%{search_type} search results

4,282 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Cai shan lou cang xi jian Qing ren bie ji cong kan [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

2. Qing mo xin zheng zhi du bian ge yan jiu [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Wan Qing hua bao [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : On order : (no call number)

4. Bai hua wen yun dong de wei ji [electronic resource] = The new culture movement revisited : the crisis of Chinese language reform [2018]

5. Bi xia shu wu shi chao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2718 .I27 2018

6. Chan tui : wan Qing da bian ju zhong de jing xue jia [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .H885 2018

7. Cixi hui luan : 1901 nian de yi chang te shu lu xing [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS763.63 .C58 Y363 2017

8. Cong Ming Qing dao jin dai : shi liao yu ke ti = Modern history research centre [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753 .L526 2018

9. Da bian ju xia de wen hua xiang yu : wan Qing Zhong xi jiao liu shi lun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS721 .W8959 2018

10. "Da shan shi cao" jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2519 .F6 Y839 2018

11. "Duo'ergun she zheng ri ji" "Si dao zhi ming ce" jiao shi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.54 .D67 D864 2018

12. Feng Yu ji jiao zhu ji yan jiu = FengYuji jiaozhu ji yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2708 .E658 Z614 2018

13. Fu zhi ming an, gan fen jia qu yu Qing dai heng ping si fa = Fuzhi ming'an, ganfen jiaqu yu Qingdai hengping sifa [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .G898 2018

14. Gu ben xi qu cong kan qi ji [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

15. Gu gong jiu dang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S4 2018

16. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

17. Jing jiao ping zhu Gu wen guan zhi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2606 .W833 2018

18. Ke ju hui she, zhou xian guan shen yu qu yu she hui : Qing dai Minguo Jiangxi bin xing hui de she hui shi yan jiu = The societies of imperial examination, local official gentry and regional society : a social history on Jiangxi Binxinghui from Qing dynasty to republic of China [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87964 2018

19. Lingxiao Han ge tan hui [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS774 .X8556 2018

20. Lingxiao Yishi sui bi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .X825 2018 V.1