Search results

RSS feed for this result

5,965 results

Book
299 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning
 • Værdighed i fattighistorien
 • Velgørenhed : det frivillige aspekt i fattighjælpen
 • Hvem var de fattige?
 • Litteratur- og forskningsgennemgang
 • Teoretiske greb
 • Relationen imellem fattigforsorgens dagsordenssættere og de fattige
 • Kildemateriale
 • Bogens opbygning
 • København og fattigforsorgen
 • København vokser
 • Københavns middelstand
 • Københavns Fattigvæsen
 • Forskellige former for fattighjælp og antallet af understøttede
 • Perioden 1770-1799 : Patrioternes Fattigvæsen- mellem velgørenhed og socialpolitik
 • Patriotisme og det kobenhavnske borgerskab
 • Betleriforbud og de 'rette Almisselemmer'
 • De kristnes pligt til at donere til fattigvæsenet
 • 1771-fattigforordningen : Uddannelse og arbejde- vejene ud af fattigdom
 • Velgørenheden som årsag til dovenskab
 • 1792-fattigforordningen : Arbejdspligt og værdighed
 • Velgørenhed til patrioternes fattigvæsen
 • Det københavnske fattigvæsen og debatkulturen
 • Det patriotiske narrativ : Fokus på de værdige fattige
 • Fattigskat, en odelæggende faktor for velgørenhed
 • Arbejdshusenes funktion i det københavnske fattigvæsen
 • Behov for ensartet behandling af de fattige
 • Fattigvæsenets plejekommissioners finansiering : En blandingsøkonomi
 • Velgørenhed : Den implicitte kontrakt mellem donatorer og forvaltere
 • 1799-fattigplanen for København . Fejl i fattigvassenets indretning?
 • Byen som forsørgelsesfællesskab
 • Forskning om 1799-fattigplanen
 • Trangskriteriet : Fattigvæsenets ansvar for alle fattige
 • Den personlige relation mellem de fattige og fattigforstanderen
 • De fattiges pligter
 • Velgørenhed inden for og uden for fattigvæsenet
 • Perioden 1800-1849 : Københavns moderne fattigvæsen etableres
 • Økonomisk krise og fattighjaslpens retsvirkninger
 • De frivillige bidrag i fattigvæsenet mister betydning
 • Fattigskatten 1814
 • Særbehandling af stræbsomme fattige og fattige med særlige behov?
 • Civilsamfundets ansvar for de fattige
 • Ladegården : fattigvassenets nye arbejdsinstitution
 • Fattigkategorier ved Københavns Fattigvæsen i 1822
 • De husvilde som arbejdere
 • Værdighed som styringsmekanisme
 • De farlige i bymiljøet
 • 'Den fremsynede medborger'
 • Efterspil : Ladegårdens udvikling i 1800-tallet
 • Kampen om kirkens velgørenhed i 1840'erne
 • Velgørenhed må ikke ende i samme kasse som fattigskatten
 • Efterspil : København og 'De Fattiges Kasse'
 • De københavnske myndigheders ulovlige særordninger for de mere værdige trængende
 • Krig, filantropi og de værdige trængende
 • Velgørenhedens spontane karakter
 • Perioden 1850-1874 : De værdige trasngende- mellem filantropi og fattigvassen
 • Borgerskabets Kobenhavn
 • Grundloven, København og dyrtidslovene for de værdige trasngende
 • Middelstanden onsker offendig hjælp
 • Kommunalbestyrelsens og fattigvæsenets konservative strategi
 • Folketingsdebat om Københavns Kommunes tolkning af dyrtidslovgivningen
 • Skt. Annæ Plads : et særligt uddelingssted for de vasrdige fattige
 • De borgerlige rettigheder og vasrdigheden
 • En bestyrelse for den private velgørenhed?
 • Kritik af den private velgørenheds tilfældige uddelingspolitik
 • Form̉let med en privat velfasrdskomite
 • Det offentlige fattigvassen som velgorenhedens antimodel
 • Kategorien af værdige trasngende udvides
 • En strategi : Understottelsesføreninger over hele byen
 • Viljen til at leve et uafhasngigt liv
 • 1871-reformen af det københavnske fattigvassen
 • Den moralske nedbrydelse
 • Fattigborgmesterens vision for det offentlige fattigvæsen
 • Kampen for oprettelsen af Københavns Understottelsesforening
 • Københavns Understottelsesforening 1874
 • Filantropi som udtryk for sand menneskekærlighed
 • Københavns Understøttelsesforenings første år
 • Arbejdsdeling og specialisering i filantropien
 • Efterspil : Københavns Understøttelsesforening de første 25 år
 • Syntese over den københavnske fattigforsorgs udvikling 1770-1874
 • Konklusion
 • Resumé
 • Summary
 • Litteratur
 • Arkivaliefortegnelse Københavns Stadsarkiv (KSA)
 • Arkivaliefortegnelse Rigsarkivet (RA)
 • Betænkninger, lovforslag og lovgivning
 • Samtidig litteratur, skrifter og årsberetninger
 • Litteratur.
Green Library
Book
321 pages : illustrations ; 20 cm.
Green Library

