%{search_type} search results

43 catalog results

RSS feed for this result

1. Tian Baodai hui yi lu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .T536 A3 2015

2. Da shi dai zhong de xiao ren wu : Xu Naili ba shi zi shu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : F1024.6 .S47 A3 2014

3. Fu Zheng "Zi you Zhongguo" shi qi ri ji xuan bian [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.833 .F83 A3 2011

4. Luo Jialun xian sheng wen cun bu yi [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488 .L6 A25 2009

5. Zeng Qi xian sheng wen ji [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5366 .T75 A2 1993 V.1

6. Qian jin bao [1925]

 • East Asia Library : Chinese Folios : AP95 .C4 Q53 1996

7. Sichuan bao lu yun dong shi liao hui zuan [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HE3288 .S7923 1994 V.1

8. Qing mo min chu yang xue xue sheng ti ming lu chu ji : Yi mao shi cong bian [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4907 3234

9. Ru ge de xing ban : hui gu ping sheng ba shi nian [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.9 .L56 R85 2007

10. Qing ji zhi guan biao : fu ren wu lu [2002]

 • East Asia Library : Reference : JQ1507 .W44 2002

11. Xu Bing, Xu Boyan hui xiang lu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.833.H782 A3 1996

12. Sujianuo shi dai Yinni pai Hua shi shi [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS632.C5 C58 1995

13. Bai Chongxi jiang jun bei fa shi liao [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488.P34 P33 1994

14. Liu guangkai jiang jun bao guo yi wang [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : U55.L582 L56 1994

15. Maxie'er shi hua bao gao shu jian zhu [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : E183.8.C5 M3735 1994

16. Aomen Xianggang zhi zao qi guan xi [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796.H74 K7 1990

17. Qing ji zhi guan biao : fu ren wu lu [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1507 .W44 V.1

18. Er er ba shi jian zi liao xuan ji [1992 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.823 .E7545 1992 V.1

19. Qing hua da xue shi sheng ming lu gui bian, 1927-1949 [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LG51.P6 S88 2004

20. Chaoxian zhan zheng : Eguo dang an guan de jie mi wen jian [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS918 .C43 2003 V.1

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include