%{search_type} search results

77 catalog results

RSS feed for this result

1. Yi er ba Song Hu zi wei zuo zhan shi liao = Historical documents on Shanghai incident, 1932 [2020]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .Y5 2020

2. Nanjing guo min zheng fu yu "yi er ba" Song Hu kang zhan yan jiu = Nanjing national government and the battle of Shanghai [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .X536 2016

3. Kang Ri zhan zheng zhan shi bao gao. Chu bian, Ba yi san [2015]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 K36 2015 V.1

4. Shanghai kang zhan shi ji tu ji = Shanghai kangzhan shiji tuji [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .S438 2015

5. Shanghai kang zhan yu guo ji yuan zhu [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 X825 2015

6. Dongbei jun yu Song Hu kang zhan [2014]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .D66 2014

7. Shi jiu lu jun kang Ri xue zhan shi [1947]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M56 2012 V.1773

8. Nihon senryōka no "Shanhai Yudayajin Gettō" : "hinan" to "kanshi" no hazama de = Shanghai Ghetto under the Japanese occupation [2010]

  • East Asia Library : Japanese Collection : DS135 .C5 S46 2010

9. Shanghai Shanghai [2009]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL2855 .E635 S53 2009

10. Hu zhan shi lu [1938]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.3239