%{search_type} search results

295 catalog results

RSS feed for this result

1. Corporate acquisitions and mergers in Taiwan [2019]

 • Law Library (Crown) : In process : KNP113.7 .C67 2019

2. Taiwan and international human rights : a story of transformation [2019]

 • Law Library (Crown) : Stacks 1 : KNP246 .T35 2019

3. Law and politics of the Taiwan Sunflower and Hong Kong Umbrella movements [2017]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP205 .L39 2017

4. Qu fa yuan xiang gao [electronic resource] : Ri zhi Taiwan si fa zheng yi guan de zhuan xing = Go to court : the transformation of "Judicial Consciousness" in Taiwan under Japanese rule [2017]

5. Qu fa yuan xiang gao : Ri zhi Taiwan si fa zheng yi guan de zhuan xing = Go to court : the transformation of "Judicial Consciousness" in Taiwan under Japanese rule [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W36 2017

6. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji shi xing xi ze jie shi hui bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .T337 2017

7. The Constitution of Taiwan : a contextual analysis [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP207 .A311946 Y4 2016

8. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji liang an li ci xie yi (han Xianggang Aomen guan xi tiao li) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A33 2016

9. Chen Yisong hui yi lu. Zhan hou pian. Fang zhan liang an bo tao lu [2015]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

10. Taiwan fa lü xian dai hua li cheng : cong "nei di yan chang" dao "zi zhu ji shou" = Process of legal modernization in Taiwan : from "the extension of mainland" to "independent reception" [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W364 2015

11. Da lu shi wu fa gui hui bian [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP302.9 .A27 2014

12. Xuan ze mian dui Zhongguo de zhi du : Weng Songran zai Zhong Gang Tai zhi jian de si xue li cheng yu zhu shu yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11 .W4 L552 2014

13. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .C465 2014

14. Challenge to China : how Taiwan abolished its version of re-education through labor [2013]

 • Green Library : Stacks : KNP430.5 .C64 2013

15. Challenge to China : how Taiwan abolished its version of re-education through labor [2013]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP430.5 .C64 2013

16. Da lu shi wu fa gui hui bian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A28 2013

17. Meng dong, di shan yu tu po : Zhonghua Minguo yu quan fa zhan shi (1912-1982) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP334 .C44 2013

18. Min fa wu quan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP63 .M36127 2013

19. Hu zheng bai nian hui gu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP185.6 .H925 2012

20. Taiwan di qu fa zhi jin cheng de ge an kao cha : yi "Bian jia bi an" de shi ji shen pan wei shi jiao [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .L66 2012

21. Guo li Taiwan da xue fa lü xue yuan yuan shi (1928-2000) : Tai da fa xue jiao yu de hui gu = A history of National Taiwan University College of Law [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP5.4 .T35 W36 2011

22. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji liang an li ci xie yi [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A33 2011

23. Taiwan min fa yu Riben zhai quan fa zhi xian dai hua [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP49 .C47 2011

24. Zhonghua Minguo xian fa [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP207 .X539 2011

25. Dong Xiangfei da fa guan hui yi lu : xi shu wu shi nian gong wu sheng ya [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11 .D66 A3 2010

26. Taiwan dai shu de li shi kao cha [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160 .W85 2010

27. 2008 Si fa zhi du shi zheng yan jiu [2009]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP157 .A67 I58 2009

28. Da lu di qu ren min lai Tai (she hui jiao liu lei) xiang guan fa gui hui bian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .A335 2009

29. Jiu shi qi nian li fa yuan xing shi si fa yuan da fa guan tong yi quan shi lu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160.7 .J53 2009

30. Kua jie de ri zhi fa yuan dang an yan jiu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP158 .W36 2009

31. Liang an jing mao jiao liu fa gui hui bian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP321.3 .L53 2009

32. Liang an ren yuan wang lai jiao liu fa gui hui bian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A334 2009

35. Taiwan hō no rekishi to shisō [2009]

 • East Asia Library : Japanese Collection : KNP12 .G68 2009

37. Yuan zhu min nü xing de lü fa mai luo : san ge gao di zu qun de bi jiao [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP210.8 .X55 2009

38. Yue dan jian ming liu fa [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP1.94 .Y84 2009

39. Jiu liu nian Li fa yuan xing shi Si fa yuan da fa guan tong yi quan shi lu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160.7 .A23 2008

40. Min shi su song li lun zhi xin kai zhan = New perspective of civil procedure theory [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP170 .H832 2008

41. Taiwan fa xue za zhi = Taiwan law journal [2008 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP1.3 .T35 NO.102 2008

42. 2006 te zhong kao shi si fa ren yuan ji jun fa guan kao shi shi lu [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160.7 .W86 2007

43. Da lu shi wu fa gui hui bian [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP7 .D3 2007

44. Liang an jiao liu zheng ce yu fa lü = Policy and law on cross-strait exchanges [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .X824 2007

45. Study on intellectual property protection and licensing policy of bioinformatics databases in Taiwan [2007]

 • Law Library (Crown) : Archives: Ask at circulation desk : 3781 2007 C
 • Law Library (Crown) : Basement : KNP115 .C44 2007

46. Zhu zuo quan fa ji xiang guan zi fa [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP115.2 .A33 2007

47. Da lu pei ou yi ju Taiwan de sheng huo zhi nan = A guide for mainland spouses to live in Taiwan [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP54.2 .D357 2006

48. Fa zhi yu quan li jiu ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP49 .T35 D66 2006

49. Gong ping jiao yi fa gui hui bian = Fair trade law and relevant rules [2006]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP322 .A311992 A4 2006

50. Liang an shang shi fa lü zhan lue jie ma zhan : liansg an zhi cai quan shi yong pian [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP115 .P45 2006