%{search_type} search results

2,454 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing mo xin zheng zhi du bian ge yan jiu [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

2. Wan Qing hua bao [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : On order : (no call number)

3. Chan tui : wan Qing da bian ju zhong de jing xue jia [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .H885 2018

4. Cixi hui luan : 1901 nian de yi chang te shu lu xing [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS763.63 .C58 Y363 2017

5. Cong Ming Qing dao jin dai : shi liao yu ke ti = Modern history research centre [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753 .L526 2018

6. Da bian ju xia de wen hua xiang yu : wan Qing Zhong xi jiao liu shi lun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS721 .W8959 2018

7. "Da shan shi cao" jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2519 .F6 Y839 2018

8. "Duo'ergun she zheng ri ji" "Si dao zhi ming ce" jiao shi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.54 .D67 D864 2018

9. Fu zhi ming an, gan fen jia qu yu Qing dai heng ping si fa = Fuzhi ming'an, ganfen jiaqu yu Qingdai hengping sifa [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .G898 2018

10. Gu gong jiu dang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S4 2018

11. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

12. Ke ju hui she, zhou xian guan shen yu qu yu she hui : Qing dai Minguo Jiangxi bin xing hui de she hui shi yan jiu = The societies of imperial examination, local official gentry and regional society : a social history on Jiangxi Binxinghui from Qing dynasty to republic of China [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87964 2018

13. Lingxiao Han ge tan hui [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS774 .X8556 2018

14. Lingxiao Yishi sui bi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .X825 2018 V.1

15. Ming Qing Gan Ning Qing jin shi zheng lu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87286 2018

16. Ming Qing shi qi Han Shui zhong you zhi suo cheng shi de kong jian xing tai yan jiu = Research on the spatial form of the seat city in the middle reaches of the Han River in Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HT169 .C62 H834 2018

17. Ming Qing xi qu zong Yuan wen ti lun gao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .D824 2018

18. Ming Qing yi lai wen xue zhong de Guang fu feng qing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .G79 J523 2018

19. Ming yue qing feng : Ming Qing shi dai de ren, qi yue yu guo jia = People, contracts and the state in the Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W364592 2018

20. Qing chao shi de ji ben te zheng zai tan jiu : yi dui bei Mei "xin Qing shi" guan dian de fan si wei zhong xin [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.92 .Z46 2018