%{search_type} search results

149 catalog results

RSS feed for this result

1. 19-20 shi ji Zhongguo wen xue si chao shi [1992 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .A135 1992

2. 20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi. [2], Shi ge juan = Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Shigejuan [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2262 .A135 2006 V.2

3. 2011 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2012]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2011

4. 2015 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2015

5. Bai nian xin sheng [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2537 .H7

6. Bian fa tu qiang [electronic resource] : jin dai de tiao zhan yu ge xin [2017]

7. "Cai" yu "zheng" : Qing ji cai zheng gai zhi yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HJ1403 .L589 2014

8. Cang hai yi yin [electronic resource] : Minguo shi qi Qing yi min ci yan jiu = Remaining sounds of the vast ocean : a study of Qing loyalist Ci lyric in the republ era [2012]

9. Cheng Changgeng, Tan Xinpei, Mei Lanfang : Qing dai zhi Min chu Jing shi xi qu de hui huang [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y266 2009

10. Cong Cheng Changgeng dao Mei Lanfang : wan jin Jing shi xi qu de hui huang [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y427 2012

11. Cong gu dian zou xiang xian dai : lun li shi zhuan xing qi de Zhongguo jin dai wen xue [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .K8353 1992

12. Cong Huang Zunxian dao Baima hu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2710.U3 Z24 1996

13. Cong "Shen bao" guang gao kan Zhongguo jin dai xiao shuo yun dong [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .P37 2015

14. Di guo luo ri : wan Qing da bian ju [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755 .Y837 2016

15. Fa lü, zi yuan yu shi kong jian gou : 1644-1945 nian de Zhongguo = Law, resources and time-space constructing : China in 1644-1945 [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Z435 2012 V.1

16. Fen lie yu jian gou : Qing mo Min chu wen xue yu yan xin bian yan jiu, 1898-1917 [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2301 .D46 2009

17. Gao chou zen yang gao dong wen tan : shi chang jing ji yu Zhongguo jin xian dai wen xue [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L8 1998

18. "Ge ren" shi ye zhong de wan Qing zhi wu si xiao shuo : lun xian dai ge ren guan nian yu Zhongguo wen xue de xian dai zhuan xing [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .L86 2012

19. Gu dian shi ge de zui hou shou wang : Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y356 2011

20. Gu dian xin ling de xian shi zhuan xiang : wan Qing bao kan yue du shi = Mind from classical to realistic : reading newspapers in late Qing dynasty [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5363 .B53 2015