%{search_type} search results

10 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing dai jiang nan di qu ci shan shi ye xi pu yan jiu [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV419 .J536 W368 2017

2. Qing dai si lao yan jiu = Qingdai silao yanjiu [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV9817 .C466 2015

3. Ming Qing shi qi zheng fu she hui bao zhang ti xi yan jiu [2012]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV418 .Z4388 2012

4. Qianlong nian jian Sichuan guai mai fu ren an jian de she hui fen xi : yi Ba Xian dang an wei zhong xin de yan jiu (1752-1795) [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV6574 .C6 L5 2011

5. Qing dai jian yu yan jiu = Qingdaijianyuyanjiu [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV9817 .C36 2011

6. Qing chao qian qi liu min an cha zheng ce yan jiu [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV4610 .A4 D564 2001

7. Qing dai ya men tu shuo [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV8260 .A2 L46 2006

8. Shi shan yu jiao hua : Ming Qing de ci shan zu zhi [2001]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV418 .L53 2001

9. Qing dai da an yao an zhen xiang [1995]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV7118.5 .N58 1995 V.1

10. Qing dai huang zheng yan jiu [1995]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HV555.C5 L5 1995