%{search_type} search results

75 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Jingasa no kōyō [1972]

7. Gyōsei shidō [1977]

9. Seiji no seishin [1979]

14. Seifukan kankeiron [1983]

16. Rieki shūdan [1988]

20. Hikaku seiji [1990 - 1993]

27. Gyōmu no shikkō [1994]

28. Gyōsei no hatten [1994]

29. Seido to kōzō [1994]

30. Seisaku to gyōsei [1994]

32. Seisaku to kanri [1995]

33. Shimin to gyōsei [1995]

35. Gyōseigaku no kiso [1998]

45. Kan no shisutemu [2006]

47. Zaisei tōyūshi [2006]