3. Elle [2016]

Video
1 videodisc (approximately 131 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA; Dolby digital 5.1. Video: 1080p. Digital: video file; Blu-Ray; region A; region B; region C.
Michèle seems indestructible. Head of a successful video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game--a game that may, at any moment, spiral out of control.
Media & Microtext Center
Book
270 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
236 pages : many illustrations (partly color) ; 24 cm.
Green Library
Book
341 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Af "Fortale" til Nordiske Digte / Adam Oehlenschlæger
 • "Brev til en Dame" / Poul Martin Møller
 • Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen / N.F.S. Grundtvig
 • Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller / J.N. Madvig
 • Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama / Johan Ludvig Heiberg
 • "Poesiens Californien" / H.C. Andersen
 • Af "Indledning" til Hovedstromninger i det 19de Aarhundredes Litteratur / Georg Brandes
 • To indlæg om kvindelitteraturens vilḱr / Pauline Worm
 • Af "Lidt om dansk Řalisme" / Herman Bang
 • Af brev til Edvard Brandes / J.P. Jacobsen
 • Af Det moderne Gjennembruds Mænd / Georg Brandes
 • Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes
 • Af "Moderne Digtning" / Valdemar Vedel
 • Af "Impressionisme" / Herman Bang
 • Af "En ny Digtning" / Johannes Jørgensen
 • Af "Symbolisme" / Johannes Jørgensen
 • Af "Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark" / Sophus Claussen
 • Af "Livet og Poesien" / Jeppe Aakjær
 • "Forord" til Artikler og Taler / Jeppe Aakjær
 • "Om Kunst og Menneskelighed" / Martin Andersen Nexø
 • Forsvarstale for Blod / Rudolf Broby-Johansen
 • Af "Det moderne Menneske" / Johannes V. Jensen
 • Af "Den unge Lyrik og dens Krise" / Tom Kristensen
 • "Literatur og Tendens" / Hans Kirk
 • Af "Varieterevyen" / Poul Henningsen
 • Af "Hjul og Stejle" / Poul Henningsen
 • Af Fragmenter af en Dagbog / Paul La Cour
 • Af "Konvention og Formaand" / Martin A. Hansen
 • Af "Forsvar for prosæn" / Tage Skou-Hansen
 • "De tomme sokler" / Ivan Malinowski
 • "Det umådelige mådehold" / Torben Brøstrom
 • "Digteren og virkeligheden" / Villy Sørensen
 • "Den kvindelige forfatters situation igår og idag / Elsa Gress
 • "Facts : dødvægt eller poesi?" / Anders Bodeisen
 • "Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme" / Hans-Jørgen Nielsen
 • Af "Modernismens tredie fase : Fra erkendelse til eksempel" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Jeg er eklektiker . Manifest" / Per Kirkeby
 • Af "Was ist ein Bild?" / Svend Åge Madsen
 • "Alligevel skriver man jo en bog, af og til" / Per Højholt
 • "Sprogets Tredie Øje" / Dan Turèll
 • Af Intethedens grimasser / Per Højholt
 • "Litteraturens 'omfunktionering'" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Inderligt talt : Om bekendelseslitteraturen som livseksperiment" / Suzanne Brøgger
 • Om "Mentalt manifest, schizofren symfoni" / Dan Turèll
 • "Det der er s̃ fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget..." / Soren Ulrik Thomsen, Michæl Strunge, Sam Fleischer og Bo Green Jensen
 • Af Mit lys brænder / Søren Ulrik Thomsen
 • "At udfylde et tomrum" / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michæl Kvium
 • Af Over vandet går jeg : Skitse til en poetik / Pia Tafdrup
 • "Hemmelighedstilstanden" / Inger Christensen
 • "Kulturens moblement : og naturens" / Solvej Balle
 • Af "For en verdensvendt poesi : En poetikskitse fra sidelinjen" / Niels Lyngsø
 • Af En dans p̃ gloser / Søren Ulrik Thomsen
 • "Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage" / Jan Sonnergaard
 • Af Livet i troperne / Niels Frank
 • Af Bruger De ord i kaffen? / Kirsten Hammann
 • "Subkultur og sovepude" / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø
 • "Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman" / Christina Hesselholdt
 • Af Alt andet er logn / Niels Frank
 • Af Over for en ny virkelighed / Mikkel Thykier
 • "Af en rektors bekendelser" / Pablo Llambías
 • "Generation etik" / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen
 • Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler / Asta Olivia Nordenhof
 • "Åbent brev til Lars Bukdahl" / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad
 • "Manifest : Sorry Mallarm̌" / Olga Ravn.
Green Library
Book
