%{search_type} search results

255 catalog results

RSS feed for this result

1. Gu gong jiu dang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S4 2018

2. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Ke ju hui she, zhou xian guan shen yu qu yu she hui : Qing dai Minguo Jiangxi bin xing hui de she hui shi yan jiu = The societies of imperial examination, local official gentry and regional society : a social history on Jiangxi Binxinghui from Qing dynasty to republic of China [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87964 2018

4. Ming yue qing feng : Ming Qing shi dai de ren, qi yue yu guo jia = People, contracts and the state in the Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W364592 2018

5. Qing chao shi de ji ben te zheng zai tan jiu : yi dui bei Mei "xin Qing shi" guan dian de fan si wei zhong xin [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

6. Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.65 .L589 2018

7. Qing dai jun ji chu zhi quan de lai yuan ji qi yan bian : yi gong wen yun zhuan cheng xu yu zheng ju bian dong wei he xin de kao cha = The source of Junjichu's authority and its evolution in Qing dynasty : focus on the procedures of official documents operation and the changing political situation [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.86 .S6639 2018

8. Qing dai Zhongguo yu shi jie = Qingdai Zhongguo yu shijie [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

9. Wan Qing ren wu cong kao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755.3 .D3533 2018 V.1

10. Wan Qing xie xiang zhi du yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .W8343 2018

11. Weng Tonghe ren ji jiao wang yu wan Qing zheng ju [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23 .W39 X542 2018

12. Yue du bian qian yu zhi shi zhuan xing : wan Qing ke ju kao shi yong shu yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 C362987 2018

13. Zong jiao wen hua shi yu xia de Ming Qing xi ju yan jiu = Zongjiao wenhua shiyu xia de mingqing xiju yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871.5 .L5936 2018

14. Ba bian Qing dai gao chao ben = Babian Qingdai gaochaoben [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .Q244 2017 V.351

15. Ba qi zi di de shi jie [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS731 .M35 D55 2017

16. Bian ju yu jue ze : wan Qing ren wu yan jiu = Bianju yu jueze : wanQing renwu yanjiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.19 .L595 2017

17. Chong men zhi yu : Ming dai Guangdong hai fang ti zhi de zhuan bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .C436 2017

18. "Di yu she hui" shi ye xia de Ming Qing shi yan jiu : yi jiang nan he Fujian wei zhong xin [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD1265 .C62 K53 2017

19. Jiao cuo de wen hua shi : zao qi chuan jiao shi Han xue yan jiu shi gao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .E85 Z46 2017

20. Jin xian dai lai Hua chuan jiao shi yu Zhongguo wen xue yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L585 2017