík)
 • Ormur ber heyið eða / Guđvarđur Már Gunnlaugsson (Reykjavík)
 • The autographical turn in late medieval Icelandic poetry / Margaret Clunies Ross (Adelaide, Sydney)
 • Reading between texts : codex Askabyensis and its use / Massimiliano Bampi (Venezia)
 • Die Kálorms saga : ein Fragment? / Ignacio Alefson (Buenos Aires)
 • Am Fusse des Hornelen : die kulturelle Aufladung eines Berges / Matthias Hauck (Basel)
 • It Euentyr vil ieg sige fra : die Historie von Persenober oc Constantianobis (1572) als Beispiel für Texttransmission im frühneuzeitlichen Dänemark / Anna Katharina Richter (Zürich)
 • Die Originalhandschrift AM 758 4to der Laufás Edda / Katharina Seidel (Kiel)
 • Mother remembers best : remembering and forgetting in Ála Flekks Saga / Sarah Künzler (Dublin)
 • A small prayer book travels from Iceland to Germany / Margrét Eggertsdóttir (Reykjavík)
 • SchriftRaumOrdnungen : zur Sozialsemiotik barocker Schreibpraktiken / Angelika Linke (Zürich)
 • Loki, Locus, Eurylocus / Jonas Wellendorf (Berkeley)
 • En Galant Giönge=Wisa (1741) : a ballad textscape / Stephen A. Mitchell (Harvard)
 • Prentuð í Kaupenh : das Mimikry des Druckvermerks in der Handschrift ÍB 299 4to / Lukas Rösli (Basel)
 • Eigendasaga Melsteðs Eddu / Gísli Slgurđsson (Reykjavík)
 • Om øuktliki og hærliki : to kapittel om vanskapte born i Eldre Eidsivatingslov / Else Mundal (Bergen)
 • From Sagen to Translated Sagnir : a previously uncharted chapter in the evolution of the Icelandic Fjallkona / Terry Gunnell (Reykjavík)
 • Puttes Glückwunschkarte oder von der Epiphanie des Lesens und Schreibens / Petra Bäni (Zürich)
 • Johannes V. Jensens Tordenkalven som himmerlandsk skriftlandskab / Caroline Ballebye Sørensen (Zürich)
 • Eine alte Insel in neuem Gewand / Julia Meier (Basel)
 • Last man standing / Matthew James Driscoll (København)
 • Grönköping eller Lilla Paris? Birger Sjöbergs Vänersborg / Hans Kuhn (St. Gallen, Canberra)
 • Sunkne lande / Malan Marnersdóttir (Tórshavn)
 • So nah und doch so fern. M.A. Goldschmidt auf Jiddisch / Johannes Hunziker (Zürich)
 • Zwischen Literaturverfilmung und der 'Verbuchung' von Filmen / Monika Gradalska (Zürich)
 • Die perfekte Form : Karen Blixens Skæbne-Anekdoter und Steen Eiler Rasmussens Titelbild / Annegret Heitmann (München)
 • Ævintýrasaga / Svanhildur Óskarsdóttir (Reykjavík)
 • Ad marginem : Halldór Laxness und Asger Jorn im Dialog / Klaus Müller-Wille (Zürich)
 • Forfatteren som tekstbillede : Bagsiden af Vita Andersens Tryghedsnarkomaner (1977) / Torben Jelsbak (København)
 • Die Inseln und die Welt / Verena Stössinger (Basel)
 • Gamlar kvöldvökur, eine Übersetzung / Ragnheidur M. Hafstađ (Zürich)
 • Conan and the North : the reception history of a short story and the definition of the canon / Laurent Di Filippo (Lorraine, Basel)
 • Typographische Inszenierung : ein Blick auf Helle Helles Roman Dette burde skrives i nutid / Nathalie Christen (Zürich)
 • Exploring memory spaces of the sagas' formulaic patterns : the case of Grettir's temper management / Slavica Ranković (Leeds)
 • Schriftenverzeichnis von Jürg Glauser
 • Promovenden von Jürg Glauser.
Green Library
Music score
1 score (37 pages) ; 30 cm.
Music Library