%{search_type} search results

1,077 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Qing dai pan du an li hui bian [2019]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : KNN78 .Q253 2019 V.1

2. 1920 nian bei yang zheng fu kai zheng suo de shui zhong de guan shang bo yi : jian lun cai zheng gai ge de hong wei guan yan jiu [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN3573 .L536 2019

3. Di er ci guo nei ge ming zhan zheng shi qi Zhonghua Suwei'ai Gongheguo de fa lü wen xian (1927-1937) [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .Z438 2017 V.1

4. Xi nan di qu tu si fa zhi wen xian xuan bian [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN2020 .X526 2018

5. Kang Ri zhan zheng-jie fang zhan zheng shi qi lao jie fang qu de fa lü wen xian (1937-1949) [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .Z438 2018 V.1

6. Tang dai si xing zhi du yan jiu = Tangdai sixing zhidu yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN3964 .S5536 2018

7. Dang jing ji yu shang fa lü : Ming Qing Zhongguo de shi chang yan hua [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN920 .Q584 2018

8. Jin dai Zhongguo de si fa [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN1572 .N548 2019

9. Jin dai shan qu she hui de xi guan, qi yue he quan li : Longquan si fa dang an de she hui shi yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN540 .D789 2018

10. Ming yue qing feng : Ming Qing shi dai de ren, qi yue yu guo jia = People, contracts and the state in the Ming and Qing dynasties [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W364592 2018

11. Fu zhi ming an, gan fen jia qu yu Qing dai heng ping si fa = Fuzhi ming'an, ganfen jiaqu yu Qingdai hengping sifa [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .G898 2018

12. Zhongguo gu dai su song zhi du yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN132 .M66127 2018

13. Song chao li fa tong kao = A general examination of the legislation of the Song dynasty [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .H828 2018

14. "Yue fa" she hui : Qing dai Minguo Qingshui Jiang liu yu qi yue she hui huan jing zhong de min zu fa zhi xu = "Yuefa" shehui : Qingdai Minguo QingshuiJiang liuyu qiyue shehui huanjingzhong de minzufa zhixu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN2923 .X828 2018

15. Xi bei Han jian suo jian jing ji lei wen shu ji jie = Xibei Hanjian suojian jingjilei wenshu jijie [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN858 .W824 2018

16. Qing dai lü li hui bian tong kao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN34 .Q253 2018 V.1

17. Dai Shin ritsu. Keiritsu : dentō Chūgoku no hōteki shikō [2019 - ]

 • East Asia Library : Japanese Collection : KNN34 .A4 J3 2019 V.1

18. Gu dai zhen xi fa lü dian ji xin bian [2018]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : KNN282 .G83 2018 V.1

19. Qiu shen an li [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : KNN440 .S664 2018 V.1

20. Wang zhe wu wai : Zhongguo wang chao zhi bian fa lü shi = Ruling as if in a borderless world : a legal history of border management in ancient and imperial China [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .D839 2017