%{search_type} search results

233 catalog results

RSS feed for this result

1. China : the novel [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PR6068 .U88 C48 2021

2. Opium Inc. : how a global drug trade funded the British empire [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HV5840 .G7 M46 2021

3. Cong dan yao dao qiang pao : shi jie shi shang de Zhongguo jun shi ge ju [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS738 .A53127 2019

4. Shinzō Tō yuki [2019]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PL861 .H54 S556 2019

5. Imperial twilight : the opium war and the end of China's last golden age [2018]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .P55 2018

6. Lin Zexu kan jian de shi jie : "Aomen xin wen zhi" de yuan wen yu yi wen [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5369 .M333 A564 2017

9. Tian chao de beng kui : ya pian zhan zheng zai yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .M286 2017

10. Ya pian zhan zheng = Yapianzhanzheng [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2965 .X5367 Y375 2017 V.1

11. Li shi zhen tan : cong ya pian zhan zheng dao Sun Zhongshan [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.6 .W66 2016

12. Nemesis : the first iron warship and her world [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : V767 .M37 2016

13. The Qing Empire and the Opium War : the collapse of the Heavenly Dynasty [2016]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .M2813 2016

14. Sun Zhongshan : cong ya pian zhan zheng dao xin hai ge ming [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .W66 2016

15. Wan Qing wai jiao qi shi nian : liang ci ya pian zhan zheng qian hou de Zhong xi peng zhuang = WanQing waijiao qishinian : liangci yapianzhanzheng qianhou de Zhongxi pengzhuang [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.18 .L5738 2016

16. Ya pian zhan zheng : du pin, meng xiang yu Zhongguo jian gou = The Opium War : drugs, dreams and the making of China [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .L58 2016

17. Ling yi zhi yan kan ya pian zhan zheng [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .Q89 2015

18. Ya pian zhan zheng = The Opium War : drugs, dream and the making of China [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .L58127 2015

19. Daoguang shi jiu nian : cong jin yan dao zhan zheng [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .S546 2014

21. Opium and empire : the lives and careers of William Jardine and James Matheson [2014]

 • Green Library : Stacks : HF486 .J372 G73 2014

22. The Opium War : drugs, dreams and the making of China [2011]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .L58 2014

24. America's first adventure in China : trade, treaties, opium, and salvation [2013]

 • Green Library : Stacks : E183.8 .C5 H174 2013

25. Zhongguo jin yan fa ling bian qian shi [1934]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M56 2012 V.1448

26. Jin dai de chi du : liang ci ya pian zhan zheng jun shi yu wai jiao [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .M275 2011

27. Ya pian zhan zheng = The Opium War : drugs, dreams and the making of China [2011]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .L58 2011

29. Xi jian Zhong Ying ya pian zhan zheng mi zou [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .X5 2010 V.1

30. Xi xue dong jian yu Zhongguo shi qing = Seigaku tōzen to Chūgoku jijō [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS822.2 .M3613 2010

31. Dezhen zhuan : yi ge Yingguo chuan jiao shi yu wan Qing yi xue jin dai hua [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BV3415.2 .G36 2009

37. Yi fen wen ji [electronic resource] : 5 juan [2009]

38. Yi sou ru kou ji [electronic resource] : 2 juan [2009]

39. Ya pian zhan zheng [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL847 .I5 A63125 2008 V.1

40. Ya pian zhan zheng shi [1929]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.885

41. Zhongguo ya pian wen ti [1929]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.4491

43. Tian chao de beng kui : ya pian zhan zheng zai yan jiu [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .M26 2005

44. Zhongguo jin dai bai nian shi zi liao cong bian. Jia bian [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .Z46 2005 V.1

45. Opium, soldiers and evangelicals : England's 1840-42 war with China and its aftermath [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS757.5 .G45 2004

46. Ya pian di guo [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS740.4 .Z469 2004

48. Ya pian zhan zheng de zai ren shi [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .L56 2003

49. Fang hai ji lüe : [2 juan] [1880]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.445:6TH IN VOL

50. Lin Wenzhong gong zheng shu. san ji : [37 juan, sou yi 1 juan] [2002]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.500:1ST IN VOL

51. Opium wars : the addiction of one empire and the corruption of another [2002]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .H36 2002

