%{search_type} search results

9 catalog results

RSS feed for this result

1. Chong men zhi yu : Ming dai Guangdong hai fang ti zhi de zhuan bian [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .C436 2017

2. Hai yang shi shang de jin dai Zhongguo : Fujian ren de huo dong yu Yingguo, Qing chao de yin ying = Umi no kindai chugoku : Fukkenjin no katsudo to igirisu shincho [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .M87127 2016

3. Ming Qing si lu mao yi yu dui wai kai fang [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .Z4363 2016

4. Ming Qing dong nan hai yang jing ji shi yan jiu = A study on Ming-Qing history of marine economy in southeast China [2014]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .Z6 X838 2014

5. Tu shuo wan Qing Minguo tie lu che piao [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE2078 .J56 2013

6. Wan Qing dian bao jian she yu she hui bian qian : yi you xian dian bao wei kao cha zhong xin [2012]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE8424 .X53 2012

7. Ming Qing Guangdong hai yun yu hai fang [2008]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE894 .M564 2008

8. Cao yun, qun ti, she hui : Ming Qing shi lun ji = Caoyun qunti shehui [2007]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE698 .W77 2007

9. Qing dai yi chuan ji qi yu jiang yu xing cheng guan xi zhi yan jiu [2004]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE7285 .L582 2004