%{search_type} search results

149 catalog results

RSS feed for this result

1. Wan Qing hua bao [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : On order : (no call number)

2. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. Di 2 ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M462 2018 V.1

3. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

4. Wan Qing shi ren yi shi : Guang Xuan yi lai shi tan pang ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .W222 2018

5. Bian fa tu qiang [electronic resource] : jin dai de tiao zhan yu ge xin [2017]

6. Wan Qing Min chu ci ti sheng lü xue yan jiu = The criticism on ci poetry shenglü study of late Qing dynasty and early republic of China [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Z367 2017

7. Yuan Shikai jia zu wen hua ping zhuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.15 .Y83 Z54 2017

8. 2015 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2015

9. Di guo luo ri : wan Qing da bian ju [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755 .Y837 2016

10. Jin dai shi chao [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2540 .J556 2016 V.1

11. Jin ren chuan qi za ju chu bian [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .J58 2016 V.1

12. Ming Qing, xian dai jia zu xiao shuo liu bian yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .X5398 2016

13. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. Di yi ji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M46 2016 V.1

14. Nan mai de bu fa : 20 shi ji shang ban ye Xizang she hui bian ge shi lun [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS785 .L8638 2016

15. Shu zheng yu xi zheng : Qing mo Min chu Zhongguo wen xue yan jiu de fan shi zhuan yi = Interpretative commentary vs analytical verification : the paradigm shift of Chinese literary studies in late Qing and early republic China [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L485 2016

16. Wan Qing Shanghai wen yi bao zhi yu jin dai wen xue bian ge = WanQing Shanghai wenyi baozhi yu jindai wenxue biange [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5364 .H4366 2016

17. Cong "Shen bao" guang gao kan Zhongguo jin dai xiao shuo yun dong [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .P37 2015

18. Gu dian xin ling de xian shi zhuan xiang : wan Qing bao kan yue du shi = Mind from classical to realistic : reading newspapers in late Qing dynasty [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5363 .B53 2015

19. Qing ji Minguo Chang san jiao di qu wen hua jia zu zhong zhi nü xing wen xue yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2275 .W65 D83 2015

20. "Cai" yu "zheng" : Qing ji cai zheng gai zhi yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HJ1403 .L589 2014