%{search_type} search results

1,200 catalog results

RSS feed for this result
Book
358 pages ; 30 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
582, 32 pages ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
68 p. ; 16x23cm.
 • Preface About the Principles I. Ensuring the basis for an effective corporate governance framework II. The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions III. Institutional investors, stock markets, and other intermediaries IV. The role of stakeholders in corporate governance V. Disclosure and transparency VI. The responsibilities of the board Annex. Recommendation of the Council on OECD Principles of Corporate Governance
The G20/OECD Principles of Corporate Governance help policy makers evaluate and improve the legal, regulatory, and institutional framework for corporate governance. They also provide guidance for stock exchanges, investors, corporations, and others that have a role in the process of developing good corporate governance. First issued in 1999, the Principles have become the international benchmark in corporate governance. They have been adopted as one of the Financial Stability Board’s Key Standards for Sound Financial Systems and endorsed by the G20. This 2015 edition takes into account developments in both the financial and corporate sectors that may influence the efficiency and relevance of corporate governance policies and practices.
Book
2 volumes : illustrations (some color) ; 28 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
10 volumes : maps (some color), facsimiles (some color), illustrations (some color) ; 30 cm.
 • 10. Cilt. Hafızalardaki İstanbul / söyleşi Beşir Ayvazoğlu ; İstanbul kronolojisi ; İstanbul bibliyografyası / Cemal Toksoy, Yunus Uğur. 10. ciltte “Hafızalardaki İstanbul” kayıtlara geçiriliyor. Beşir Ayvazoğlu'nun soruları eşliğinde Semavi Eyice, Mehmet Şevket Eygi, Nevzad Atlığ, Sadettin Ökten, M. Orhan Okay, Hüsrev Hatemi, İnci Enginün, Hilmi Yavuz ve Gülbün Mesara şehir ve şehirle ile ilgili hatıralarını, gözlemlerini, izlenimlerini ve yorumların anlatıyor. Turgut Cansever ve Tâhir Olgun da (Tâhirü'l-Mevlevî) dergi sayfalarındaki söyleşi ve yazılarıyla bölüme zenginlik katıyor. Bölüm, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren şehrin ihmaline, yıkımlarına, imârına, kısacası büyük değişimlere şahit olmuş, bu Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, yukarıdaki temalar dışında İstanbul tarihi açısından önemli ve alanlarında ilk olan iki çalışmayı daha okurlara sunuyor. Birincisi İstanbul'un kronolojisi, diğeri İstanbul'a dair yapılan çalışmaların sıralandığı bibliyografya.
 • 8. Cilt. 8. Cildin konusunu mimari oluşturuyor. Bölümde ele alınan temel konular “Bizans Dönemi Mimarisi”, “Erken Dönem Osmanlı Mimarisi”, “XVI.-XVII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi”, “XVIII. ve XIX. Yüzyıllar Osmanlı Mimarisi”, “Osmanlı İstanbul'unun Yapı Bazında Mirası”, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Planlama” ve “Cumhuriyet Dönemi Mimarisi” başlıklarını taşıyor. Abideleriyle insanlık tarihinin en güzel eserlerine ev sahipliği yapan şehrin evinden çeşmesine, külliyesinden mektebine varıncaya kadar eserleri ve mimarlık tarihi ile planlama mecrası ve macerası anlatılıyor.
