%{search_type} search results

2,881 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. 0-si ŭi Puenosŭ Airesŭ : Kim To-yŏn sosŏlchip [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL994.415 .T68 A6 2002

2. 100. doğum yıl dönümünde Nâzım Hikmet'e armağan [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H45 Z55 2002

3. 12-wŏl i chinamyŏn : sijip 2000-2002 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL992.25 .H94 A12 2002

4. 16, 17 segi ŏn'gan ŭi sangdae kyŏngŏpŏp [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL925 .H65 H83 2002

5. 1895, Li Hongzhang [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2919.M524 A63 2002

6. 18-segi munhak pipʻyŏngnon [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL960.4 .P35 2002

7. 1932-yŏn : changp'yŏn sosŏl [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL992.46 .C48 A124 2002

8. 1970-yŏndae ŭi yusin ch'eje rŭl nŏmnŭn minjok munhangnon [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL958.7 .K62 2002

9. 20 shi ji mo Zhongguo wen xue xian xiang yan jiu [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2303 .C3288 2002

10. 20 shi ji yuan san qu yan jiu zong lun [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2354.4 .C42 2002

11. 20 shi ji Zhong wen zhu zuo zhe bi ming lu = Twentieth-century Chinese authors and their pen names [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2277 .C577 2002
 • East Asia Library : Reference : PL2277 .C577 2002

12. 2000' Beijing Jin Yong xiao shuo guo ji yan tao hui lun wen ji [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2848.Y8 Z513 2000

13. 2001 nian Zhongguo Xianggang zui jia wen xue [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL3032.H62 A154 2002

14. 2001 nian Zhongguo xiao shuo pai hang bang = 2001' Chinese top stories [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2653 .E25 2001 V.1

15. 2001 nian Zhongguo zui jia duan pian xiao shuo [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2653 .A168 2002

16. 2001 nian Zhongguo zui jia fan yi wen xue [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2477 .X55 2002

17. 2001 nian Zhongguo zui jia san wen [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2623 .A1525 2002

18. 2001 nian Zhongguo zui jia wang luo xie zuo [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2513 .A14 2002

19. 2001 shang ban nian Zhongguo wen xue pai xing bang [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2513 .A146 2002 V.1

20. 2001 Zhongguo nian du zui jia san wen shi = 2001 Zhongguo niandu zuijia sanwenshi [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2543 .A1632 2002

21. 2001 Zhongguo wei xing xiao shuo jing xuan [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2653 .A18864 2002

22. 2002 che 2-hoe Hwang Sun-wŏn Munhaksang susang chakp'umjip [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL980.6 .H83 2002

23. 2002 hyŏnjang pip'yŏngga ka ppobŭn orhae ŭi choŭn sosŏl [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL980.6 .H886 2002

24. 2002 Midang Munhaksang susang chakp'umjip [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL976.7 .A17 2002

25. 2002 orhae ŭi munje sosŏl [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL967.7 .A14 2002

26. 2002-yŏn sinŏ [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL939 .P35 2002

27. 20-seiki no gikyoku [1998 - 2005]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL739.65 .A15 1998

28. 20-seiki no gikyoku. II : Gendai gikyoku no tenkai [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL739.65 .A15 1998 V.2

29. 21 shi ji de Hua yu he Hua wen : Zhou Youguang mao die wen cun [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL1095 .Z459 2002

30. The 210th day [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL812 .A8 N4913 2002

31. 21-segi rŭl yŏnŭn uri munhak [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL955 .K554 2002

32. 21-seiki no hōgengaku [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL688 .A14 2002

33. 4-wŏl Hyŏngmyŏng kwa Han'guk munhak [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL958.7 .A1229 2002

34. 6 ge dong ci huo ping guo = Liu ge dong ci, huoping guo [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2861.E28 A65 2002

36. 71-yŏn saeng Tain i [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL992.415 .C49587 A17 2002

37. ABC dictionary of Chinese proverbs [2002]

 • Green Library : Stacks : PL1273 .R64 2002

38. Abdülhak Hâmid Tarhan'ın eserlerinde tarih [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .T24 Z55 2002

39. Abe Kōbō hyōden nenpu [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL845.B4 Z96 2002

40. Abe Kōbō zenshū. [1997 - 2009]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL845 .B4 1997 SUPPL

41. Acting the right part : political theater and popular drama in contemporary China [2002]

 • Green Library : Stacks : PL2393 .C524 2002

42. A'dan Z'ye Nâzım Hikmet [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H64 Z5 M47 2002

43. Adŭl kwa hamkke kŏnnŭn kil : Yi Sun-wŏn changp'yon sosŏl. [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL992.9 .S788 A38 2002

44. A.E. Kulakovskiĭ o russkom narode, ego kulʹture [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL364 .K78 A6 2002

45. Aebyŏl : Ku Hyo-sŏ ŭi se pŏntchae ibyŏl. [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL992.43 .H93 A43 2002 V.1

