%{search_type} search results

128 catalog results

RSS feed for this result

1. The introduction of socialism into China [1971]

 • Hoover Library : Stacks : HX387 .L691

2. Ke xue she hui zhu yi xin lun [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX73 .K6238 1996

3. Yan'an shi qi Makesi zhu yi da zhong hua yan jiu = Yan'an shiqi Makesi zhuyi dazhonghua yanjiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418 .J536 2014

4. 20 Shi ji Zhongguo Makesi zhu yi wen yi li lun yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .A48 2012

5. Dang dai Zhongguo Makesi zhu yi da zhong hua jin cheng zhong de dui hua ping tai yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX45 .L5 2012

6. Kai tuo tui jin Makesi zhu yi Zhongguo hua de xin jing jie [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .Z43 2012

7. Makesi zhu yi Zhongguo hua li shi yan jiu = Makesi zhuyi Zhongguohua lish yanjiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .H823 2011

8. Makesi zhu yi Zhongguo hua shi xian ji zhi yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .M347 2011

9. Guo wai Makesi zhu yi Zhongguo hua yan jiu gai shu [2010]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

10. Makesi zhu yi Zhongguo hua ji ben wen ti [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .M375 2010

11. Makesi zhu yi Zhongguo hua li lun yu shi jian [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .M3447 2010

12. Makesi zhu yi Zhongguo hua shi lun [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX416.5 .Z4334 2010

13. Makesi zhu yi Zhongguo hua tong lun = Makesi zhuyi Zhongguohua tonglun [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .M3477 2010 V.1

14. Xin Zhongguo fa zhan yu Makesi zhu yi Zhongguo hua = Xin Zhongguo fazhan yu Makesi zhuyi Zhongguo hua [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .X56 2009

15. Jiang Liu zi xuan ji = JiangLiu zixuanji [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX416.5 .J53 2005

16. Makesi zhu yi yu dang dai Zhongguo [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .M24 1999

17. She hui zhu yi chu ji jie duan suo you zhi wen ti yan jiu [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .H259 1999

18. Cong "xin min zhu zhu yi she hui lun" dao "she hui zhu yi chu ji jie duan lun" [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .Y85 1996

19. Jian she you Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yan jiu. [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .C4631 1995

20. Hua gui yu shan bian : xin min zhu zhu yi she hui jie duan bei wan lu [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.75 .P351 1990

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.