%{search_type} search results

2 catalog results

RSS feed for this result
Database topics
East Asia Studies; Asian Studies (East, South & Southeast Asia; Middle East); General and Reference Works
Siku Quanshu is the electronic version of the Wenyuange edition of Siku Quanshu. It features a collection of 3,460 Chinese classical works in 36,000 volumes or 4.7 million pages, which includes works on philosophy, history, literature and art, political systems, social studies, economics, astronomy and geography, mathematics, medical studies, technology, etc. The full-text database of all included 36,000 volumes is fully searchable. As the largest encyclopedic collection of Chinese classical works, it is the single richest source for Chinese studies.
Database topics
East Asia Studies; General and Reference Works
Book
p. ; cm.
 • Er shi wu shi
 • Shi san jing
 • Xiao shuo xi qu ji qi ta
 • Han ji quan wen zi liao ku
 • Qing shi lu
 • Shang gu han yu yu liao ku: zhai yao
 • Taiwan wen xian cong kan
 • Wen xin diao long
 • Fo jing san lun
 • Qing dai jing shi wen bian
 • Zhonghua Minguo shi shi ri zhi
 • Xin min shuo
 • Nei ge Han wen ti ben zhuan ti dang an: xing ke hun yin lei ti yao
 • Yao Jiheng zhu zuo ji
 • Ci hua ji cheng
 • Xin Qing shi: ben ji
 • Yue fu shi ji
 • Ren wen zi liao ku shi sheng ban 1.1.
 • 二十五史
 • 十三經
 • 小說戲曲曁其他
 • 漢籍全文資料庫
 • 淸實錄
 • 上古漢語語料庫: 摘要
 • 臺灣文獻叢刊
 • 文心雕龍
 • 佛經三論
 • 淸代經世文編
 • 中華民國史事日誌
 • 新民說
 • 內閣漢文題本專題檔案: 刑科婚姻類提要
 • 姚際恒著作集
 • 詞話集成
 • 新淸史: 本紀
 • 樂府詩集
 • 人文資料庫師生版1.1.