46. Aesan sich'ŏp : san ŭl sarang hanŭn norae : Pak Ch'an-uk, Cho Chae-hwa hoegap sijip [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL992.62 .C38 A6 2002

47. Afganistan Özbekc̦esi, Türkc̦e sözlük [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL56.4 .G85 2002

49. African linguistic bibliographies [1981 -]

 • Green Library : Stacks : PL8000 .A333

50. After the quake : stories [2002]

 • Green Library : Stacks : PL856 .U673 K36 2002

51. Afyon merkez ağzı : dil özellikleri, metinler, sözlük [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .B69 2002

52. Ai chi gui [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2877.A58 A63 2002

53. Ai qing hua er [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2519 .F6 Z48 2002

54. Ai qing shi ge p = Aiqingshigep [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2974.5.N8 A65 2002

55. Ai qing yu ying xiong : "Li sao, Jiu ge" xin jie [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2661 .L53 H43 2002

56. Ai zai wu ai de Guigu [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2933 .E516 A529 2002

57. Aizu Yaichi Sankōshū hyōshaku [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL822.I9 S234 2002

58. Akan nsemfuasekyere [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8046 .A634 A38 2002

59. Akanbee [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL856 .I856 A78 2007 V.1

60. Akatsuki no banka [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL842 .O77 A63 2003

61. Akinari to Norinaga : kinsei bungaku shikōron josetsu [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL726.35 .O34 2002

62. Aktualʹnye voprosy tatarskogo i͡azykoznanii͡a [2002 -]

 • Green Library : Stacks : PL73 .A38 2002 VYP.2
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL73 .A38 2002 vyp.1

63. Akujo densetsu no himitsu [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL748 .T37 2002

64. Akutagawa Ryūnosuke daijiten [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL801.K8 A5796 2002

65. Akutagawa-shō zenshū. [1982 - 2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL777.65 .A53 1982 V.1

66. Alageyik sokağı bir liman mıydı? [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .K3756 Z64 2002

67. Albatrosun gölgesi : Baudelaire'in Türk şiirine tesiri üzerine bir inceleme [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .K642 2002

68. Aldatmak : roman [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .A53 A43 2002

69. Ăllă i͡at͡hmysh, ăllă qarghysh : pʹesalar [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL72.9 .K462 A78 2002

70. Allahın süngüleri : Reis Paşa [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .I53 A74 2002

71. Allegories of desire : esoteric literary commentaries of medieval Japan [2002]

 • Green Library : Stacks : PL728 .A2 K54 2002

72. Altaĭskie geroicheskie skazanii͡a "Ochi-Bala", "Kan-Altyn" : aspekty tekstologii i perevoda [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL43.5 .K39 2002

73. Altay destanları [2002 -]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL43.7 .A483 2002 V.1

74. Altcha Ilbonŏ vocabulary : wanjŏn kaejŏngp'an [2002]

 • East Asia Library : Reference : PL539.5 .K6 C46 2002

75. Amae to odoke : bakasuru yutori [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL730 .E38 2002 V.4

76. Amakusa-ban Heike monogatari shikō [2000 - 2005]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL790 .H43 I35 2005 V.2

77. An jing [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2851 .K78 A65 2002

78. An shi [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2861.A662 A67 2002

79. An xiang zhong de meng ying = An xiang zhong de meng ying [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2623 .A63 2002

80. An Zhonggen ji bi Yiteng Bowen [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2833.A33 A65 2002

82. Anae ŭi pin chari [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL959.5 .A53 2002

83. Anan = Ananda [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : PL2866.N5832 A27 2002

84. Anaphoric dependencies in Japanese [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL629 .A52 H37 2002A

85. Angola : povos e línguas [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8021 .A5 F47 2002

86. Anılar ; ıssız ve yaǧmurlu [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .I45 Z94 2002

87. Anlamdan anlatıma Türkçemiz [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .B45 2002

88. Anlatım tekniği olarak mektup [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL242 .K44 2002

89. Anne kafamda bit var : anı [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .A315 A5 2002

91. An annotated word list of the Motuna language (Bougainville, Papua New Guinea) [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL6621 .S59 O55 2002

92. Ao no honoo [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL855 .I615 A76 2002

93. Aoki Takako chosakushū. [1997 - 2010]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL706 .A65 1997

94. The Ao-Naga grammar [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL4001 .A691 C53 2002

95. Aonuolina [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL2858 .L4 2002 V.1:2ND IN VOL

96. An appointment with my brother [2002]

 • Green Library : Stacks : PL992.9 .M83 A9913 2002

97. Araki : a disappearing language of Vanuatu [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL6211 .V26 A73 2002

98. Ama [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL765 .N66 2000 V.12

99. Arima Akito [2002]

 • East Asia Library : Japanese collection : PL845 .R4775 A6 2002

100. Arirang : Cho Chŏng-nae taeha sosŏl. [2002]

 • East Asia Library : Korean collection : PL992.17 .C38 A75 2007 V.1