%{search_type} search results

16 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Tang xue ju zhen : er ling yi liu nian Zhongguo Fuzhou Tang Xianzu ju zuo zhan yan ji guo ji gao feng xue shu lun tan lun wen xuan ji [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2695 .Z5 Z46 2016

2. Xin chao yan ju yu Zhongguo xi ju de xian dai xing zhui qiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2874 .Q566 2015

3. Zeng Yongyi xian sheng xue shu cheng jiu yu xin chuan guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871 .Z4645 2016 V.1

4. Mei Lanfang biao yan ti xi yan jiu : Mei Lanfang dan chen 120 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui wen ji = Mei Lanfang biaoyan tixi yanjiu : Mei Lanfang danchen 120 zhounian guoji xueshu yantaohui wenji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .M4 M336 2014

5. Wen yuan qi pa Tang Xianzu : Zhongguo xi qu yi shu guo ji yan tao hui lun wen ji (2009) [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2695 .Z5 W46 2009

6. Xianggang hua ju tuan 35 zhou nian xi ju yan tao hui : "Xi ju chuang zuo yu ben tu wen hua" tao lun shi lu ji lun wen ji [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2393 .X525 2012

7. Di san jie Zhongguo xiao shuo xi qu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2415 .Z488 2007

8. Jing ju yu Zhongguo wen hua chuan tong : di er jie Jing ju xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .P4 J567 2008 V.1

9. Zhong sheng xuan hua zhi hou : Taiwan xian dai xi ju lun ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2879 .T357 2006

10. Chuan bo yu jiao rong : di er jie Zhongguo xiao shuo xi qu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2415 .Z566 2005

11. Jing ju de li shi, xian zhuang yu wei lai [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B37 J56 2005 V.1

12. Zhongguo xi ju : cong chuan tong dao xian dai [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .Z4764 2005

13. Liang an xiao xi xue shu yan tao hui lun wen ji [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871 .L54 2001

14. Ming Qing xi qu guo ji yan tao hui lun wen ji [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.4 .M56 1998 V.1

15. Guan Hanqing guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Proceedings of international conference on Kuan Han-chʻing [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2689.Z5 K82 1993

16. Sichuan sheng xi ju chuang zuo zuo tan hui wen ji [1982]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .S68 1980