%{search_type} search results

12 catalog results

RSS feed for this result

1. Ming Qing liang Hu di qu xiang cun she hui shi lun [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .H87 Y364 2016

2. Ming Qing Shanghai shi zhen wen hua jing guan yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .S484 H834 2015

3. Qing dai Menggu she hui zhi du [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .T3912 2015

4. Xiu zhong dong hai yi bian kai : yu wai wen xian yu Qing dai she hui shi yan jiu lun gao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .W368 2015

5. Wan Qing Zhongguo she hui bian ge yu Riben [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .W3285 2014

6. Ming Qing "feng jian lun" yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .T536 2013

7. Ming Qing Huizhou Fang shi zong zu de ge an yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .H84 P35127 2013

8. Ming Qing jia ke shi jia yan jiu = MingQing jiake shijia yanjiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .Z9 S62144 2013

9. Qing dai Hua bei xiang cun miao yu yu she hui zu zhi = QINGDAI HUABEI XIANGCUN MIAOYU YU SHEHUI ZUZHI [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .Z9 C6925 2013

10. Qing dai ji ceng she hui ju zhong an jian yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .Z9 V593 2013

11. Duo yuan shi ye xia de Qing dai she hui [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .C415 2008

12. Ming Qing yi lai Jiang nan she hui yu wen hua lun ji [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .S65 M55 2004