%{search_type} search results

4,271 catalog results

RSS feed for this result

21. Ming Qing xiao shuo gong neng xing xu shi yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Y3638 2018

22. Ming Qing xiao shuo ping dian zhong de yue du mei xue = MingQing xiaoshuo pingdian zhongde yuedu meixue [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Z433 2018

23. Ming Qing xiao shuo su zi dian [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Z4645 2018

24. Ming Qing xiao shuo wen ben xing tai sheng cheng yu yan bian yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .C376 2018

25. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. di 2 ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M462 2018 V.1

26. Ming Qing zhi ji ci tan zhong xing shi lun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2336 .S5467 2018

27. Ming yue qing feng : Ming Qing shi dai de ren, qi yue yu guo jia = People, contracts and the state in the Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W364592 2018

28. Qing chao shi de ji ben te zheng zai tan jiu : yi dui bei Mei "xin Qing shi" guan dian de fan si wei zhong xin [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

29. Qing dai Ba Xian dang an zheng li chu bian. Si fa juan. Jiaqing chao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN3790 .Q257 2018

30. Qing dai Bodune Man Han wen dang an xuan ji [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

31. Qing dai ci xue si xiang liu bian = Development of the thoughts Ci poetry in the Qing dynasty [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2347 .C4466 2018

32. Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .L589 2018

33. Qing dai E xi nan shan qu de she hui jing ji yu huan jing bian qian = The socioeconomic and environmental changes in the mountainous region of southwest Hubei province in the Qing dynasty [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .H8 C438 2018

34. Qing dai jun ji chu zhi quan de lai yuan ji qi yan bian : yi gong wen yun zhuan cheng xu yu zheng ju bian dong wei he xin de kao cha = The source of Junjichu's authority and its evolution in Qing dynasty : focus on the procedures of official documents operation and the changing political situation [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S6639 2018

35. Qing dai san jia "Shi" wen xian yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2466 .Z6 F3637 2018

36. Qing dai san jian xi qu shi liao yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .Z438 2018

37. Qing dai si fa yan bian nei zai luo ji guan tong lun : xin li shi fa xue shi jian = The internal logic of the evolution of the administration of justice in the qing dynasty : New historical juriprudence's practice [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .Q25633 2018

38. Qing dai Zhongguo yu shi jie = Qingdai Zhongguo yu shijie [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

39. Qing qian qi gong ting zheng zhi shi yi = Imperial politics in the early Qing dynasty: reexamined [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .Y3659 2018

40. San guo xi qu ji cheng. Di 3 juan, Qing dai za ju chuan qi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .S364 2018 V.1