%{search_type} search results

149 catalog results

RSS feed for this result

21. Nü xing shu xie de duo yuan cheng xian : Qing mo Min chu nü zuo jia xiao shuo yan jiu [2014]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

22. "Wen xue chang" zhi hun : Zhongguo jin dai xin xiao shuo du zhe yi shi yan jiu = Wenxuechang zhihun [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .P36 2014

23. Minguo nai di guo ye : zheng zhi wen hua zhuan xing xia de Qing yi min [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.19 .L563 2013

24. Qing mo Min chu xiao shuo ban ben jing yan lu er ji [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 F84 2013

25. Qing mo Min chu xiao shuo ban ben jing yan lu san ji [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 F85 2013

26. Xue shu, zheng zhi yu yi shi xing tai : Zhongguo jin dai she hui zhuan xing yu wen xue bian ge yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2302 .B353 2013

27. Zhongguo jin dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1872-1914) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Z464 2013

28. Zhongguo jin xian dai wen xue de fa zhan yu wu zheng fu zhu yi si chao [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2299 .Z436 2013

29. 2011 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2012]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2011

30. Cang hai yi yin [electronic resource] : Minguo shi qi Qing yi min ci yan jiu = Remaining sounds of the vast ocean : a study of Qing loyalist Ci lyric in the republ era [2012]

31. Cong Cheng Changgeng dao Mei Lanfang : wan jin Jing shi xi qu de hui huang [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y427 2012

32. Fa lü, zi yuan yu shi kong jian gou : 1644-1945 nian de Zhongguo = Law, resources and time-space constructing : China in 1644-1945 [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Z435 2012 V.1

33. "Ge ren" shi ye zhong de wan Qing zhi wu si xiao shuo : lun xian dai ge ren guan nian yu Zhongguo wen xue de xian dai zhuan xing [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .L86 2012

34. Mian dui xian dai xing tiao zhan : Qing wang chao de ying dui = Facing modernity : how the Qing court reacts [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .L442 2012

35. Xiao shuo Zhongguo : wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2443 .W375 2012

36. Zhongguo jin dai wen xue da xi zheng ming lu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Z466 2012

37. Gu dian shi ge de zui hou shou wang : Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y356 2011

38. Jin xian dai zhuan xing qi Zhongguo wen xue lun gao [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2301 .F824 2011

39. Ming Qing di guo ji qi jin xian dai zhuan xing [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.13 .M56 2011

40. Wan Qing Min chu Song shi si chao de liu bian : lun Song shi yun dong [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Z468 2011