 • 9. Cilt. Eğitim, bilim ve teknoloji. 9. Ciltte tarih boyunca İstanbul'un seçkin eğitim ve ilim kurumlarına, gerçekleştirilen faaliyetlere, programlara, eserlere, ürünlere yer verilerek İstanbul'un bu alandaki birikimi ortaya konuluyor / bölüm editörü Mehmet İpşirli, Salim Aydüz --
 • 5. Cilt. Din. 5. Ciltte, İstanbul'un pagan geçmişiyle başlayan dinî yolculuğu “Hristiyanlık”, “Musevilik” ve “İslam” başlıklarında incelenerek bu inançların şehrî uygulamaları ortaya konuluyor / bölüm editörü Hür Mahmut Yücer
 • 6. Cilt. İktisat / bölümü editörü Coşkun Çakır ; Ulaşım ve haberleşme. 6. Ciltte iki tema ele alınıyor: “İktisat” ile “Ulaşım ve Haberleşme”. Boğaz'ı kontrolü, Karadeniz'e açılması, Haliç gibi bir iç limana sahip olması yanında deniz ve karayolu ile Doğu ve Batı'yı, Kuzey ve Güneyi buluşturması İstanbul'u ilk dönemlerinden itibaren ticari hayatın, ulaşım ve haberleşmenin en önemli merkezlerinden birisi yapmıştır. Ulusal ve uluslararası ilişkiler dikkate alınarak planlanan İktisat bölümünde şu alt başlıklar ele alınmaktadır: “Bizans İstanbul'unda İktisat”, “Osmanlı İstanbul'unda İaşe ve Vakıf”, “Osmanlı İstanbul'unda Ticaret, Sanayi ve Finans”, “Cumhuriyet İstanbul'unda Vakıflar, Ticaret, Sanayi ve Finans” / 7. Cilt. Edebiyat, kültür ve sanat. Eserin 7. Cildi; “Müzik ve Kültürü”, “Edebiyat”, “Görsel Sanatlar”, “Okuma-Yazma ve Kitap Kültürü” alt başlıklarından oluşuyor ve İstanbul'un birikimini okuyucuya sunuyor / bölüm editörü Hatice Aynur
 • bölüm editörü Hür Mahmut Yücer --
 • 3. cilt. Siyaset ve yönetim - 2 / Feridun M. Emecen, Coşkun Yılmaz ; Demografi. İstanbul'un demografisi yani nüfusu 3. cildin son konusunu oluşturuyor. Demografik yapı; “Şehrin Kuruluşundan Osmanlıların Fethine”, “Fetihten Modern Nüfus Sayımının Yapıldığı XIX. Yüzyıla”, “XIX. Yüzyıldan Cumhuriyet'e” ve “Cumhuriyet Dönemi” şeklinde dört alt başlıkta ele alınıyor. Osmanlı coğrafyasındaki büyük daralmanın sebep olduğu XIX. yüzyıldaki göçler ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mübadele ile Cumhuriyet dönemi göçlerinin şehrin demografisine etkisi de bu bölümde inceleniyor.
 • 4. Cilt. Toplum. Tarihinde farklı toplumlara ev sahipliği yaparak bu alanda dünyanın en büyük insani zenginliği ve renkliliğine sahip şehri olan İstanbul'un toplum hayatı 4. Ciltte ele alınıyor. İstanbul toplumu; kıyafetlerinden eğlencesine, mutfağından sağlığına varıncaya kadar tarihî süreklilik içerisinde ele alınıyor: Bölümün alt başlıkları: “Toplumsal Katmanlar”, “Sağlık ve Yemek”, “Giyim-Kuşam”, “Merasim-Eğlence-Spor”, “Sosyalleşme ve Âdâb-ı Muâşeret”, “Âfetler ve Sosyal Yardımlaşma”, “İstanbul'da Çocuk Olmak ve Spor Yapmak”, “İstanbul Bahçeleri”, “Suç ve Teftiş”. Bölümde bir arada yaşama arayışlarına da tarihi bakış açısı ve tecrübi bir birikim sunuluyor / bölüm editörü Arif Bilgin --
 • 1. Cilt. İstanbul'un Emperyal Dönüşümleri ; Dünya ölçeğinde İstanbul / bölüm editörü Yunus Uğur ; Topografya ve yerleşim / bölüm editörü Mehmet Karakuyu. İstanbul'un Emperyal Dönüşümleri : Kitabın girişi olarak planlanan bölümde; Halil İnalcık, Ahmet Davutoğlu, Feridun M. Emecen ve İlhan Tekeli'nin kaleminden şehrin siyasi, zihnî, sosyal, dinî ve mimari alandaki büyük dönüşüm ve buhranları anlatılıyor. Bu anlamda bölüm, şehrin tarihine dair ilk özgün ve mukayeseli okuma çalışmasıdır. 1. cildin ikinci konusu; dünya ölçeğinde İstanbul. Bu bölümde İstanbul'un dünya şehirleri bağlamındaki önemi ve konumu üzerinde durulmakta; şehrin tarihi, geçmişte ve günümüzde öne çıkan dünya şehirleriyle karşılaştırılmalı olarak okunmaktadır. İstanbul'un konumu, ilk kez bu çalışmada Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çağdaşı dünya şehirleri ile ayrı ayrı mukayese edilmektedir. 1. cildin son konusu İstanbul'un topografya ve yerleşme tarihi. Bölümde “Doğal Yapı”, “Arkeoloji”, “Mekânsal Gelişim ve Topoğrafya”, “Doğal ve Beşerî Afetler”, “İdari Yapı ve Kartoğrafya” şeklindeki alt başlıklarda İstanbul'un coğrafi yapısı, fiziki özellikleri, yerleşim tarihi ve haritalara yansıması anlatılıyor.
