%{search_type} search results

46 catalog results

RSS feed for this result

1. Wan Qing shi ren yi shi : Guang Xuan yi lai shi tan pang ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .W222 2018

2. Qing chu guan zhong shi ren qun ti yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .S42 R368 2017

3. Qing chu Yongshang shi she he shi ren yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2252 .D3576 2015

4. Sun Zhiwei yu Qing chu Yangzhou shi qun yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Y3649 2015

5. Tong Guang ti shi ren yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Z425 2015

6. Di guo de liu wang : nan Ming shi ge yu zhan luan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2328 .Z436 2014

7. Qing chu er chen ci ren yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .L598 2014

8. Qing chu Jing shi er chen shi ren yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2328 .L58 2013

9. Dao Xian "Song shi pai" shi ren yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .D36 2012

10. Gu dian shi ge de zui hou shou wang : Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y356 2011

11. Xueqiao shi hua quan bian [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Y364 2011 V.1

12. Ben shi shi [electronic resource] : 12 juan [2009]

14. Hu hai shi zhuan [electronic resource] : 46 juan [2009]

15. Wumen shi hua [electronic resource] : 12 juan [2009]

16. Guang Xuan shi tan dian jiang lu jian zheng [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .W363 W37 V.1 2008

17. Qing chu yi min ci ren qun ti yan jiu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2347 .Z468 2008

18. Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti huo dong nian biao = Qingmo Mingchu Songshipai wenren qunti huodong nianbiao [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y36 2008

19. Qing chu miao tang shi ge ji qun yan jiu = Research about the cabinet poetry group in Qing dynasty initial period [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .M325 2007

20. Taiwan shi dao : fu cheng shi xuan [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T282 T355 2007