%{search_type} search results

59 catalog results

RSS feed for this result

1. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

2. Shu zheng yu xi zheng : Qing mo Min chu Zhongguo wen xue yan jiu de fan shi zhuan yi = Interpretative commentary vs analytical verification : the paradigm shift of Chinese literary studies in late Qing and early republic China [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L485 2016

3. Wan Qing Shanghai wen yi bao zhi yu jin dai wen xue bian ge = WanQing Shanghai wenyi baozhi yu jindai wenxue biange [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5364 .H4366 2016

4. Qing ji Minguo Chang san jiao di qu wen hua jia zu zhong zhi nü xing wen xue yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2275 .W65 D83 2015

5. Xue shu, zheng zhi yu yi shi xing tai : Zhongguo jin dai she hui zhuan xing yu wen xue bian ge yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2302 .B353 2013

6. Zhongguo jin dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1872-1914) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Z464 2013

7. Zhongguo jin xian dai wen xue de fa zhan yu wu zheng fu zhu yi si chao [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2299 .Z436 2013

8. Zhongguo jin dai wen xue da xi zheng ming lu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Z466 2012

9. Jin xian dai zhuan xing qi Zhongguo wen xue lun gao [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2301 .F824 2011

10. Fen lie yu jian gou : Qing mo Min chu wen xue yu yan xin bian yan jiu, 1898-1917 [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2301 .D46 2009

11. Jin gu de ling hun yu zheng zha de hui xin : wan Ming zhi Minguo nü xing chuang zuo zhu ti yi shi yan jiu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2275 .W65 W355 2009

12. Qing dai Shu ren zhu shu zong mu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .S9 Q256 2009

13. Qing mo Min chu de wan Ming xiang xiang [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Q253 2008

14. Zhongguo jin xian dai wen xue si chao shi [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2299 .Z555 2008 V.1

15. Huang Zunxian yu Ling nan jin dai wen xue cong lun [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2710 .U3 Z98 2007

16. Jin si bai nian Zhongguo wen xue si chao [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .J574 2007

17. Zhe ren yu wen shi [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Y35 2007

18. Liu dong de shun jian : wan Qing yu wu si wen xue guan xi lun [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2302 .Y346 2006

19. Wen xue yu yan yu wen zhang ti shi : cong wan Qing dao "wu si" = Wenxue yuyan yu wenzhang tishi cong wanQing dao wusi [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2301 .W4 2006

20. Zhongguo wen xue zhong de xi fang ren xing xiang = Zhongguo wenxue zhong de xifangren xianxiang [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .Z477 2006