%{search_type} search results

4,267 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing mo xin zheng zhi du bian ge yan jiu [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

2. Bai hua wen yun dong de wei ji [electronic resource] = The new culture movement revisited : the crisis of Chinese language reform [2018]

3. Bi xia shu wu shi chao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2718 .I27 2018

4. Chan tui : wan Qing da bian ju zhong de jing xue jia [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .H885 2018

5. Cixi hui luan : 1901 nian de yi chang te shu lu xing [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

6. Da bian ju xia de wen hua xiang yu : wan Qing Zhong xi jiao liu shi lun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS721 .W8959 2018

7. "Da shan shi cao" jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2519 .F6 Y839 2018

8. "Duo'ergun she zheng ri ji" "Si dao zhi ming ce" jiao shi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.54 .D67 D864 2018

9. Feng Yu ji jiao zhu ji yan jiu = FengYuji jiaozhu ji yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2708 .E658 Z614 2018

10. Gu gong jiu dang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S4 2018

11. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

12. Jing jiao ping zhu Gu wen guan zhi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2606 .W833 2018

13. Ke ju hui she, zhou xian guan shen yu qu yu she hui : Qing dai Minguo Jiangxi bin xing hui de she hui shi yan jiu = The societies of imperial examination, local official gentry and regional society : a social history on Jiangxi Binxinghui from Qing dynasty to republic of China [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87964 2018

14. Lingxiao Han ge tan hui [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS774 .X8556 2018

15. Lingxiao Yishi sui bi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .X825 2018 V.1

16. Ming Qing Gan Ning Qing jin shi zheng lu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87286 2018

17. Ming Qing jin dai su wen xue yan jiu = MingQing jindai suwenxue yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2296 .M5627 2018

18. Ming Qing shi qi Han Shui zhong you zhi suo cheng shi de kong jian xing tai yan jiu = Research on the spatial form of the seat city in the middle reaches of the Han River in Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HT169 .C62 H834 2018

19. Ming Qing xiao shuo gong neng xing xu shi yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Y3638 2018

20. Ming Qing xiao shuo ping dian zhong de yue du mei xue = MingQing xiaoshuo pingdian zhongde yuedu meixue [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Z433 2018