%{search_type} search results

391 catalog results

RSS feed for this result

1. "Da shan shi cao" jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2519 .F6 Y839 2018

2. Feng Yu ji jiao zhu ji yan jiu = FengYuji jiaozhu ji yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2708 .E658 Z614 2018

3. Fu zhi ming an, gan fen jia qu yu Qing dai heng ping si fa = Fuzhi ming'an, ganfen jiaqu yu Qingdai hengping sifa [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .G898 2018

4. Gu ben xi qu cong kan qi ji [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

5. Gu gong jiu dang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S4 2018

6. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

7. Ke ju hui she, zhou xian guan shen yu qu yu she hui : Qing dai Minguo Jiangxi bin xing hui de she hui shi yan jiu = The societies of imperial examination, local official gentry and regional society : a social history on Jiangxi Binxinghui from Qing dynasty to republic of China [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87964 2018

8. Ming Qing jin dai su wen xue yan jiu = MingQing jindai suwenxue yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2296 .M5627 2018

9. Ming Qing xiao shuo gong neng xing xu shi yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Y3638 2018

10. Ming Qing xiao shuo ping dian zhong de yue du mei xue = MingQing xiaoshuo pingdian zhongde yuedu meixue [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .Z433 2018

11. Ming Qing xiao shuo wen ben xing tai sheng cheng yu yan bian yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .C376 2018

12. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. Di 2 ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M462 2018 V.1

13. Ming Qing zhi ji ci tan zhong xing shi lun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2336 .S5467 2018

14. Ming yue qing feng : Ming Qing shi dai de ren, qi yue yu guo jia = People, contracts and the state in the Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W364592 2018

15. Qing chao shi de ji ben te zheng zai tan jiu : yi dui bei Mei "xin Qing shi" guan dian de fan si wei zhong xin [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

16. Qing dai Bodune Man Han wen dang an xuan ji [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

17. Qing dai ci xue si xiang liu bian = Development of the thoughts Ci poetry in the Qing dynasty [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2347 .C4466 2018

18. Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .L589 2018

19. Qing dai jun ji chu zhi quan de lai yuan ji qi yan bian : yi gong wen yun zhuan cheng xu yu zheng ju bian dong wei he xin de kao cha = The source of Junjichu's authority and its evolution in Qing dynasty : focus on the procedures of official documents operation and the changing political situation [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S6639 2018

20. Qing dai Zhongguo yu shi jie = Qingdai Zhongguo yu shijie [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)