247 pages : many illustrations (partly color) ; 27 cm.
Green Library
Book
335 pages : 1 portrait ; 22 cm
Green Library
Book
370 pages : illustrations ; 25 cm.
Green Library
Book
273 pages : illustrations (some color), maps ; 23 cm.
 • Forord ved Therkel Stræde
 • Prolog
 • Vikingejøder og de russiske jøder
 • Optakten til aktionen mod de danske jøder
 • Samarbejdspolitikken
 • August og september 1943
 • Passivitet? Eller blinkede advarselslamperne ikke tilstrækkeligt?
 • Skæbnetelegrammet? Bests telegram af 8. september 1943
 • Stukket og interneret
 • Vi gik under jorden
 • Så blev det 4. oktober : opsamling på Syrefabrikken
 • Hjælper eller stikker?
 • Støj og larm og råb og skrig : aktionen på Syrefabrikken
 • I førhor på Dagmarhus og en nat i Vestre Fsengsel
 • Horserødlejren
 • Aftalen, der forhindrede de danske jøder i at blive sendt i transport
 • Måske en hjernesvulst . Forsog på at få min farmor løsladt
 • Vi bliver tilbage i Horserødlejren
 • Den 23. november : deportation til Tyskland
 • Ravensbrück : "Velkommen til helvede"
 • Min mors og mine fern måneder i Ravensbrück
 • Sachsenhausen
 • Min fars seks uger i Sachsenhausen
 • Min fars 10 dage i Berlin
 • Theresienstadt
 • Transport af nr. 9 og 10, XXV, 4 til Theresienstadt
 • Theresienstadts historie
 • Theresienstadts organisering
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Beskrivelser af vores ankr̲nst til Theresienstadt
 • Arresteret allerede den 1. Oktober 1943
 • Hvorfor blev de hjemme? Og hvorfor lukkede de op?
 • Hohenelber-kasernen og et børnehospital
 • Glimt af min moster Annies dagligdag det første halve år
 • Røde Kors og potemkinkulissen
 • Røde Kors-delegationens besøg
 • Røde Kors-fødevarepakkerne
 • Rathausgasse 1
 • En tegning og en tegner
 • De Hvide Busser : myten, der er svær at slå ned
 • Tilbage til en ny hverdag
 • Tylösand
 • Efter krigen
 • Vores ankr̲nst til Kommandanturen
 • Retfeerdighed : ikke hævn
 • Epilog
 • Litteratur og kildemateriale
 • Bemserkninger om bogens kilder.
Green Library
Book
294 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
 • Litteraturens mange køn : Nordisk kvindelitteratur i de ferste tiår af det 21. århundrede / Anne-Marie Mai
 • Et godt sted at græde og le hos Helle Helle / Per Krogh Hansen
 • Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik / Unni Langås
 • Den mørke historie hos Sofi Oksanen / Ebba Witt-Brattström
 • Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg / Lilian Munk Rösing
 • Jeg : eller mor : Om mor-datter-konflikter hos Auđur Jónsdóttir / Dagný Kristjánsdóttir
 • Legen og den frygtelige alvor hos Monika Fagerholm / Pia Ingström
 • Stemningsdræbere, familiedramaer og læserkonfrontationer : Immigrations- og adoptionslitteratur i Norden / Iben Engelhardt Andersen
 • Burlesk stil og performativ æstetik : Om krop, køn og normalitet? / Anne Scott Sørensen
 • Mangfoldige former : Aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur i et kønsperspektiv / Nina Christensen og Mia Österlund
 • Kvindelighedens snubletråde : Chicklit i et nordisk perspektiv / Charlotte Jørgensen
 • Nordiske krimidronninger 1990-2015 / Jakob Stougaard
 • "Jeg er afvigende : Kan vi drage fordel af det?" : Om kønslig ambivalens og kreativitet i den nordiske samtidslitteraturs fortællinger om galskab og psykiatri / Camilla Schwartz
 • Nye veje mellem tegnene : Forfatterfunktionens forvandlinger omkring århundredskiftet / Jon Helt Haarder
 • Krop + sprog = politik : Nordisk lyrik ved årtusindskiftet
 • Åsa Arping
 • Hadet i kroppen : Sprog, køn og tilhørsforhold i ny grønlandsk litteratur / Kirsten Thisted
 • Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder : Om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur / Anne Heith
 • Gotiske kvindemonstre / Yvonne Leffler
 • De sande fortællingers genkomst og forvandlinger / Lisbeth Larsson.
Green Library
Book
170 pages ; 21 cm.
Green Library
Book
242 pages : illustrations ; 22 cm.
Green Library
Video
2 videodiscs (300 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; DTS Digital surround 5.1 (French); DTS Digital surround 2.0 (Latin Spanish); DTS-HD Master audio 5.1 (English). Digital: video file; Blu-Ray; 1080p High definition; region A.
With a new, no-nonsense CEO at Pied Piper, Richard and the guys must find a way to triumph in the war of Art vs. Commerce.
Media & Microtext Center
Music score
1 score (37 pages) ; 30 cm.
Music Library

