%{search_type} search results

77 catalog results

RSS feed for this result

1. Mei Lanfang zhen xi shi liao hui kan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .M4 M4495 2015 V.1

2. Tong Xiangling kou shu li shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .T6 A3 2015

3. Zhongguo Jing ju bian nian shi = Beijing opera chronicles [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : M1805.3 .W35 2014

4. Xiang ju ming ling lu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2875 .H8 F36 2011

5. Tang Disheng : fei sheng Zhong wai de zhu ming Yue ju bian ju jia [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2908 .N3885 Z73 2007

6. Jing yan yi bai nian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .R46 J55 2013 V.1

7. Jing ju zhi shi ci dian (quan xin xiu ding ban) = Jingjuzhishicidian quanxinxiudingban [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B37 J583 2017

8. Xi mi zi zhuan [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2848 .S5 X5 2009

9. Zhongguo xi ju da shi hui yi lu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .M45 2012

10. Zhongguo xi ju da shi de ming yun [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Z468 2006

11. Jing ju da shi Zhang Junqiu = Peking opera master, Zhang Junqiu [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN2878 .Z36 J56 2005 F

12. Tian shang diao xia ge Lin mei mei : wo de Yue ju ren sheng [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .W36 A3 2012

13. Jing ying tou liang de yu : Li Yuru wu tai shang xia jia ting nei wai [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .L529 L527 2010

14. Mei Lanfang zi shu = Mei Lanfang zishu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .M4 A3 2013

15. Jing ju ming ling yi shu cui ji = Review on Beijing opera celebrities [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B37 Q25 2011

16. Mei, sheng : Qing mo Minguo ling ren mi shi [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y424 2011

17. Jue dai feng hua Yan Huizhu [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .Y36 F45 2010

18. Kun ling huang zuo : Tong Zhiling [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .T85 Z48 2010

19. Qing ben xi chi : xiao Wang Guiqing [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .X546 J56 2010

20. Shen shang de shi : Cheng Yanqiu zi shu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2878 .C53 A3 2009

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include