%{search_type} search results

54 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .L589 2018

2. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

3. Wang Delu yu Tong'an chuan = Wang Delu and the Tongan Ship [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.23 .W36 W36 2017

4. Gai bian Taiwan ming yun de liang bai nian jian : cong Helan zong du dao Riben zong du zhi lu [2014]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

5. Huang Heling ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .H836 2014

6. Ming Qing shi qi Taiwan you ji yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.15 .H834 2012

7. Zhong yang yan jiu yuan Ming Qing yan jiu mian mian guan [2011 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .T28 Z463 NO.1 2011

9. Qing dai xun Tai yu shi xun Tai wen xian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .Q245 2009

10. Wan Qing zhi Tai zheng ce, yi ba qi si- yi ba jiu wu (Tongzhi shi san nian zhi Guangxu er shi yi nian) [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.656 .Z43 2009

11. Kao bian yu quan shuo : Qing dai Taiwan lun shu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 W37 2008

12. Qing dai Gamalan wen xue fa zhan shi [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 Y85 2008

13. Qing dai Lin Xian zong bing yu Tai hai zhan yi yan jiu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .W365 2008

14. Taiwan gu dian wen xue da shi nian biao. Ming Qing pian [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 T286 2008

15. 1945-2005 nian Taiwan di qu Qing shi lun zhu mu lu [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .A39 A15 2007

16. Ming Qing shi qi Taiwan lü you wen xue yu wen xian yan jiu [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.15 .Y36 2007

17. Taiwan Qing zhi shi qi san wen de wen hua gui ji [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 L558 2007

18. Taiwan shi dao : fu cheng shi xuan [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T282 T355 2007

19. Taiwan gu dian san wen yan jiu [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 T532 2006

20. Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu [1882]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2308 .S4 S4 2005