Government documents

Stanford is a depository library for California state, federal, UN, and EU government documents, and has extensive holdings of documents from foreign national and local IGOs and NGOs. These include publications, data, statistics, archival records, and more.

The Libraries acquire materials via depository agreements, subscriptions, mailing lists, and by contacting agencies directly. We also subscribe to commercial databases containing government publications, data, and archival records.

%{search_type} search results

136 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Wen xian xing yi lu [2022]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

2. Jianada Duolunduo da xue Dong Ya tu shu guan cang Zhong wen gu ji shan ben ti yao = An annotated bibliography of Chinese rare books in the Cheng Yu Tung East Asian Library, University of Toronto [2019]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .J52 2019

3. Fu dan da xue tu shu guan guan cang gu ji shan ben tu lu [2018]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .F87 2018

4. Bod ljongs mngaʼ ris sa khul gyi Bod yig gnaʼ dpeʼi dkar chag [2017]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z6605 .T5 B63 2017
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z6605 .T5 B63 2017

5. Bod-ljongs Nag-chu sa khul gyi Bod yig gnaʼ dpeʼi dkar chag [2017]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z6605 .T5 B64 2017
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z6605 .T5 B64 2017

6. Shu li shu wai : Zhang Yuanji yu xian dai Zhongguo chu ban [2017]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462.3 .C47 L56 2017

7. Tian lu lin lang zhi jian shu lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .L577 2017

8. Shu hai yang ling lu [2016]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1003.5 .C45 S384 2016

9. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben. Shi bu [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .F8̇28 2015 V.1

10. Zhongguo gu dai wen xian de bao hu [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z701.3.R37 W36 2015

11. Zhongguo gu ji bian zhuan shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z8 .C5 C36 2015

12. Zhongguo gu ji xu ba shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1003.5 .C6 W364 2015

13. Zhongguo tu shu fa xing shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462.3 .S86 2015

14. Zhongguo yin shua shu de qi yuan [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z186 .C5 C36 2015

15. Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben. Ji bu [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z1029 .F828 2014 V.1

16. Shi tou ji : Shanghai jin dai shi yin shu ye yan jiu 1843-1956 [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462.86 .S46 X826 2014

17. Sibao yi zhen : Qing dai ke shu ming fang, Kejia wen hua jing hua -- Sibao shu fang ke shu yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462.86 .S53 X54 2014

18. Zhongguo tu shu san yi shi [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z8 .C5 L33 2014

19. Zhongshan da xue tu shu guan gu ji shan ben shu mu (zeng ding ben) [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .Z47 2014 V.1

20. Meiguo Sitanfu da xue tu shu guan cang Zhong wen gu ji shan ben shu zhi = A descriptive catalog of Chinese rare books in the Stanford University Libraries [2013]

 • East Asia Library : Reference : Z1029 .M38 2013

21. Meiguo tu shu guan cang Song Yuan ban Han ji yan jiu = Study on Chinese rare books of Song and Yuan dynasty collected in American libraries [2013]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .L88 2013

22. Xi gu you wen : 1940-1941 qiang jiu guo jia zhen gui gu ji te xuan ba shi zhong tu lu = Rescue and preservation of Chinese precious books [2013]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .X535 2013

23. Zhongguo si jia cang shu shi [2013]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z989 .A1 F36 2013

24. Guizhou shi fan da xue tu shu guan gu ji zhen shan ben ti yao mu lu = Guizhou shifan daxue tushuguan guji zhenshanben tiyao mulu [2011]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .G848 2011

25. Song dai jin shu yan jiu [2010]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z658 .C6 L5 2010

26. Xue ren cang shu ju san lu [2010]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z997.2 .C6 M3 2010

27. Zhe yi dai de shu xiang : san shi nian shu ye de ren he shi [2010]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462 .Y78 2010

28. Beijing da xue tu shu guan cang xi wen Han xue zhen ben ti yao = Western rare books on China in Peking University Library : a descriptive catalogue [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .B385 2009

29. Dalian tu shu guan cang gu ji shu mu [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z1029 .D35 2009 V.1-6

30. Jianada Duolunduo da xue Dong Ya tu shu guan cang Zhong wen gu ji shan ben ti yao = An annotated bibliography of Chinese rare books in the Cheng Yu Tung East Asian Library, University of Toronto [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .J52 2009

31. Lao du yu du shu sui bi [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1003.5 .C45 S38 2009

32. Zai sheng shuai de bei hou : Ming dai Jianyang shu fang chuan bo sheng tai yan jiu = Behind the ups and downs : on the communicational ecology of the Jianyang bookshop in Ming dynasty [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z244.6 .C6 L8 2009

33. Shu lin zha ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3101 .F434 2008

34. Song dai yan jiu gong ju shu kan zhi nan (xiu ding ban) [2008]

 • East Asia Library : Reference : Z3108 .A3 B65 2008

35. Beijing diqu tu shu guan da shi ji, 1949-2006 [2007]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z845 .P45 N538 2007

36. Song seng zhu shu kao [2007]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z7861 .C6 L524 2007

37. Zhongguo gu ji ban ben xue [2007]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3101 .T784 2007

38. Qing nian bi du shu : yi jiu er wu nian "Jing bao fu kan""er da zheng qiu" zi liao hui bian [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1035 .A1 Q564 2006

39. Shang wu yin shu guan yu Zhongguo jin dai wen hua = Shangwu yinshuguan yu Zhongguo jindai wenhua [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z462.3 .S52 S55 2006

40. Shanghai mei shu feng yun : 1872-1949 Shen bao yi shu zi liao tiao mu suo yin [2006]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : Z5961 .C5 S53 2006 F

41. Shu yun you you yi mai xiang [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z1029 .S546 2006

42. Ying Han tu shu guan qing bao xue ci hui = An English- Chinese dictionary of library and information science [2006]

 • East Asia Library : Reference : Z665 .S86 2006

43. Zhongguo gu wen xian xue [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3102.5 .S85 2006

44. Zhongguo zhen xi gu ji shan ben shu lu [2006]

 • East Asia Library : Reference : Z1029 .S485 2006

45. Peng Feizhang wen ji. [2005]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z665 .P43 2005

46. Qing dai ban ke yi yu [2005]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z240 .H834 2005

47. Tulufan wen shu zong mu. Riben shou cang juan [2005]

 • East Asia Library : Reference : Z6605 .C5 T84 2005

48. Mu lu xue fa wei : han "Gu shu tong li" [2004]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3102.5 .Y8 2004

49. Qin Xianci xian sheng zeng shu te zhan zhan lan mu lu [2004]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3104.2 .Q56 2004

50. Yuenan Han Nan wen xian mu lu ti yao bu yi [2004]

 • East Asia Library : Chinese collection : Z3101 .Y952 2004 V.1