 • 2. Cilt. Siyaset ve yönetim - 1 / Feridun M. Emecen, Coşkun Yılmaz. Siyaset ve yönetim Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi'nin en hacimli konusunu oluşturuyor. Eserin 2. Cildinin tamamının ve 3. cildinin büyük bir kısmının ayrıldığı bölümde, İstanbul'un tarihî derinliği içerisinde geçirdiği siyasi gelişmeler ve yönetim merkezi olma hususiyetleri ele alınıyor. Bölümün alt başlıkları: “Siyaset”, “Kuşatmalar ve Fetih”, “Diplomasi”, “Hukuk”, “Yönetim ve İdari Yapı”, “Seçimler”, “Törenler”.
SAL3 (off-campus storage)
Book
293 pages : facsimiles ; 31 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
48 p.
OECD360, size temel OECD yayınlarından seçilen en yeni analizleri ve bilgileri sunan bir dergidir. Önemli güncel olaylar çok sayıda grafik ile açıklanmaktadır. Eğitim, istihdam, çevre ile uyumlu ekonomik kalkınma,  bölgesel perspektifler, tarım, ekonomik kriz ve toplum ile toplumun gelişimi üzerindeki etkileri: İşte ülkenizin ve tüm uluslararası tablonun durumunu özetleyen 8 ana konu. Her makale, orijinal yayın organından alınan üç grafiğin içerdiği OECD bilgilerini özetleyen iki sayfalık grafikler içermektedir. Statlink’ler sayesinde her grafiğin kaynak verilerini indirebilirsiniz.
Video
7 videodiscs (DVD) : sd., col. ; 4 3/4 in.
 • 1. Üç arkadaş = Three friends (1958) / Memduh Ün-- 2. Ateşin düştüğü yer = Where the fire burns (2012) / İsmail Güneş-- 3. Bizim büyük çaresizliğimiz = Our grand despair (2011) / Seyfi Teoman-- 4. Eşkiya = The bandit (1996) / Yavuz Turgul-- 5. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak = Boats out of watermelon rinds (2004) / Ahmet Uluçay
 • 6. Neşeli hayat = Jolly life (2009) / Yılmaz Erdoğan-- 7. New York'ta beş minare = Five minarets in New York (2010) / Mahzun Kırmızıgül.
Media & Microtext Center
Book
xxvii, 496 pages : illustrations (some color), color maps.
SAL3 (off-campus storage)
Book
359 p. : ill. ; 31 cm + 1 CDRom (4 3/4 in.)
SAL3 (off-campus storage)

12. Bursa köyleri [2014 - ]

Book
volumes : color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Green Library
Book
volumes : color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Green Library
Book
volumes : color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in).
Green Library
Book
volumes : illustrations (chiefly color), portraits (chiefly color) ; 27 cm.
Green Library
Book
volumes : plans, color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Green Library
Book
volumes : color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Green Library
Book
volumes : color illustrations, color portraits ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Green Library
Book
382 pages : illustrations, facsimiles, maps.
SAL3 (off-campus storage)
Book
218 pages ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)