%{search_type} search results

5 catalog results

RSS feed for this result

1. She hui zhu yi : li lun yu shi jian [2001]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HX13 .A3 S44 2001

2. Makesi zhu yi yu Zhongguo bai nian bian qian [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HX418 .S437 2011

3. Zunyi hui yi yu Makesi zhu yi Zhongguo hua [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .Q345 2010

4. Zhongguo de li chang : xian dai hua yu she hui zhu yi [2009]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HX416.5 .S434 2009

5. Zhongguo she hui zhu yi xian dai hua jian she di qi dian : ji nian ba da si shi zhou nian xue shu tao lun hui lun wen xuan [1997]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .C586 1997

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include