52. Ya pian shi lüe : [2 juan] [1895]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.445:7TH IN VOL

53. Yi fen wen ji : [5 juan] [2002]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.445:4TH IN VOL

54. Yi sou ru kou ji : [2 juan] [2002]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.445:5TH IN VOL

55. Ahen bōeki ronsō : Igirisu to Chūgoku [2000]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS757.5 .N55 2000

56. Cao jian ri ji [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.98:4TH IN VOL

57. Chu wei cheng ji [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.98:2ND IN VOL

58. Cong ya pian zhan zheng dao ba guo lian jun, 1840-1900 = From the Opium War to the allied forces invasion [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .C36 2000

59. Japan and China : mutual representations in the modern era [2000]

 • Green Library : Stacks : DS822.2 .M355 2000

60. Jingkou fen cheng lu [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.95:2ND IN VOL

61. Xin ji lu [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.115:4TH IN VOL

62. Ya pian shi lüe : [2 juan] [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.113:2ND IN VOL

63. Zhen cheng zhu zhi ci. [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.99:2ND IN VOL

64. The India-China opium trade in the nineteenth century [1999]

 • Green Library : Stacks : HV5816 .J357 1999
 • SAL3 (off-campus storage) : For use in Special Collections Reading Room : HV5816 .J357 1999

65. The taking of Hong Kong : Charles and Clara Elliot in China waters [1999]

 • Green Library : Stacks : DA565 .E36 H64 1999

66. Jin dai di chi du : liang ci Ya pian zhan zheng jun shi yu wai jiao [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .M356 1998

67. Liang ci ya pian zhan zheng yu Xianggang de ge rang : shi shi he shi liao [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .H7 W636 1998

68. Zhong Ri zhan zheng yu ya pian, 1937-1945 : yi Neimenggu Diqu wei zhong xin [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .K364 1998

72. Crusaders against opium : Protestant missionaries in China, 1874-1917 [1996]

 • Green Library : Stacks : BV3415.2 .L63 1996

74. An East India company cemetery : protestant burials in Macao [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS796 .M2 R44 1996

75. Ya pian zhan zheng shi [1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AC149 .M565 1996 V.67

76. Ya pian zhan zheng shi : Zhongguo li shi fa zhan zhong di san ci she hui da bian ge yan jiu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .H787 1996 V.1

77. Barbarian eye : Lord Napier in China, 1834, the prelude to Hong Kong [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS740.5 .G5 N37 1995

79. Shindai seiji shisō to Ahen Sensō [1995]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS754.17 .O84 1995

80. Tian chao de beng kui : Ya pian zhan zheng zai yan jiu [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .M28 1995

81. Yi fei fan jing wen jian lu [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .I17 1995

82. Lingding yang shang bu su ke : Chuanbi cao yue, Guangzhou he yue [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.55 .C44 1993

83. Yingguo dang an you guan Ya pian zhan zheng zi liao xuan yi [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .Y56 1993 V.1

84. Bai nian cang sang : "Ya pian zhan zheng yu jin dai Zhongguo" xue shu yan tao hui wen ji [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .P25 1992

85. Guo chi di kai duan [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .L76 1992

86. The inner Opium War [1992]

 • Hoover Library : Stacks : DS757.55 .P65 1991

87. The inner Opium War [1992]

 • Green Library : Stacks : DS757.55 .P65 1992

88. Ya pian zhan zheng dang an shi liao [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.4 .Y322 1992 V.1

89. Zuo tian : Zhong Ying Ya pian zhan zheng ji shi [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.55 .M25 1992

90. From the Opium War to the May Fourth Movement [1991]

 • Green Library : Stacks : DS757.5 .H813 1991 V.1

91. Geng zi xin chou hai jun ji wen. Yi sao ru kou ji / [Wei Yuan]. Zhejiang Ying Fa zhan shi ji lue / [Li Yingjue zhu]. Lin Zhiwang geng shen ri ji / [Lin Zhiwang]. [1991]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z6605 .C5 P45 1987 V.13

92. Lin Zexu yu ya pian zhan zheng lun gao [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.23.L5 C46 1990

93. Xianggang di shi luo [1989]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .H757 Y43 1989

94. Da men kou de mo sheng ren : 1839-1861 nian jian Hua nan de she hui dong luan = Strangers at the gate : [social disorder in South China, 1839-1861] [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS793.K7 W3412 1988

96. Ya pian zhan zheng yan jiu [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.5 .Y26 1987

97. Lin Zexu yu ya pian zhan zheng lun gao [1985]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.23.L5 C46

98. Lin Zexu yu ya pian zhan zheng yan jiu lun wen ji [1985]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.23.L56 L57

99. Red barbarian [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PS3557.A2 R4 1984

100. Ya pian zhan zheng shi lun wen zhuan ji. Xu bian [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.55 .Y16