%{search_type} search results

320 catalog results

RSS feed for this result

1. Duo wei shi ye xia de Qing dai Qian qian kai fa = The development of Guizhou lead-zinc deposit in the Qing dynasty in multi-dimensional view [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN456 .C62 G858 2018

2. Mo li ji : Han Rubin ye jin shi lun wen xuan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN101 .H36 2014

3. Qin shi qi ye jin kao gu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = International symposium on Qin period metallurgy and its social and archaeological context [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN645 .C5 Q25 2011

4. Sichuan Sheng zhi. Di kuang kan cha kai fa zhi, 1986-2005. Di si shi si juan [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TN809 .C62 BS5 2014

5. Zhongguo gu dai jin shu ye zhu wen ming xin tan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN645 .C5 C44 2014

6. Liao he shi you kan tan ju you tian jian she gong cheng gong si zhi : 1989-2010 [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN876 .C6 L53 2013

8. Xinjiang shi you shi liao ji zhu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN876 .C52 S587 2013

9. Zhong Ri jin dai gang tie ji shu shi bi jiao yan jiu : 1868-1933 = History of the iron and steel technology in modern China and Japan (1868-1933) : a comparative study [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN704 .C6 F363 2013

10. Bao kuang ji wen jie du [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN809 .C52 Y37 2012

11. Li Jinghua kao gu wen ji [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN645 .C5 L518 2012

12. Qian hai shi you kai fa gong si zhi : 1989-2008 [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN876 .C52 Q25 2012

13. Zhongguo jin dai kuang ye shi gang yao [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN101 .Z43 2012

14. Zhongguo ye tie fa yuan di yan jiu wen ji = Zhongguoyetiefayuandiyanjiuwenji [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN645 .C5 Z466 2012

15. Zhongguo you qi zi yuan chan ye ke chi xu fa zhan yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN876 .C5 Z466 2012

16. Huang Peiyun kou shu zi zhuan [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN149 .H836 A3 2011

17. Keng ye jing li : Ming dai kuang zheng, kuang dao yu di fang she hui [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN101 .T36 2011

18. Mei lao ban zi shu san shi nian : mei lao ban yan zhong de shi dao yu ren sheng [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN809 .C47 L36 2011

19. Yang Jike zi shu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN149 .Y364 A3 2011

20. Zhongguo kuang chan zi yuan guan li bao gao = Report of China's mineral resources management [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TN101 .Z4576 2011