%{search_type} search results

41 catalog results

RSS feed for this result

1. 2015 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2015

2. Di fang de jin dai shi : zhou xian shi shu de si xiang yu sheng huo = Modern history viewed from a local perspective : thoughts and life of the gentry and commoners in prefectures and counties [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS773.86 .D524 2014

3. Qing di guo xing zhi de zai shang que : hui ying xin Qing shi [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Q227 2014

4. Fu an de li shi : dang an kao jue yu Qing shi yan jiu = Exploring the archives and rethinking Qing studies [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .I58 2013 V.1

5. 2011 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2012]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2011

6. Qing dai zheng zhi yu guo jia ren tong = Politics and national identity in the Qing dynasty [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.17 .Q256 2012 V.1

7. Ming Qing gong ting shi xue shu yan tao hui lun wen ji [2011 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753 .M564 NO.1 2011

8. Ming Qing shi qi Zhujiang Sanjiaozhou qu yu shi yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS793 .K7 M5523 2008

9. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2009 [2010]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2009

10. Ji nian Sun Zhongshan dan chen 140 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A597 J565 2006 V.1

11. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2008 [2009]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2008

12. Ming Qing wen xue yu si xiang zhong zhi qing, li, yu. Wen xue pian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2296 .M536 2009

13. Ming Qing wen xue yu si xiang zhong zhi qing, li, yu. Xue shu si xiang pian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2296 .M535 2009

14. Qing yi lai de ji bing, yi liao he wei sheng : yi she hui wen hua shi wei shi jiao de tan suo [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : RA527 .S54 2009

15. Cong Xingjing dao Shengjing : Nu'erhachi jue qi gui ji tan yuan [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .C65 2007

16. Jun yue tian ting : Gu gong zhen cang xi qu wen wu = The dragon's stage: Chinese opera artifacts from the Palace Museum [2008]

 • East Asia Library : Chinese Folios : NK4783 .A1 J85 2008 V.1

17. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2007 [2008]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2007

18. Tongcheng pai yu Ming Qing xue shu wen hua [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .T66 2007

19. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji 2006 [2007]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2006

20. Qing dai wen xue yu xue shu : "Jin shi wen xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji" zhi san [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2264 .Z4495 2005 V.3