%{search_type} search results

1,821 catalog results

RSS feed for this result

1. Xianggang guan jian ci : xiang xiang xin wei lai [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .H757 X635 2019

2. Bei yi wang de ka tuo zhe : Meiguo Jia zhou Hua ren kuang gong sheng huo ji shi [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Ci Jiang : Zheng Zicai hui yi lu = To kill a dictator : the attempted assassination of Chiang Ching-kuo [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .Z47 Z474 2018

4. Fei chang de dong xi wen hua peng zhuang : jin dai Zhongguo ren dui "huang huo lun" ji ren zhong xue de hui ying = Feichang de dongxi wenhua pengzhuang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .L8638 2018

5. Hua qiao Hua ren yu qiao xiang fa zhan [electronic resource] = Overseas Chinese and their hometown development [2018]

6. Li shi de jue ze : "er zhan" hou Xinjiapo Hua qiao zheng qu gong min quan yun dong = A historic choice : campaign for citizenship by overseas Chinese in Singapore after World War II = Lishi de jueze [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS610.25 .C5 L595 2018

7. Min nan xiang cun, jia zu yu kua guo yi min (1949-2014) : yi lü Fei Dai Tianxi jia zu wei li [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HB2114 .F85 P367 2018

8. Shui pa huang huo?! : guan yu huang huo lun de quan mian xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS732 .L86 2018

9. Sulian liu wang ji : yi ge Zhongguo "wai tao zhe" de hui yi lu = Exile to the Soviet Union : memoir of a Chinese intellectual [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .L324 A3 2018

10. Wild geese sorrow : the Chinese wall inscriptions at Angel Island [2018]

 • Green Library : Stacks : PL3164.5 .E5 W55 2018

11. Yi dong zhi min [electronic resource] : hai wai Hua ren yan jiu de xin shi ye = I'm migrant : new perspectives in the studies of oversea Chinese [2018]

12. Yunnan Heshun lü Mian Hua qiao shi liao hui bian [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS528.2 .C44 Y866 2018 V.1

13. Aodaliya Hua ren shi (1800-1888) = Sojourners : the epic story of China's centuries-old relationship with Australia [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DU122 .C5 R65127 2017

14. Ba Shu Han zu sang zang xi su yan jiu = A research on funeral customs of tha Han nationality in Ba-Shu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GT3283 .A3 H96 2017

15. Bao Diao yun dong zi liao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.9 .S46 B363 2017

16. Bei Mei tie lu Hua gong : li shi, wen xue yu shi jue zai xian =Chinese Railroad Workers in North America : Recovery and Representation [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : E184 .C5 B456 2017

17. Chinese epigraphy in Singapore, 1819-1911 [2017]

 • Green Library : Stacks : PL2448 .D43 2017 F V.1

18. Cong qi yue Hua gong dao gai ge xian feng : Zhongguo ren di da Guba 170 zhou nian ji nian wen ji = From indentured labor to reform pioneers : collected works to commemorate the 170th anniversary of Chinese arrival in Cuba [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : F1789 .C53 H838 2017

19. Ga ting = ga ting [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PR9199.4 .L95 G38 2017

20. Hai wai Hua ren shi jie [electronic resource] : zu qun, ren wu yu zheng zhi [2017]