17. Trolls [2017]

Video
2 videodiscs (92 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround. DTS-HD Master audio 7.1. Dolby Digital 5.1. DTS 5.1. Dolby Digital 5.1. Dolby Digital 2.0. Video: NTSC. Digital: video file. Blu-ray; region A. DVD video; region 1.
When their village is invaded by the grumpy Bergens, two mismatched friends must work together in perfect harmony to save the day. Featuring hit songs performed by Justin Timberlake, Anna Kendrick, and more.
Media & Microtext Center

18. 18 songs [2016]

Music recording
1 online resource (1 sound file) Sound: digital. Digital: audio file.
 • 8 songs. Für Dich (2:58) ; Sie Schläft (4:07) ; Die Sonne meines Lebens (2:44) ; Das Auge (3:53) ; Sterben (6:12) ; Frühlingsnacht (8:45) ; Halte still (2:36) ; Mit Hellen Augen (2:38)
 • Fünf Lieder. Frühlingsgruss (:59) ; Morgendämmerung (2:45) ; Was ist mir denn so wehe? (2:16) ; Ich weiss einen grossen Garten (1:05) ; Ein Fichtenbaum (2:52)
 • Fem erotiske digte. Og atter ser jeg (2:05) ; Naar du kommer (2:12) ; Lys nat (2:50) ; Serenade (3:20) ; I de forunderlige, blonde nætter (3:33).
Book
63 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Introduktion
 • Den danske indvandringspolitik og udviklingen i anfallet af nyankomne indvandrere
 • Hovedtrsek i indvandringen frem til 1997
 • Vilkår for nye indvandrere fra 1997 og frem
 • Antallet af nyankomne indvandrere fra 1997 og frem
 • Ledigheden i Danmark 1997-2015
 • Data
 • Hvad kendetegner nye indvandrere i perioden 1997 til 2011?
 • Indvandringstidspunkt, opholdsgrundlag og oprindelsesland
 • Køn, alder og uddannelse
 • Opholdstid
 • De nye indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse fordelt på opholdstid i Danmark
 • Beskæftigelsen i årene efter ankomsten til Danmark
 • Lønindkomsten i årene efter ankomsten til Danmark
 • Overførslerne i årene efter ankomsten til Danmark
 • Model
 • Resultater
 • Konklusion
 • Litteratur
 • Appendiks.
Green Library

20. As dreams [2014]

Music recording
1 audio disc (61:08) : CD audio, digital ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; stereo; surround. Digital: audio file; CD audio; SACD.
 • Drømmesange = Dream songs : for mixed choir, percussion ad lib. (1981) / Per Nørgård (13:13)
 • Consolation II : (Wessobrunner gebet) : for 16 voices (mixed choir) (1968) / Helmut Lachenmann (6:19)
 • Nocturne for double choir, 2 cellos, harp and 2 percussionists (1967) / Alfred Janson (9:02)
 • Überzeugung : for three female voices, crotale, violin and cello (2001) / Kaija Saariaho (1:44)
 • Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst : for eight-part choir and 8 instruments (1974) / Per Nørgård (10:58)
 • Nuits : for 12 mixed voices or mixed choir (1967-68) / Iannis Xenakis (8:38)
 • Nuits, adieux : for mixed choir and four soloists (1991/96) / Kaija Saariaho (9:45).
Music Library